BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciszek Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Ryzyko ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwach energetycznych
Corporate Governance Risk in Power Enterprises
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 1, cz. 1, s. 137-150, tabl., bibliogr. 17 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo energetyczne, Ład korporacyjny, Ryzyko
Energy distribution companies, Corporate governance, Risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł rozpatruje istotę ład korporacyjnego w kontekście ryzyka korporacyjnego. Ryzyko korporacyjne i zarządzanie nim nabiera nowego, szerszego wymiaru wskutek pojawienia się nowych, zewnętrznych czynników ryzyka, będących zasadami ładu korporacyjnego. Na ryzyko związane z tymi czynniki narażona jest nie tylko sama korporacja, ale także jej wszyscy udziałowcy i interesariusze. Zasady ładu korporacyjnego pozwalają zrównoważyć interesy wszystkich akcjonariuszy i interesariuszy, uświadamiają im, oraz zarządzającym i nadzorującym, konieczność wprowadzenia odpowiedniej polityki i procedur zarządzania ryzykiem korporacji, nadzoru nad realizacją tych procedur, oraz zwiększają kompetencje i odpowiedzialność organów korporacji w tym zakresie. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego ogranicza lub eliminuje ryzyko zmniejszenia wartości rynkowej korporacji, ryzyko drenażu kapitału przez menedżerów lub akcjonariuszy dominujących, ryzyko nadmiernego wzrostu kosztów zarządzania, kosztów działalności korporacji, ogranicza ryzyko bankructwa lub upadłości korporacji, wskutek nieodpowiedzialnych decyzji. Niestosowania się korporacji do zasad dobrych praktyk ładu korporacyjnego generuje dla korporacji, jej akcjonariuszy i interesariuszy związane z tym dodatkowe czynniki ryzyka, nie ujęte w zakres ryzyka przedsiębiorstwa. Autor artykułu dokonuje analizy ekspozycji na te czynniki ryzyka wybranych korporacji energetycznych w Polsce. Wskazane zostają tutaj przypadki, w których nie-przestrzegania wybranych zasad ładu korporacyjnego generuje ryzyko dla korporacji. (abstrakt oryginalny)

The article is attempting a new reflection on the problem of risk management, corporate risk. Does not respect the principles of corporate governance poses a potential risk factors for the operation of the Corporation, and, consequently, for all its stakeholders and the environment. While the compliance by corporations to those rules restrict largely corporate risk. Study presents analysis of selected Polish corporates energy optimized for the application of the principles of corporate governance in the context of enterprise risk management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson R. & Assiociates. (2004), Risk management and corporate governance, OECD
 2. Crowther D., S. Seifi. (2011), Corporate Governance and International Business. 2011. www.bookboon.com.
 3. Damodaran A. (2009), Ryzyko strategiczne. Podstawy zarządzania ryzykiem, Pearson Educatin, Warszawa.
 4. ENEA S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A, Turon PE S.A - dokumenty korporacyjne.
 5. Gasiński T., S. Pijanowski.(2011), Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 6. Giełda Papierów Wartościowych S.A., Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW. Załącznik do Uchwały nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011r.
 7. Goszczyńska M. (1997).Człowiek wobec zagrożeń. Psychospołeczne uwarunkowania oceny i akceptacji ryzyka, ŻAK, Warszawa.
 8. Hashi I.. (2003), Ramy prawne skutecznego nadzoru korporacyjnego: analiza porównawcza wybranych krajów transformujących się. Studia i Analizy, CASE, Warszawa.
 9. Jajuga K. (2007), Zarządzanie ryzykiem. PWN, Warszawa.
 10. Jeżak J.. (2010), Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, CH Beck, Warszawa.
 11. Kaczmarek T. (2005), Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Difin, Warszawa
 12. Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa. Praca zbiorowa p.red. R. Borowieckiego. ABRYS, Kraków (2005).
 13. Nadzór korporacyjny. Praca zbiorowa pod red. K.A. Lisa i H. Sterniczka. Oficyna Wydawnicza. Kraków (2005).
 14. Samborski A. (2011), Kryzys finansowy a nadzór korporacyjny /w/ Zarządzanie w kryzysie, "Problemy Zarządzania", vol. 9, nr 1 (31).
 15. Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrzne-go. Praca zbiorowa p. red. St. Rudolfa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź. (2002).
 16. Zasady nadzoru korporacyjnego OECD. Ministerstwo Skarbu Państwa. Warszawa. 2004.
 17. Zielona księga. Unijne ramy ładu korporacyjnego. Komisja Europejska, Bruksela. 5.4.2011. KOM (2011) 164.wersja ostateczna.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu