BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żakowska Hanna (COBRO - Packaging Research Institute, Poland), Ganczewski Grzegorz (COBRO - Packaging Research Institute, Poland)
Tytuł
Environmental Trends in Packaging : Life Cycle Assessment (LCA) and "Carbon Footprint" for Selected Types of Consumer Bags
Trendy środowiskowe w opakowaniach. LCA i "ślad węglowy" dla wybranych rodzajów toreb konsumenckich
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 216, s. 79-88, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Opakowania, Opakowania ekologiczne, Ochrona środowiska, Cykl życia produktu, Emisja gazów, Recykling, Ocena cyklu życia
Packaging, Ecological wrapping, Environmental protection, Product life cycle, Gas emissions, Recycling, Life Cycle Assessment (LCA)
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Dla opakowań wymagania prawne związane z ochroną środowiska, obowiązujące w Unii Europejskiej od 1994 roku, wynikają z wytycznych zawartych w dyrektywie 94/62/EC. Koncentrują się one głównie na problemie ograniczenia negatywnego wpływu odpadów opakowaniowych na środowisko. Rozwój wiedzy w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, jaki nastąpił w ostatnich latach, uwidocznił, że negatywny wpływ opakowań należy rozpatrywać w całym cyklu ich życia, a nie tylko w fazie odpadów. Z tego względu dużego znaczenia nabrało projektowanie, wytwarzanie i użytkowanie opakowań zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w praktyce handlowej oraz produkcyjnej coraz powszechniej wprowadzane są wyższe standardy, niż przewidują obowiązujące obecnie przepisy prawne. Istotnym narzędziem w badaniach opakowań pod kątem rozwiązań technicznych i materiałowych wykazujących najmniejszy wpływ środowiskowy jest znormalizowana metoda oceny cyklu życia (LCA). Wyniki takiej oceny kształtują nowe kierunki w projektowaniu opakowań uwzględniające takie czynniki, jak: źródło pochodzenia materiału opakowaniowego, wykorzystanie surowców z recyklingu, ograniczanie wskaźników carbon footprint (minimalizacja emisji gazów cieplarnianych) itp. Przeprowadzone w COBRO analizy LCA oraz badania wskaźników carbon footprint dla wybranych rodzajów toreb handlowych są próbą wskazania korzystniejszych rozwiązań, zwłaszcza w kontekście propozycji legislacyjnych obciążających niektóre torby dodatkowymi opłatami recyklingowymi. (abstrakt oryginalny)

In European Union, environment protection legal requirements for packaging are in force since 1994. They result from the guidelines included in Directive 94/62/EC. They mainly focus on issues of limiting the negative impact of packaging waste on the environment. Development of science in this field of environment protection which happened within recent years, revealed that the negative impact packaging has to be considered throughout their life cycle, not just within the waste phase. Due to that, much significance is placed on the sustainable development role in design, production and usage of packaging, and on the production good practice area, it is often observed that standards are set higher that it is legally required. Popular and standardised tool that can be used to assess the technical and material solutions in packaging with regards to their environmental impact is called the Life Cycle Assessment (LCA). Results of such assessment shape new directions in designing packaging, directions which include such factors as: feed-stock used for production of packaging material, recycling fraction contribution, 'carbon footprint' (minimising of greenhouse gases emissions) etc. Life Cycle Assessments and 'carbon footprint' analyses performed in COBRO for selected shopping bags is an attempt to show more beneficial solutions especially in the context of proposals to charge a number of shopping bags types with additional recycling fees. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Improved Eco Credentials for PLA, 2010, Bioplastics Magazine, no 6.
  2. Narayan, R., 2008, LCA, How to Report on the Carbon and Environmental Footprint of PLA, 1st PLA World Congress, Munich 9-10.09.2008.
  3. Tkaczyk, J., 2010, Instrumenty zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, ABC Jakości, nr 3-4.
  4. Żakowska, H., 2004, Wytyczne do wykonywania analizy cyklu życia (LCA) opakowań i ograniczenia tej metody, Opakowanie, nr 11.
  5. Żakowska, H., 2009, Wpływ cyklu życia opakowań na efekt cieplarniany, Opakowanie, nr 5.
  6. Żakowska, H., 2010, Aspekty środowiskowe opakowania, Opakowanie, wydanie specjalne, nr 1.
  7. Żakowska, H., Ganczewski, G., Nowakowski, K., Kilanowski, M., 2010, Life Cycle Assessment (LCA) of Reusable Shopping Bags, Final Report, Commissioned by the Polish Ministry of Environment.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu