BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walińska Ewa (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wynik całościowy w sprawozdaniu finansowym : jak go zrozumieć?
Comprehensive Income in Financial Statement : How Understand It?
Źródło
Przegląd Organizacji, 2012, nr 12, s. 38-42, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Wynik finansowy, Kapitał własny, Sprawozdanie finansowe, Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Financial performance, Ownership capital, Financial statements, Reporting in enterprises, International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standard
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje istotę ekonomiczną wyniku całościowego oraz jego ujęcie sprawozdawcze. Omówiono przyczyny stosowania koncepcji wyniku całościowego, a także wyjaśniono, czym jest ta kategoria w świetle klasyfikacji przychodów / kosztów w systemie rachunkowości. W artykule przedstawiono wynik całościowy jako element sprawozdania z całkowitych dochodów, bilansu i zestawienia zmian w kapitale własnym. Wskazano trudności w jego interpretacji i przejrzystej prezentacji w sprawozdaniu finansowym. (abstrakt oryginalny)

The article presents the economic substance of comprehensive income and its financial reporting results. The reasons for the use of the comprehensive income concept and the nature of this category are explained, especially in the light of revenue / expense classification in the accounting system. This paper presents the comprehensive income category as a part of a comprehensive income statement, balance sheet and statement of changes in equity. Difficulties in its interpretation and transparent financial statement presentation are indicated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. LEE T.A., Company Financial Accounting, VNR, London 1986.
  2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, IFRS Foundation, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
  3. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 1 "Prezentacja sprawozdań finansowych" (2007), w: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) nr 1, "Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej" L 339/3, z dnia 18 grudnia 2008 r.
  4. Naprzeciw standardom, "Biuletyn MSSF", Deloitte, wydanie 06/2011.
  5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) nr 1 oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) nr 19.
  6. WALIŃSKA E. (red.), Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości, Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych, Łódź 2002.
  7. WALIŃSKA E., Koncepcja zysku całościowego a wartość bilansowa przedsiębiorstw, w: T. KIZIUKIEWICZ (red.), Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, Difin, Warszawa 2009.
  8. WALIŃSKA E., BEK-GAIK B., Sprawozdanie z całkowitych dochodów w praktyce polskich spółek giełdowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 62 (118), SKwP, Warszawa 2011.
  9. WALIŃSKA E.. WENCEL A., GAD J., JUREWICZ A., Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady prezentacji i ujawniania informacji, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
  10. Zmiany do MSR 1, PricewaterhouseCoopers, www.pwc.com/pl (odczyt 25.01.2009).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu