BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bafia Paweł Sebastian (Interdyscyplinarne Międzywydziałowe Studia Doktoranckie, doktorant)
Tytuł
Kazus Icesave : problem gwarancji depozytów gromadzonych w zagranicznych oddziałach instytucji kredytowych na podstawie sporu brytyjsko-islandzkiego
Źródło
Bezpieczny Bank, 2011, nr 2 (44), s. 48-64, bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Bezpieczeństwo depozytów bankowych, Gwarancje bankowe, Regulacje prawne
Financial crisis, Protecting bank deposit, Banking guarantee, Legal regulations
Kraj/Region
Wielka Brytania, Islandia
United Kingdom
Abstrakt
Islandzki system gwarantowania depozytów nie wypłacił środków przez siebie gwarantowanych klientom Icesave - mającego siedzibę zarządu na terytorium Islandii banku internetowego, który prowadził działalność w ramach oddziału4 brytyjskiego (od października 2006 r.) oraz holenderskiego (od maja 2008 r.). Zobowiązania zostały pokryte przez państwa goszczące, które domagają się zwrotu poniesionych kosztów. Główne pytanie badawcze postawione w tym artykule brzmi: czy Islandia ponosi odpowiedzialność za niewypłacone środki? Artykuł będzie próbą odpowiedzi na pytania, czy poprzez udzielenie pełnych gwarancji swoim obywatelom Islandia naruszyła zasadę niedyskryminacji oraz, czy poprzez udzielenie pełnych gwarancji depozytów w bankach krajowych Islandia naruszyła przepisy o pomocy państwa? (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagus P., Howden D., Deep freez. Iceland's Economic Collapse, Auburn 2011.
 2. Boyes R., Meltdown Iceland: Lessons on the World Financial Crisis from a Small Bankrupt Island, Nowy Jork 2009.
 3. Demirguc-Kunt A., Kane E.J., Laeven L., Determinants of Deposit-Insurance Adoption and Design, NBER Working Paper No. 12862, styczeń 2007 r.
 4. Dworkin R., Biorąc prawa poważnie, tłum. T. Kowalski, Warszawa 1998.
 5. Dworkin R., Hard Cases, "Harvard Law Review" 1975, Nr 6 (88).
 6. Financial Services Compensation Scheme Annual Report and Accounts 2009/10.
 7. Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
 8. Osiński J., Szpunar P., Tymoczko D. (red.), Przegląd stabilności systemu finansowego październik 2008, NBP, Warszawa 2008.
 9. Radbruch G., Ustawowe bezprawie i ponadustawowe prawo, [w:] M. Szyszkowska, Zarys filozofi i prawa, tłum. C. Tarnogórski, Białystok 2000.
 10. The Depositors' and Investors' Guarantee Fund Financial Statements 2007.
 11. Zajadło J., [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa, J. Zajadło (red.), Warszawa 2008.
 12. ^ Act on the Authority for Treasury Disbursements due to Unusual Financial Market Circumstances etc., Nr 125/2008.
 13. Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 z dnia 14 grudnia 2001 r., rozdział 24/2001.
 14. Decyzja Nr 18/94 Wspólnego Komitetu EOG z 28 października 1994 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi fi nansowe) do Porozumienia EOG, Dz.U. WE L 325 z 17.12.1994 r.
 15. Decyzja nr 493/10/COL Urzędu Nadzoru z 15 grudnia 2010 r. opening the formal investigation procedure into State aid granted in the restoration of certain operations of (old) Landsbanki Islands hf and the establishment and capitalisation of New Landsbanki Islands (NBI hf) (Iceland).
 16. Dyrektywa 94/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów Dz.U. WE L 135 z 31.05.1994 r.
 17. Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, Dz.U. UE L 177/1 z 30.6.2006 r.
 18. Dyrektywa 2009/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2009 r. Dz.U. UE L 68/3 z 13.3.2009 r.
 19. Porozumienie z dnia 2 maja 1992 r. o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Dz.U. L 1 z 3.01.1994 r.
 20. Porozumienie z 2 maja 1992 r. pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości Dz.Urz. L 344 z 31.01.1994 r.
 21. Regulation on Deposit Guarantees and Investor Compensation Scheme, Nr 120/2000.
 22. The Landsbanki Freezing Order 2008 z dnia 8 października 2008 r., Nr 2668.
 23. Ustawa o systemie gwarantowania depozytów i rekompensat dla inwestorów Nr 98/1999.
 24. Ustawa Nr 96/2009 upoważniająca Ministra Finansów w imieniu Skarbu Państwa, na gwarantowanie pożyczek udzielonych Funduszowi Gwarancyjnemu dla Deponentów i Inwestorów (DIGF) przez rządy Wielkiej Brytanii i Holandii na pokrycie wypłat dla deponentów Landsbanki Íslands hf.
 25. Zaproszenie Urzędu Nadzoru EFTA z dnia 15 grudnia 2010 r. do zgłaszania uwag zgodnie z art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 do Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do przywrócenia niektórych operacji (dawnego) Landsbanki Islands hf oraz ustanowienia i dokapitalizowania New Landsbanki Islands (NBI hf), Dz.U. UE C 41/31 z 10.02.2011 r.
 26. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Sprawa 152-73 Giovanni Maria Sotgiu przeciwko Deutsche Bundespost, Zb. Orz. TE 1974.
 27. Sprawa C-354/95 National Farmers' Union i in., Zb. Orz. 1997.
 28. Sprawa C-148/02 Carlos García Avello v. Państwo Belgijskie, Zb. Orz. 2003.
 29. Sprawa C-222/02 Peter Paul, Cornelia Sonnen-Lütte i Christel Mörkens przeciwko Bundesrepublik Deutschland, Zb. Orz. 2004.
 30. ^ http://eng.forsaetisraduneyti.is
 31. www.eftasurv.int
 32. www.elvira.blog.is
 33. www.fscs.org.uk
 34. www.fsha.is/logfraedingur
 35. www.imf.org
 36. www.sedlabanki.is
 37. www.stjornartidindi.is
 38. www.tryggingarsjodur.is
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-2939
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu