BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słomka-Gołębiowska Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Spiechowicz Paweł (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Rola komitetów audytu w komunikacji finansowej : doświadczenia z sektora bankowego w Polsce
The Role of Audit Committee in the Company's Financial Communications : Evidence from Banking Sector
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, nr 2/1, s. 393-407, rys., tabl., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Sektor bankowy, Audyt, Innowacje finansowe, Giełda papierów wartościowych, Komitet audytu
Banking sector, Audit, Financial innovations, Stock market, Audit committee
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest ocena funkcjonowania komitetów audytu w bankach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w zakresie komunikacji finansowej. Komunikacja finansowa jest traktowana jako narzędzie służące spółce do przekazywania inwestorom informacji finansowych, niezbędnych do podjęcia przez nich decyzji dotyczących alokacji własnych zasobów. Nadzór nad nią sprawuje rada nadzorcza wraz z komitetem audytu. Jej odpowiedzialność jest coraz większa w świetle przepisów wprowadzanych po skandalach korporacyjnych z lat 2001-2003. Na podstawie analiz dokumentów publikowanych przez banki notowane na giełdzie można stwierdzić, że jedynie część z nich posiada komitety audytu, które aktywnie sprawują nadzór nad spółką. Poprzez kontrolę nad działaniami zarządu w zakresie sprawozdawczości tworzą dodatkową wartość w procesie przygotowywania i badania sprawozdań finansowych. Miało to głównie miejsce w spółkach, w których członkowie niezależni posiadali stosowne kwalifikacje w zakresie rewizji finansowej i/lub rachunkowości. Z badań raportów okresowych i bieżących spółek wynika, że żaden komitet w bankach notowanych na giełdzie w Polsce nie angażuje się w proces komunikacji finansowej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to analyze what was the role of audit committee in the financial communication based on the data gathered from banks listed on Warsaw Stock Exchange. The results show that audit committees in banks are not yet engaged in the process of financial communication. However, they oversee the process of preparation of financial statements, accounting methods, and management board's assumptions provided that has financial expertise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. ACCA, Polski Instytut Dyrektorów (2010), Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce, Warszawa.
 2. Beasley M.S., Carcello J.V., Hermanson D.R., Neal T.L. (2010), Fraudulent Financial Reporting: 1998-2007, An Analysis of U.S. Public Companies, COSO.
 3. Burke P.M., Guy D.M., Tatum K.W. (2008), Audit Committees: A guide for directors, management, and consultants, CCH, Chicago.
 4. Caput V., Renz-Hotz J., Golden R. (2006), Audit Committees, Cass Business School, City of London.
 5. Cousin J-G., Launois T.D. (2005), Investigation of the Impact of the Financial Communication Intensity on the Conditional Volatility of Stock Returns, Lille.
 6. Collier P., Zaman M. (2005), Convergence in European Governance Codes: The Audit Committee Concept, Uniwersytet Exeter.
 7. Deloitte (2007), Współczesna rada nadzorcza, Warszawa.
 8. Dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE.
 9. Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
 10. Ernst&Young (2009), InSights for European Audit Committee Members, The financial communication challenge, Europe.
 11. Gregory HJ. (2002), Comparative Study of Corporate Governance Codes relevant to the EU and its Member States, Weil, Gotshal & Manges LLP, Europe
 12. Grant Thornton Frąckowiak (2009), Audyt wewnętrzny w polskich spółkach giełdowych, Poznań.
 13. Gwilliam D., Marnet O. (2005), Audit within the Corporate Governance Paradigm: A cornerstone built on shifting sand?, Exeter, Wielka Brytania.
 14. Komisja Wspólnoty Europejskiej (2003), Reforma prawa spółek i poprawa corporate governance w Unii Europejskiej - plan działań, Bruksela.
 15. Koładkiewicz I. (2007), Komitet Audytu - doświadczenia światowe a polska rzeczywistość, "Przegląd Corporate Governance" Nr 1(9).
 16. KPMG (2010), Audit Committee Institute, International survey of audit Committee members - European results.
 17. KPMG (2010), Audit Committee Institute, Ten To-Do's for Audit Commit-tees in 2010, Audit Committee Roundup: Growth, Risk, Financial Communications, Performance.
 18. Kuchenbeker J. (2008), Komitet audytu zbędnym balastem?, "Przegląd Corporate Governance", Nr 2(14).
 19. London Stock Exchange and Financial Reporting Council (1992), Report of the Committee on Financial Aspects of Corporate Governance, GEA Publishing, Londyn.
 20. Nogalski B., Dadej R. (2006), Kodeks Dobrych Praktyk jako narzędzie budowania zaufania na rynku kapitałowym, Łódź.
 21. Melis A. (2004), Financial Reporting, Corporate Communication and Governance, Corporate Ownership & Control, Yol. l, Issue 2.
 22. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz.U. Nr 33, poz.259 z późn.zm.
 23. Smardz P. (2008), Funkcjonowanie i rozwój komitetów audytu, "Przegląd Corporate Governance", 2(14).
 24. Socha J., Szułdrzyński K. (2009), Komitety audytu - nowe regulacje. Czy jesteśmy gotowi na zmiany? Warszawa.
 25. Schoonraad N., Grobler A.F., Gouws D.G. (2005), An inclusive and integrated approach to financial communication: A conceptual model, South African Journal of Communication Theory and Research, vol. 31, no.2.
 26. Słomka-Gołębiowska A. (2010), Nadzór korporacyjny banków w Polsce w okresie kryzysu finansowego, w: Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Urbanek P. (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 27. Turley S., Zaman M. (2007), Audit Committee effectiveness: Informal process and behavioral effects, Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol.20 (No 5).
 28. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. Nr 121 póz. 591 z późn.zm.
 29. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz. U. Nr 183, póz. 1538, z późn. zm.
 30. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz.U. Nr 184 póz. 1539 z późn.zm.
 31. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U. Nr 77, póz. 649.
 32. Zalecenie 2005/162/WE Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
 33. Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, Dz.U. Nr 4, póz 28 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu