BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rydzak Rafał (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Globalizacja rynku finansowego wyzwaniem współczesnej rewizji finansowej
Globalization of Financial Market as a Challenge for Modern Audit
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 1, cz. 1, s. 7-17, bibliogr. 12 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Globalizacja rynków finansowych, Rewizja finansowa, Grupa kapitałowa, Sprawozdawczość finansowa
Globalization of financial market, Auditing, Capital group, Financial reporting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sprawozdanie finansowe stanowi podstawowe źródło wiedzy otoczenia o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz o jej wyniku finansowym. Informacje finansowe w nim zawarte stanowią podstawę podejmowania przez uczestników rynku decyzji ekonomicznych, głównie związanych z oddaniem pieniądza, lub innych zasobów, przedsiębiorstwu zarobkowemu z nadzieją na przyszły zysk. Uczestnicy globalnego rynku finansowego wymagają, by informacja zawarta w sprawozdaniu finansowym miała charakter globalny, tzn. była zrozumiała dla wszystkich jej odbiorców, niezależnie od kraju z jakiego pochodzą. Informacja finansowa o charakterze globalnym obarczona jest szczególnymi ryzykami. Ponadto, uczestników globalnego rynku finansowego dzielą odległości o charakterze kulturowym, prawnym i społecznym. Specyfika in-formacji globalnej, wymaga zastosowania szczególnych metod, technik i procedur ba-dania jej wiarygodności. Wypracowanie jednolitych standardów, powszechnie stosowanych przez biegłych rewidentów, stanowi jedno z podstawowych wyzwań współczesnej rewizji finansowej. (abstrakt oryginalny)

Financial statements constitute the main source of the environment's know-how of entity's property and financial status, as well as its financial results. The financial information contained therein is a basis for market users' economic decisions, concerning mainly the resources and assets invested in a profit-making company in hope for future gains. Participants of the global financial market demand that the information contained in financial statements should be global in its character, i.e. comprehensible for all its receivers, regardless of the country of their origin. Such global financial information is however burdened with some peculiar risks. Moreover, participants of the global financial market are divided by a number of differences of cultural, legal and social nature. The specifics of global information require use of diversified methods, techniques and procedures as far as the assessment of its credibility is concerned. Therefore, it seems crucial for the modern audit to come out with a set of unified standards commonly used by the statutory auditors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski L., Gierusz J. (2001), Rachunkowość międzynarodowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Budnikowski A. (2000), Zagrożenia związane z globalizacją i możliwości ich pokonywania, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH" nr 9, Warszawa.
 3. Evaluation of the Possible Adoption of International Standards on Auditing (ISAs) in UE. Final Report (2009), University of Duisburg - Essen.
 4. Kardasz A., Perechuda I. (2011), Globalne wyzwania standaryzacji informacji finansowej jako języka biznesu, w: "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" tom 61 (117).
 5. Kundera J. (2003), Jednolity rynek europejski, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 6. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości (2009), SKwP.
 7. Nowak W. (2010), Teoria sprawozdawczości finansowej. Perspektywa standardów rachunkowości, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 8. Pfaff J. (2008), Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdań finansowych, Wydawnictwo AE Katowice, Katowice.
 9. Reponding to the challenges of globalisation (2005), Economic Policy Cimmittee, Brussels.
 10. Rybiński K. (2006), Globalizacja a rynki finansowe, AE Kraków, Kraków.
 11. Rybiński K. (2007), Globalizacja w trzech odsłonach, Difin, Warszawa.
 12. Surdykowska S. (1999), Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu