BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juchnowicz Marta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Efektywne sposoby poprawy elastyczności wynagrodzeń
Effective Methods for Improvement of Flexibility of Wages
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 248, s. 223-230, tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami : elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 1, Problemy zarządczo-ekonomiczne
Słowa kluczowe
Elastyczność płac, Wynagrodzenia
Wage flexibility, Remuneration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Elastyczność wynagrodzeń na poziomie indywidualnych pracowników i zespołów stanowi kanon kształtowania systemów wynagrodzeń. Dynamizm warunków funkcjonowania w skali globalnej, szczególnie w warunkach kryzysu ekonomicznego, rozszerzył to wymaganie o płaszczyznę organizacji. Współczesne uwarunkowania stwarzają wyzwania wobec elastycznych rozwiązań w dziedzinie systemów wynagradzania, które zapewniają dostosowanie całkowitej kwoty i struktury wydatków na wynagrodzenia do wyników finansowych firmy i innych dynamicznych warunków społeczno-ekonomicznych, a także zawierają mechanizmy proinnowacyjne. Możliwe rozwiązania dotyczą instrumentów ze sfery wynagrodzeń, a także innych narzędzi systemu ZKL. Ze względu na różną efektywność i ograniczenia istotna jest identyfikacja warunków, które determinują elastyczność systemów wynagrodzeń. (abstrakt oryginalny)

Flexibility of wages on the level of individual employee and teams is a standard for the development of remuneration systems. The dynamism of the operating conditions on a global scale, especially in conditions of the economic crisis, has extended this requirement to the area of organization. Contemporary conditions pose challenges to flexible solutions in the field of pay systems, which provide the adjustment of the total amount and structure of expenditure on salaries to the company's financial results and other dynamic socio-economic conditions, and also incorporate pro-innovative mechanisms. Possible solutions concern instruments from the sphere of wages as well as other tools of human capital management system. Due to the varying efficiency and restrictions, it is important to identify conditions that determine flexibility of the remuneration systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
  2. Dziechciarz P., Wnioski z międzynarodowych porównań wskaźników inwestycji w kapitał ludzki i zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki w oparciu o badania PwC Saratoga Institute, referat wygłoszony na konferencji "Zaangażowany pracownik- innowacyjna firma", IPiSS, Warszawa 2010.
  3. European Commision.com, http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/directors-remun/ financialsector_290409_pl. pdf.
  4. Georgsdottir A.S., Getz I., How flexibility facilitates innovation and ways to manage it in organizations, "Creativity and Innovation Management" 2004, Vol. 13, No. 3.
  5. Juchnowicz M. (red.), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
  6. Kalleberg A.L., Organizing flexibility: the flexible firm in a new century, "British Journal of Industrial Relations" 2001.
  7. Kinowska H., Wynagradzanie kompetencji, [w:] M. Juchnowicz (red), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
  8. Kroll K.M., Let's get flexible, "HR Magazine" 2007, No. 4.
  9. Pathak R.C., Flexibility - thinking shift for organizational excellence, "Global Journal of Flexible Systems Management" 2005, Vol. 6, No 3&4.
  10. Whittlesey F., Compensation Innovations for the Economic Downtum "Insightout" from Buck Consultants Thought Leaders, Buck Consultants, 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu