BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grużewska Agata (University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Poland), Rymuza Katarzyna (University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Poland), Woch Sebastian (University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Poland)
Tytuł
An Application of Cluster Analysis to Compare Selected Agricultural Holdings in the Kąkolewnica Commune
Wykorzystanie analizy skupień do porównania gospodarstw rolnych w gminie Kąkolewnica
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2012, R. 11, nr 1, s. 47-59, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Analiza skupień, Badania ankietowe
Arable farm, Cluster analysis, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Gmina Kąkolewnica
Kąkolewnica Commune
Abstrakt
W pracy przedstawiono porównanie dziewięciu gospodarstw rolnych specjalizujących się w produkcji mleka w gminie Kąkolewnica. Podstawą analizy były wyniki ankiety badawczej przeprowadzonej w latach 2008-2010. Na jej podstawie gospodarstwa scharakteryzowano pod względem: powierzchni, struktury uprawy, obsady bydła, wielkości ekonomicznej gospodarstwa oraz współczynników opłacalności. Do porównania gospodarstw pod względem wszystkich badanych cech jednocześnie użyto wielowymiarowej analizy skupień. Na jej podstawie stwierdzono, że badane gospodarstwa można podzielić na dwie grupy. Jedną grupę stanowiły gospodarstwa obszarowo największe, które są jednocześnie podobne do siebie pod względem badanych cech. Drugą grupę tworzyły gospodarstwa o średnim i małym areale, które w większym bądź mniejszym stopniu różniły się między sobą. W tej grupie gospodarstwem najbardziej różniącym się od pozostałych było gospodarstwo 9, które charakteryzowało się znacznie większym areałem, większą obsadą bydła i większymi zbiorami uprawianych roślin. Wielkości te nie były jednak na tyle duże, aby gospodarstwo to zostało przyłączone do skupienia utworzonego przez największe obszarowo gospodarstwa.(abstrakt oryginalny)

The paper presents a comparison of nine agricultural holdings which are dairy farms located in the Kąkolewnica Commune. The analysis was based on results of a survey carried out in the years 2008-2010, and used to prepare a description of the holdings in terms of their area, cultivation structure, cattle stocking rate, economic size and profitability coefficients. The multidimensional cluster analysis was applied to make simultaneous comparisons of the holdings taking into accounts all the characteristics studied. It was found that the holdings could be divided into two groups. One group consisted of the farms with the greatest area, which were also similar to each other in terms of the variables studied. The second group was made up of holdings covering an average or small area, which were more or less different. In this group, holding 9 differed most from the remaining farms. The holding had a much greater area, a higher stocking rate of cattle and greater crop plant harvest volumes. However, these values were not great enough for the holding to be incorporated into the cluster of the holdings covering the greatest area.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowski B., 1996. Metody grupowania gospodarstw w badaniach ekonomiczno-rolniczych. Rocz. Nauk. Rol. seria G, 85 (4), pp. 127-143.
 2. Goraj L., Mańko S., 2009. Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Difin, Warszawa.
 3. Holland S.M., 2006. Cluster Analysis. Department of Geology, University of Georgia, Athens.
 4. Jain K.A., Murty M.N., Flynn P.J., 1999. Data clustering: a review. ACM Computing Surveys (CSUR), New York, USA, 31, pp. 264-323.
 5. Jarka S., 2009. Poziom efektywności finansowej w przedsiębiorstwach wielkoobszarowych. Acta Sci. Pol. Oeconomia, 8 (4), pp. 55-67.
 6. Jóźwiak W., 2007. Kondycja ekonomiczna i perspektywy rozwojowe rożnych grup gospodarstw rolnych w Polsce, [w:] Współczesne uwarunkowania organizacji produkcji w gospodarstwach rolniczych, IUNiG Puławy, pp. 19-22.
 7. Majchrzak A., 2008. Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa województwa wielkopolskiego w przekroju gmin. Acta Sci. Pol. Oeconomia 7 (2), pp. 55-67.
 8. Mojena R., 1977. Hierarchical grouping methods and stopping rules: An evaluation. The Computer Journal 20, pp. 359-363.
 9. Poczta W., Kołodziejczak M., 2004. Potencjał produkcyjny rolnictwa polskiego i efektywność gospodarowania w aspekcie integracji z Unią Europejską, Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań, pp. 8-9.
 10. Skarżyńska A., Goraj L., Ziętek I., 2005. Metodologia SGM "2002" dla typologii gospodarstw rolnych w Polsce. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, IERiGŻ, Warszawa.
 11. StaatSoft, Inc 2009. STATISTICA (Data Analysis Software System), version 9.0. www.statsoft. com.
 12. Stanisz A., 2007. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T. 3. Analizy wielowymiarowe. StatSoft, Kraków, pp. 113-161.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu