BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Komorowska Dorota (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wielkość a efektywność gospodarstw ekologicznych
Eco-Farms Size Versus their Effectiveness
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2012, nr 4, s. 65-83, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Rolnictwo ekologiczne, Efektywność rolnictwa
Arable farm, Ecological agriculture, Efficiency in agriculture
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest ocena efektywności gospodarowania zasobami produkcyjnymi w gospodarstwach ekologicznych o różnej wielkości, w latach 2007-2009. Badane gospodarstwa różniły się ponoszonymi kosztami i osiąganymi wynikami produkcyjnymi oraz ekonomicznymi w analizowanym okresie. Wahania w poziomie wyników produkcyjnych przekładały się na wahania w produktywności zasobów oraz dochodowości gospodarstw, pracy własnej i efektywności ekonomicznej zasobów kapitałowych poszczególnych grup wielkości. Wykazane różnice pomiędzy grupami obszarowymi zależały przede wszystkim od organizacji i skali produkcji w gospodarstwach, natomiast zróżnicowanie pomiędzy latami było efektem koniunktury w rolnictwie. Wraz ze wzrostem wielkości gospodarstw pogarszała się produktywność ich zasobów ziemi i kapitału, co uwarunkowane było organizacją produkcji, zwłaszcza roślinnej, cenami produktów ekologicznych i spadkiem intensywności produkcji (poziomu kosztów materiałowych na 1 ha UR) w większych gospodarstwach. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of production resources management in ecological farms of different size area in the years 2007-2009. The surveyed farms were diversified by incurred costs as well as by production and economic outcomes. The fluctuation of production outcomes levels resulted also in fluctuation in the areas of: productivity resources, farms profitability and economic effectiveness of the capital resources in specific area groups. The indicated differences in the results achieved by groups of farms of different size was mostly conditioned by varied production organization and its scale, whereas the effectiveness differentiation in the surveyed years was influenced by the economic situation in agriculture. The noticeable trend was the increase in size of farms resulted in smaller productivity land and total assets. It was caused by several factors, such as organization of production, mainly in plant sector, eco-products prices and the fall of production intensity (the level of the material costs by 1 ha of agricultural land) in larger farms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M.: Współczesna rola rolnictwa a modele interwencjonizmu rolnego. Wieś i Rolnictwo, nr 2 (143), Warszawa 2009.
 2. Bołtromiuk A.: Przyczyny i skutki wzrostu zainteresowania aspektem środowiskowym w polityce rolnej UE. Roczniki Naukowe SERiA, t. VIII, z. 4, 2006.
 3. Cholewa M.: Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych w latach 2008-2009. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2010.
 4. Goraj L., Mańko S.: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2009.
 5. Goraj L., Mańko S., Sass R., Wyszkowska Z.: Rachunkowość rolnicza. Centrum Doradztwa i Informacji Difm, Warszawa 2004.
 6. Kłodziński M.: Rolnictwo a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich [w:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (red. J. Zegar). Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 52 (3). IERiGŻ-PIB, Warszawa 2006.
 7. Komorowska D.: Organizacja produkcji i wyniki ekonomiczne gospodarstw ekologicznych o różnej wielkości. Zeszyty Naukowe SGGW: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 95, Warszawa 2012.
 8. Kuś J., Kopiński J.: Oddziaływanie dobrej praktyki rolniczej na gospodarstwo rolne [w:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (red. J. Zegar). Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 52 (3). IERiGŻ-PIB, Warszawa 2006.
 9. Łuczka-Bakuła W.: W kierunku rolnictwa zrównoważonego - od programów rolnośro-dowiskowych do Cross-Compliance. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu: Rolnictwo, LXXXVII, nr 540, 2006.
 10. Nachtman G., Żekało M.: Wyniki ekonomiczne wybranych ekologicznych produktów rolniczych w latach 2005-2009. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
 11. Runowski H.: Systemy rolnictwa w scenariuszu przyszłości [w:] Polska Wieś 2025. Wizja rozwoju (red. J. Wilkin). Fundusz Współpracy, Warszawa 2005.
 12. Skarżyńska A.: Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2007 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009.
 13. Woś A.: W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa 2004.
 14. Woś A., Zegar J.: Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERiGŻ, Warszawa 2002.
 15. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2007 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
 16. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2008 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009.
 17. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2010.
 18. Wrzaszcz W.: Zrównoważenie środowiskowe versus zrównoważenie ekonomiczne indywidualnych gospodarstw rolnych. Zeszyty Naukowe SGGW: Problemy Rolnictwa Światowego, t. 11 (XXVI), z. 2. Warszawa 2011.
 19. Zegar J.: Konkurencyjność rolnictwa zrównoważonego [w:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (red. J. Zegar). Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej, nr 3 (11). IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
 20. Zegar J.: Strategiczne wybory w zakresie rozwoju polskiego rolnictwa w świetle uwarunkowań zewnętrznych i krajowych [w:] Polska strategia w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich i rolnictwa (red. J. Wilkin, M. Błąd, D. Klepacka). IRWiR PAN, Warszawa 2006.
 21. Zegar J.: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym: Raport końcowy. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 175 (10 ). IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu