BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barwińska-Małajowicz Anna (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Polskie migracje zarobkowe na początku XXI wieku - znaczenie sieci migracyjnych
Polish Labor Migrations at the Start of the Century : the Role of Migration Networks
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2012, nr 7-8, s. 117-141, rys., bibliogr., 65 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny
Social capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zmian w znaczeniu sieci migracyjnych dla współczesnych zagranicznych migracji zarobkowych Polaków. Realizacja celu wymagała odwołania się do najważniejszych teoretycznych koncepcji w zakresie procesów migracyjnych oraz syntetycznej charakterystyki zasobów sieciowych i funkcji sieci, w kontekście ich znaczenia dla homo oeconomicus oraz homo dictyous. Nie bez znaczenia było ponadto określenie roli zaufania, jako elementu wzmacniającego sieć migracyjną, jak również pokazanie znaczenia migracyjnego kapitału społecznego ("pomostowego" i "wiążącego") oraz sieci (formalnych i nieformalnych) dla rozwoju procesów migracyjnych. Część teoretyczną przedstawiono w oparciu o wykorzystanie literatury przedmiotu. Natomiast podstawą analizy znaczenia i przemian kapitału migracyjnego oraz sieci migracyjnych były wyniki zastanych badań empirycznych, skonfrontowane z wynikami badań własnych, zrealizowanych w 2010 r. wśród polskich i niemieckich studentów i absolwentów uczelni w miastach partnerskich: Rzeszowie i Bielefeld. Wśród konkluzji, na szczególną uwagę zasługują dwa wnioski. Po pierwsze, niełatwym zadaniem jest znalezienie klucza wyjaśniającego proces zmian w zakresie znaczenia i poziomu migracyjnego kapitału społecznego oraz przemian roli sieci migracyjnych w ostatnim czasie. W okresie poakcesyjnym obserwujemy bowiem z jednej strony wzrost znaczenia sieci migracyjnych, z drugiej osłabienie powiązań, przy czym zmiany te w niektórych sytuacjach dotyczą sieci nieformalnych, kiedy indziej sieci formalnych. Ponadto, przeprowadzona analiza dostarcza istotnych przesłanek, które potwierdzają zachodzące w ostatnim czasie ważne przemiany znaczenia sieci dla zjawisk migracyjnych, przy czym problem ten (ze względu na swoją złożoność i interdyscyplinarny charakter) wymaga podjęcia dalszych działań badawczych. (abstrakt oryginalny)

The article focuses on migration networks and labor migrations by Polish workers seeking employment abroad. The article refers to key theories describing migration processes and analyzing network resources and functions. The authors also evaluate the meaning of trust as a positive factor for migration networks as well as the role of "bridging" and "bonding" social capital and formal and informal networks and their influence on migration processes. The theoretical part of the article is based on the related literature. Migration capital and migration networks are discussed on the basis of existing empirical research and the author's own research carried out among Polish and German students and college graduates in the partner cities of Rzeszów and Bielefeld in 2010. Two conclusions deserve particular attention, the author says. First, it is difficult to thoroughly explain the significance and level of social capital and changes in the function of migration networks. After Poland joined the EU, the significance of migration networks,both formal and informal, increased. Second, the analysis confirms that substantial changes are taking place in migration processes. Due to their complexity and interdisciplinary nature, these changes require further examination, Barwińska-Małajowicz concludes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alesina A., Giuliano P., [2007], The Power of Family, Working Paper No. 2750, Harvard University.
 2. Bourdieu P., [1983], Ökonomisches Kapital - Kulturelles Kapital - Sociales Kapital, [w:] R. Kreckel (red.), Soziale Ungleichheiten, Göttingen.
 3. Bourdieu P., [1986], The Forms of Capital, [w:] J.G. Richardson (red.), Handbook of Theory and Research for Sociology of Education, New York, Greenwood Press.
 4. Bourdieu P., [1993], The Field of Cultural Production, Columbia University Press.
 5. Bourdieu P., Wacquant L.J.D., [1992], An Invitation to Reflexive Sociology, Cambridge, Polity Press.
 6. Böhlke E., Solidarität, http://ifg.rosalux.de/files/2010/04/Solidarit%
 7. Bukowski M. (red.), [2007], Zatrudnienie w Polsce 2006, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 8. Christakis N.A., Fowler J.H., [2011], W sieci. Jak sieci społeczne kształtują nasze życie, Wyd. Smak Słowa, Sopot.
 9. Coleman J.S., [1998], Social Capital in the Creation of Human Capital, "American Journal of Sociology", nr 94, supplement.
 10. Danilewicz W., Dziekońska M., [2009], Sieć społeczna i łańcuch migracyjny jako element przemieszczeń zagranicznych, [w:] W. Muszyński, E. Sikora (red.), Pod wielkim dachem nieba. Granice, migracje i przestrzeń we współczesnym społeczeństwie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 11. De Jong G., Fawcett J., [1981], Motivations for Migration: An Assessment and a Value-Expectancy research Model, [w:] G. De Jong, R. Gardner (red.), Migration Decision Making. Multidisciplinary Approaches to Microlevel Studies in Developed and Developing Countries, New York, Pergamon Press.
 12. Edwards B., Foley M., Diani M., [2001], Beyond Tocqueville: Civil Society and the Social Capital Debate in Comparative Perspectiv, Tufts University, University Press of New England, Hanover, NH.
 13. Espinosa K., Massey D., [1999], Undocumented Migration and the Quantity and Quality of Social Capital, [w:] L. Pries (red.), Migration and Transnational Social Spaces, Ashgate, Aldershot, Brookfield USA, Singapore-Sydney.
 14. Faist T., [1998], The Crucial Meso-Level, [w:] T. Hammar, G. Brochmann, K. Tamas, T. Faist (red.), International Migration, Immobility and Development. Multidisciplinary Perspectives, Oxford: Berg.
 15. Faist T., [2000], The Volume and Dynamics of International Migration and Transnational Social Spaces, Oxford, Clarendon Press.
 16. Fawcett J.T., [1989], Networks, Linkages and Migration Systems, "International Migration Review", 23(3).
 17. Fomina J., [2009], Światy równoległe - wizerunek własny Polaków w Wielkiej Brytanii, ISP, Warszawa.
 18. Fukuyama F., [1997], Zaufanie: Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Fukuyama F., [2000], Wielki Wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Politeja, Warszawa.
 20. Giza-Poleszczuk A., Marody M., Rychard A., [2000], Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 21. Górny A., Stola D., [2001], Akumulacja i wykorzystanie migracyjnego kapitału społecznego, [w:] E. Jaźwinska, M. Okólski (red.), Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
 22. Górny A., Kaczmarczyk P., [2003], Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, Ośrodek Badań nad Migracjami, Instytut Studiów Społecznych UW, Prace Migracyjne, nr 49, Warszawa.
 23. Grabowska-Lusińska I., Okólski M., [2009], Emigracja ostatnia?, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
 24. Grabowska-Lusińska I., Okólski M., [2008], Migracja z Polski po 1 maja 2004 r.: jej intensywność i kierunki geograficzne oraz alokacja migrantów na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej, CMR Working Papers 33/91, Warszawa.
 25. Growiec K., [2009], Związek między sieciami społecznymi a zaufaniem społecznym - mechanizm wzajemnego wzmacniania?, "Psychologia Społeczna", nr 1-2.
 26. Grzymała-Kazłowska A., [2001], Dynamika sieci migranckich: Polacy w Brukseli, [w:] E. Jaźwinska, M. Okólski (red.), Ludzie na huśtawce. Migracje miedzy peryferiami Polski i Zachodu, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
 27. Grzymała-Kazłowska A., [2001], Polscy nielegalni pracownicy w Belgii. Raport z badań, Seria: Prace Migracyjne, nr 41, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 28. Gurak D.T., Cases F., [1992], Migration Networks and the Shaping of Migration Systems, [w:] M.M. Kritz i inni (red.), International Migration Systems. A Global Approach, Oxford, Clarendon Press.
 29. Herbst M. (red.), [2007], Kapitał ludzki I kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
 30. Hicks J., [1932], The Theory of Wages, MacMillan, London.
 31. Jończy R., [2007], Einfluss der Auslandsmigration auf die Disharmonie der wirtschaftlichen Entwicklung in der Woiwodschaft Oppeln, [w:] M. Nowicka (red.), Von Polen nach Deutschland und zurück. Die Arbeitsmigration und ihre Herausforderung für Europa, transcript Verlag, Bielefeld.
 32. Kaczmarczyk P., [2007], Arbeitskraftwanderung aus Polen - Die Erwartungen vor und die Realität nach der EU-Osterweiterung, [w:] Nowicka M. (red.), Von Polen nach Deutschland und zurück. Die Arbeitsmigration und ihre Herausforderung für Europa, transcript Verlag, Bielefeld.
 33. Kaczmarczyk P., [2008], Współczesne migracje zagraniczne Polaków. Aspekty lokalne i regionalne, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa.
 34. Kaczmarczyk P., Okólski M., [2008], Demographic and Economic Impacts of Migration on Poland, "Oxford Review of Economic Policy", Vol. 24, nr 3, Oxford.
 35. Kääriäinen J., Lehtonen H., [2006], The Variety of Social Capital in Welfare State Regimes - a Comparative Study of 21 Countries, European Societies, 8.
 36. Kubiak K., [2008], Wpływ migracji sezonowej na politykę gospodarczej Holandii, Working Papers 1/2008, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź.
 37. Lee E., [1966], A Theory of Migration, Demography 3.
 38. Łukasiuk M., [2007], Obcy w mieście. Migracja do współczesnej Warszawy, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa.
 39. Markowski K., [2008], Migracja - wartość dodana?, "Studia nad migracją", t. 2, Wyd. KUL, Lublin.
 40. Marody M., Giza-Poleszczuk A., [2004], Przemiany więzi społecznych, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
 41. Massey D.S., Arango J., Hugo G., Konaouci A., Pellegrino A., Taylor J.E., [1993], Theories of International Migration: a Review and Appraisal, "Population and Development Review",Vol. 19 nr 3.
 42. McFarlane i in. [za:] Diewald M., [1991], Soziale Beziehungen: Verlust oder Liberalisierung? Soziale Unterstützung in informellen Netzwerken, Rainer Bohn Verlag, Berlin.
 43. Mester F., [2000], Zuwanderungen in die Länder der Europäischen Union, Bestimmungsgründe, Folgen und migrationspolitische Implikationen, Selbstverlag des Zentralinstituts für Raumplanung und des Instituts für Siedlungs- und Wohnungswesen der Universität Münster, Band 192, Münster.
 44. Milczarski M., [2007] Dlaczego Polacy sobie nie ufają?, http://krytyka.org/index.php/felietony/rone/176, 19 maja 2007.
 45. Mioduszewska M., [2008], Najnowsze migracje z Polski w świetle danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, CMR Working Papers, nr 36/(94), Warszawa.
 46. Moroń D. (red.), [2009], Kapitał ludzki i społeczny. Wybrane problemy teorii i praktyki, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 47. Osipowicz D., [2002], Rola sieci i kapitału społecznego w migracjach zarobkowych. Przykład Moniek, Ośrodek Badań nad Migracjami Instytut Studiów Społecznych UW, Prace Migracyjne, nr 46, Warszawa.
 48. Portes A., Sensenbrenner J., [1993], Embeddedness and Immigration: Notes on the Social Determinants of Economic Action, "American Journal of Sociology", 98/6.
 49. Pries L., [2001], Internationale Migration, transcript Verlag, Bielefeld.
 50. Putnam R.D., [1995a], Bowling Alone: America's Declining Social Capital, "The Journal of Democracy", No. 6.
 51. Putnam R.D., [2000], Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community, New York: Simon & Schuster.
 52. Putnam R.D., [1995b], Budowanie sprawnej demokracji. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak", Kraków.
 53. Ravenstein E.G., [1885], The Laws of Migration, "Journal of the Royal Statistical Society" 48(2).
 54. Sjaastad L.A., [1962], The Costs and Returns of Human Migration, "Journal of Political Economy" 70.
 55. Stark O., [1984], Migration Decision Making: A Review Article, "Journal of Development Economics" 14.
 56. Stark O., [1991], The Migration of Labour, Cambridge: Basil Blackwell.
 57. Stark O., Bloom D.E., [1985], The New Economics of Labour Migration, "American Economic Review" 75.
 58. Stobbe H., [2004], Undokumentierte Migration in Deutschland und den Vereinigten Staaten, Universitätsverlag Göttingen.
 59. Sztompka P., [2007], Zaufanie fundament społeczeństwa, "Znak", Kraków.
 60. Trutkowski C., Mandes S., [2005], Kapitał społeczny w małych miastach, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
 61. Uramek K., [2006], Taksonomiczne wskaźniki kapitału ludzkiego w wybranych krajach OECD, "Wiadomości statystyczne", nr 2.
 62. White A., Ryan L., [2008], Polish 'Temporary' Migration: The Formation and Significance of Social Networks, "Europe-Asia Studies", 60 (9).
 63. Wieruszewska M., [2007], Tu i tam. Migracje z polskich wsi za granicę, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 64. Zarycki T., [2008], Dwa wymiary kapitału społecznego w kontekście polskim, Pomorski Przegląd Gospodarczy 2/2008 (37).
 65. Zaufanie społeczne w latach 2002-2008, [2008], Komunikat z badań, bs/30/2008, CBOS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu