BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łach Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Kierunki badań nad determinantami struktury kapitału przedsiębiorstw w Polsce
Trends in Research of Capital Structure Determinants in Companies Operating in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2012, nr 12, s. 185-197, tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał przedsiębiorstwa, Struktura kapitału przedsiębiorstwa, Badania ankietowe
Business capital, Company capital structure, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Struktura kapitału i jej determinanty to jedno z najczęstszych i najważniejszych zagadnień podejmowanych w literaturze finansowej. W większości publikacji dominują jednak rozważania teoretyczne. Bardzo mało jest badań empirycznych z tego zakresu dotyczących polskich przedsiębiorstw. W wielu podręcznikach z finansów przedsiębiorstw znaleźć można bardzo dużą liczbę determinant struktury kapitału, stanowiących pewne prawidłowości, hipotezy, które nie zawsze były weryfikowane badaniami empirycznymi. Celem niniejszego artykułu jest próba syntetycznej prezentacji wyników kilku przeprowadzonych badań nad tym problemem. Najczęściej stosowaną metodą w tych badaniach była korelacja i regresja, a najważniejszymi determinantami struktury kapitału polskich przedsiębiorstw okazały się rentowność i płynność finansowa. Koszt kapitału, czynnik często wymieniany w literaturze jako najistotniejszy, nie znalazł potwierdzenia w badaniach. Choć w żadnym opracowaniu nie stwierdzono pełnego potwierdzenia którejkolwiek z istniejących w literaturze koncepcji struktury kapitału, teoria hierarchii źródeł finansowania sygnalizowana była jako najbardziej odpowiadająca zmianom poziomu zadłużenia polskich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Capital structure and its determinants constitute one of the most frequently and most significant areas discussed in financial literatures. However, the majority of publications are dedicated to theoretical considerations. Few empirical research studies refer to the cases of Polish companies. Corporate finance manuals offer a large number of capital structure determinants which can be a basis for identifying certain regularities and formulating hypotheses. Not all of them, however, are verified by empirical research. This paper attempts to present a synthetic analysis of the results of several research studies in this area. Most of the research is based on correlation and regression methods. The results indicate that profitability and financial liquidity are the major capital structure determinants in Polish companies. The hypothesis that the cost of capital, frequently referred to in literatures as the most significant factor, is not confirmed by the conducted analyses. Although the available results of research do not fully confirm any capital structure concepts proposed in literatures, it can be suggested that the theory of the hierarchy of the sources of financing is the one that best describes changing debt levels in Polish companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoniou A., Guney Y., Paudyal K. (2008), The Determinants of Capital Structure: Capital Market Oriented versus Bank Oriented Institution, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", nr 43(1), Cambridge University Press.
 2. Bancel F., Mittoo U.R. (2002), The Determinants of Capital Structure Choice: A Survey of European Firms, AFA 2003 Washington, DC Meetings; EFMA 2002 London Meetings, Working Paper Series, www.ssrn.com.
 3. Barowicz M. (2012), Empiryczna identyfikacja wybranych determinant struktury kapitałowej, Praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012.
 4. Błach J. (2009), Ewolucja teorii struktury kapitału, "Finanse", nr 1(1).
 5. Borkowska I. (2007), Kryteria wyboru źródeł finansowania przedsiębiorstw w aspekcie metodologicznej racjonalności podejmowania decyzji finansowych [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, Kreos: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 6. Czaja B. (2005), Zastosowanie teorii struktury kapitału na polskim rynku kapitałowym, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2, Gdańsk.
 7. Duliniec A. (2005), Determinanty polityki finansowej przedsiębiorstwa, e-finanse Finansowy Kwartalnik Internetowy, www.e-finanse.com, nr 1.
 8. Duliniec A. (2011]) Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, PWE, Warszawa.
 9. Fama E.F., French K.R. (1998), Taxes, Financing Decisions, and Firm Value, "The Journal of Finance", vol. 53, nr 3.
 10. Finanse spółki akcyjnej (2009), red. J. Ostaszewski, T. Cicirko, K. Kreczmańska-Gigol, P. Russel, Difin, Warszawa.
 11. Graham J.R., Harvey C.R. (2001), The Theory and Practice of Corporate Finance: Evidence from the Field, "Journal of Financial Economics", vol. 60.
 12. Graham J.R., Harvey C.R. (2002), How Do CFOs Make Capital Budgeting and Capital Structure Decisions? "The Journal of Applied Corporate Finance", vol. 15, nr 1.
 13. Graham J.R., Harvey C.R. (2003), The Theory and Practice of Corporate Finance: The Data, Working Paper Series, May 12, www.ssrn.com.
 14. Graham J.R., Leary M.T. (2011), A Review of Empirical Capital Structure Research and Directions for the Future, "Annual Review of Financial Economics", vol. 3.
 15. Grzywacz J. (2008), Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, SGH, Warszawa.
 16. Hamrol M., Sieczko J. (2006), Czynniki kształtujące strukturę kapitału polskich spółek giełdowych, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 1, Gdańsk.
 17. Huang S.G.H., Song F.M. (2002), The Determinants of Capital Structure: Evidence from China, HIEBS (Hong Kong Institute of Economics and Business Strategy), Working Paper Series, www.ssrn.com.
 18. Ickiewicz J. (1996), Pozyskiwanie i struktura kapitału a długookresowe cele przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa.
 19. Iwin-Garzyńska J., Adamczyk A. (2009), Wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 20. Jajuga T., Słoński T. (1997), Finanse spółek. Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 21. Jerzemowska M. (1999), Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, PWN, Warszawa.
 22. Kowalik M. (2009), Determinanty struktury finansowej przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 7.
 23. Łukasik G. (1998), Polityka pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa w warunkach rozwoju rynku finansowego, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 24. Mazur K. (2007), Determinanty struktury kapitału polskich spółek, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8.
 25. Miarecka A.E. (2004), Dostępność kapitału jako ważna determinanta rozwoju organizacji gospodarczych [w:] Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, red. J. Turyn, W. Szczęsny, Difin, Warszawa.
 26. Skowronek-Mielczarek A. (2003), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa.
 27. Skowroński A. (2002), Czynniki kształtujące strukturę kapitału polskich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych [w:] Kapitałowa strategia przedsiębiorstwa, red. J. Sobiech, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 28. Suhaila M.K., Mahmood W.M. (2008), Capital Structure and Firm Characteristics: Some Evidence from Malaysian Companies, Working Paper Series, www.ssrn.com.
 29. Szczepaniak P. (2009), Struktura kapitałowa przedsiębiorstwa a cele właścicieli na przykładzie polskich spółek giełdowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 61, Wrocław.
 30. Tokarski A. (2006), Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw produkcyjnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 31. Vasiliou D., Daskalakis N. (2009), Institutional Characteristics and Capital Structure: A Cross-national Comparison, "Global Finance Journal", vol. 19.
 32. Wilimowska Z., Wilimowski M. (2010), Wpływ czynników mikroekonomicznych na zarządzanie strukturą kapitałową polskich przedsiębiorstw [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t. 2, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 33. Wolak-Tuzimek A. (2010), Analiza kapitału własnego i obcego w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu testu niezależności chi-kwadrat [w:] Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa, red. J. Sobiech, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 34. Zygmunt A. (2009), Analiza oddziaływania zewnętrznych i wewnętrznych czynników na strukturę kapitału przedsiębiorstwa (w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym) [w:] Nauka i praktyka - staże zawodowe w przedsiębiorstwach, Politechnika Opolska, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu