BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piontek Wojciech (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Tytuł
Implikacje teorii wyboru publicznego dla budowy gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej
Implications of the Public Good Theory for the Creation of Low Carbon and Resource-Efficient Economy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 246, s. 361-370, bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Rozwój, Czynniki wzrostu gospodarczego, Teorie rozwoju gospodarczego, Gospodarka niskoemisyjna
Innovative character, Development, Factors of economic growth, Economic development theory, Low-carbon economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Gospodarkę niskoemisyjną i zasobooszczędną należy definiować jako gospodarkę innowacyjną, realizującą długoterminowy rozwój, przy jednoczesnym dążeniu do minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze. W analizowanej koncepcji rozwój gospodarczy Europy w długim okresie zapewniany będzie na podstawie wewnętrznych czynników wzrostu gospodarczego, które zgodnie z endogenicznymi modelami wzrostu gospodarczego można kształtować zgodnie z wyznaczonymi celami. Podstawowymi z nich są rozwój kapitału ludzkiego oraz postęp technologiczny. Wybór obszaru innowacyjności znajduje bezpośrednie uzasadnienie w teorii dobra publicznego. Wymaga akceptacji społecznej dla podejmowanych działań oraz możliwości osiągnięcia wymiernych efektów makrogospodarczych. (abstrakt oryginalny)

From a theoretical perspective, low carbon and resource-efficient economy can be defined as innovative economy which realizes long-term growth while striving for the minimization of negative impact on natural environment. In the concept under analysis, according to the models of endogenous economic growth, long-term European economic development will be ensured on the basis of internal factors of economic growth, which can be shaped in accordance with set objectives. Human capital development and technological progress are among the key objectives. The choice of innovation has its justification in the public good theory. It requires social acceptance for actions taken and possibility to achieve measurable macroeconomic results. A measurable result of differences in the level of the social acceptance of specific actions are differences in price flexibility of demand among individual goods, and in the case of goods financed from public resources - flexibility of tax burden for demand. Goods with lower price flexibility of demand are characterized by a higher level of social acceptance, which allows for burdening society with higher costs related to their purchasing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM (2011)144.
 2. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Core Writing Team, red. R.K. Pachauri, A. Reisinger, IPCC, Geneva.
 3. Cywiński P., Poker na dwóch stołach, "Uważam Rze" 2012, nr 8 [55].
 4. Garbicz M., Golachowski E., Elementarne modele makroekonomiczne, SGH, Warszawa 2006.
 5. Hansen J.E., Sato M., Paleoclimate Implications for Human-Made Climate Change, [w:] Climate Change at the Eve of the Second Decade of the Century: Inferences from Paleoclimate and Regional Aspects: Proceedings of the Milutin Milankovitch 130th Anniversary Symposium,r ed. A. Berger, F. Mesinger, D. Šijači, Springer, 2011.
 6. Heseman M., Religia Hitlera, Prószyński i S-ka, Warszawa 2011.
 7. Hansen J.E., Sato M., Earth's Climate History: Implications for Tomorrow, www.giss.nasa.gov.
 8. Johnson E., Nemet G.F., Willingness to pay for climate policy: a review of estimates, University of Wisconsin-Madison, La Follette School Working Paper no. 2010-2011.
 9. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europa efektywnie korzystająca z zasobów - inicjatywa przewodnia strategii "Europa 2020", KOM (2011)21.
 10. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Plan na rzecz efektywności energetycznej z 2011 r., KOM (2011)109.
 11. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r., KOM (2011) 112.
 12. Komunikat Komisji, EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020.
 13. Kożuchowski K. (red.), Meteorologia i klimatologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 14. Piontek W. (red.), Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej, Wyd. WSE, Białystok 2011.
 15. Piontek W. (red.), Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej, Wyd. WSE, Białystok 2011.
 16. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 17. Sadowski Z., Przedmowa do wydania drugiego, [w:] A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 18. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu