BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Januszewski Filip (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu), Lewandowska Justyna (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Tytuł
Przepływ wiedzy w łańcuchach dostaw
Flow of Knowledge in the Supply Chains
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 226, s. 222-233, rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wiedza, Kapitał intelektualny, Zarządzanie wiedzą, Analiza SWOT, Sieci dostaw, Przepływ wiedzy
Supply chain, Supply Chain Management (SCM), Knowledge, Intellectual capital, Knowledge management, SWOT analysis, Supply networks, Knowledge flows
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej zaprezentowano teoretyczne rozważania opisujące obszary zarządzania łańcuchem dostaw. Łańcuch dostaw rozumie się tutaj jako element większej sieci dostaw. Przedstawiono relacje, procesy oraz fazy rozwoju zarządzania łańcuchami dostaw. W drugiej części scharakteryzowano obszar zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach. Opisano wiedzę jako kapitał intelektualny, strategiczny zasób i źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W trzeciej części rozszerzono rozważania na temat zarządzania wiedzą z pojedynczych przedsiębiorstw na łańcuchy, a dalej na sieci dostaw. Zaprezentowano na przykładach łańcuchy dostaw oparte na przepływie wiedzy. Wskazano dwa przykłady - Ekosystem SAP oraz przedsiębiorstwo Heidelberg, w których zachodzi przepływ merytorycznej wiedzy tworzącej wartość dla sieci dostaw, w jakiej te przedsiębiorstwa się znajdują. Ponadto autorzy na podstawie badań własnych zaprezentowali uproszczoną analizę SWOT relacji w łańcuchach dostaw opartych na wiedzy. Przedstawili także uwarunkowania, jakie muszą zaistnieć, aby takie relacje miały miejsce. Autorzy zauważyli, że istnieją na rynku powiązania pomiędzy jego uczestnikami (dostawcami i odbiorcami), w których zachodzi swoista "logistyka wiedzy". Obszar ten wymaga jednak prowadzenia dalszych badań w celu potwierdzenia tego zjawiska na rynku. (abstrakt oryginalny)

The article consists of three parts. The first part presents theoretical considerations describing the areas of supply chain management. The supply chain is understood here as a part of a larger network of supply. The paper presents relationships, processes and phases of the development supply chain management. In the second part it characterizes the area of knowledge management in enterprises. It describes knowledge as an intellectual capital, strategic resource and a source of competitive advantage of the company. In the third part of the article discussion of the knowledge management with individual companies extended over the chains and supply networks. The paper presents examples of supply chains based on the movement of knowledge. It points out two examples of the SAP ecosystem, and the company Heidelberg where there is a substantial flow of knowledge creating value for the supply networks in which these companies are located. Furthermore, basing on their own research, the authors present a simplified SWOT analysis of supply chain relationships based on knowledge. The article also describes conditions that must exist for such relationships. The authors note that in the market there are linkages between its participants (suppliers and customers), in which there is a kind of "knowledge logistics". This area requires further research to confirm this phenomenon in the market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong, M., 2000 Intellectual Capital: The Theory and its Praktical Iimplications (materiały niepublikowane), Kraków.
 2. Bukowitz, W.R., Williams, R.L., 2000, The Knowledge Management Fieldbook, Financial Time, Prentice Hall, London.
 3. Cavinato, J.L., 1999, A General Methodology for Determining a Fit between Supply Chain and Five Stages of Strategic Management, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, vol. 29.
 4. Cooper, R., Slagmulder, R., 1999, Supply Chain Development for the Lean Enterprise-Interorganizational Cost Management, Productivity Press, Portland.
 5. Dąbrowski, J., Gierszewska, G. (red.), 2005, Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, Wyższa Szkoła Psychologii i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 6. Handfield, R.B., Nichols, E.L. Jr., 1999, Introduction to Supply Chain Management, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
 7. Fechner, I., 2007, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu.
 8. Fertsch, M. (red.), 2007, Słownik terminologii logistycznej, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 9. IBM Institute, 2010 [online] www.ibm.com/smarterplanet [dostęp: 15.03.2011].
 10. Juchnowicz, M. (red.), 2007, Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Diffin, Warszawa.
 11. Lee, C., Lee, K., Pennings, M.J., 2001, Internal Capabilities, External Networks and Performance: A Study on Technology-Based Venture, Strategic Management Journal, no. 22.
 12. Lewandowska, J., 2011, Łańcuchy dostaw a logistyka wiedzy, referat na Forum WSL.
 13. Perechuda, K., 2005, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 14. Rutkowski, K., 2002, Producent i detalista w zintegrowanym łańcuchu dostaw, w: Romanowska, M., Trocki, M. (red.), Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa.
 15. SAP Polska, 2011 [online] www.sap.com [dostęp: 1.03.2011].
 16. Seuring, S., Goldbach, M., 2002, Cost Management in Supply Chains, Physica-Verlag, Heidelberg.
 17. Staniewski, M.W., 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Vizja Press & IT, Warszawa.
 18. Staniewski, M.W, Szczepankowski, P. (red.), 2009, Zarządzanie w nowej gospodarce. Klasyka i nowoczesność, Vizja Press & IT, Warszawa.
 19. Tiwana, A., 2003, Przewodnik po zarządzaniu wiedzą, e-biznes i zarządzanie CRM, Placet, Warszawa.
 20. Witkowski, J., 2003, Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu