BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbanek Piotr (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Polityka wynagradzania menedżerów w sektorze finansowym a praktyka polskich banków - wnioski z kryzysu finansowego
Remuneration Policy in Financial Sector and Polish Public Banks Practice - Conclusions from Financial Crisis
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, nr 2/1, s. 493-512, tabl., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Wynagrodzenia, Kadra kierownicza, Banki, Sektor finansowy, Kryzys finansowy, Ład korporacyjny, Płace menedżerów, Regulacje prawne, Szczyt G20
Remuneration, Managerial staff, Banks, Financial sector, Financial crisis, Corporate governance, Managerial wages, Legal regulations, G20 summits
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obecny kryzys finansowy ujawnił słabości procedur nadzoru korporacyjnego, przede wszystkim w sektorze usług finansowych. Jednym z obszarów, który został poddany szczególnej krytyce była polityka wynagradzania osób zarządzających korporacjami finansowymi. Nieefektywne systemy wynagradzania zostały zidentyfikowane, jako jedno z najważniejszych źródeł kryzysu. Reakcją na występowanie tego rodzaju zjawisk są liczne inicjatywy zmierzające do wzmacniania istniejących i tworzenia nowych standardów i procedur regulujących kwestie polityki wynagradzania podejmowane przez instytucje międzynarodowe w tym G20, Radę Stabilności Finansowej, Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego, Komisję Europejską oraz narodowych regulatorów. Celem artykułu było przedstawienie najważniejszych inicjatyw regulacyjnych mających na celu osiągnięcie efektywnych i trwałych zmian w praktykach wynagradzania osób zarządzających instytucjami rynków finansowych. Inicjatywy te zostały skonfrontowane z praktykami polityki wynagradzania menedżerów stosowanych w polskich bankach publicznych. Na podstawie analizy raportów rocznych można stwierdzić, iż zakres transparentności polityki wynagradzania w polskich bankach oraz zasady funkcjonowania komitetów ds. wynagrodzeń zdecydowanie różnią się na niekorzyść od standardów wypracowanych m.in. przez Unię Europejską. (abstrakt oryginalny)

The recent financial crisis highlighted the responsibility of inappropriate remuneration policies in financial institutions. In reaction to the crisis national and international supervisors and regulatory bodies have undertaken series of legislative initiatives to create guidelines for good corporate governance principles in remuneration policy which should be adopted in financial sector institutions. The aim of this paper is to compare the main conclusions coming from these works with the practices observed in Polish public banks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. CEBS (Committee of European Banking Supervisors) (2009), High-level principles for Remuneration Policies, 20 April 2009.
 2. Directive 2010/76/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 amending directives 2006/48/EC and 2006/49/EC as regards capital requirements for the trading book and for resecuritisations, and the supendsory review of remuneration policies (UE L 329/3).
 3. European Commission (2010), GREEN PAPER. Corporate governance in financial institutions and remuneration policies, Brussels, 2.06.2010.
 4. FSB (Financial Stability Board) (2010), Thematic Review on Compensation. Peer Review Report, 30 March 2010.
 5. FSB (Financial Stabilization Board) (2009), FSB Principles for Sound Compensation Practices. Implementation Standards, 25 September 2009.
 6. GPW (2007), Załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r.
 7. GPW (2010), Załącznik do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r.
 8. Komisja Europejska (2007), Report on the application by Member States of the EU of the Commission Recommendation on director's remuneration, Commission Staff Working Document, Sec. 2007, 1022.
 9. Kirkpatrick G. (2009), The Corporate Governance Lessons from the Financial Crisis, "Financial Market Trends", Vol. 2009/1.
 10. Mulbert P.O. (2010), Corporate Governance of Banks after the Financial Crisis - Theory, Evidence, Reforms, CĘGI Working Paper Series in Law, No. 151/2010.
 11. Raporty NBP o stabilności system finansowego za lata 2008-2010.
 12. Deloitte (2004), Report on the Impact of the Directors Remuneration Report Regulations, A Report for the Department of Trade and Industry.
 13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr.33, poz.259).
 14. Słomka-Gołębiowska A. (2006), Corporate Governance. Banki na straży efektywności przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa.
 15. Unia Europejska a Kryzys (2009). Raport Komisji Europejskiej z 25 lutego 2009.
 16. Urbanek P. (2009), CEOs Remuneration in Corporate Governance Codes in EU Member Countries, "Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe", No. 1/2.
 17. Urbanek P. (2010), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 18. Ustawa z dnia 18 marca 2008r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. 2008 Nr 63, póz. 393).
 19. Wiśniewski P. (2008), Globalny kryzys finansowy. Wnioski dla Polski, "Infos", Biuro Analiz Sejmowych, nr 18(42).
 20. Załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r.
 21. Załącznik do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010r.
 22. Zalecenie Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie 2004/913/WE, (Dz.U. U.E. L 385/55).
 23. Zalecenie Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) 2005/162/WE, (Dz.U. U.E. L 52/51).
 24. Zalecenie Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. uzupełniające zalecenia 2004/913/WE i 2005/162/WE w sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym 2009/385/WE, (Dz.U. UE L120/28).
 25. Zalecenie Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych 2009/384/WE, (Dz.U. UE L 120/22).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu