BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nehrebecka Natalia (Narodowy Bank Polski; Uniwersytet Warszawski), Jarosz Maria (Narodowy Bank Polski)
Tytuł
Wpływ sytuacji finansowej polskich przedsiębiorstw na inwestycje w kapitał trwały
The Financial Condition of Polish Companies and Its Impact on Investment in Fixed Capital
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2012, nr 9, s. 15-38, tabl., wykr., bibliogr. 35 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Uogólniona metoda momentów, Finanse przedsiębiorstwa, Finansowanie inwestycji, Środki trwałe w przedsiębiorstwie, Dane panelowe, Akcelerator finansowy
Generalized method of moments (GMM), Enterprise finance, Investment financing, Fixed assets in enterprise, Panel data, Financial accelerator
Uwagi
streszcz., summ.;
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Celem artykułu jest zweryfikowanie wpływu kondycji finansowej przedsiębiorstwa na obserwowaną stopę inwestycji. Do oszacowania istotności poszczególnych wskaźników finansowych wykorzystano dane panelowe z zakresu bilansu oraz rachunku zysków i strat dla ponad 58 tys. polskich przedsiębiorstw niefinansowych z lat 1995-2010. Do estymacji wykorzystano systemowy estymator GMM (Uogólnionej Metody Momentów). Zaprezentowany w pracy model zawiera oszacowania efektów indywidualnych, sektorowych oraz czasowych, co można interpretować jako pośrednie uwzględnienie w równaniu inwestycji kosztu kapitału - zmiennej, która na poziomie pojedynczych przedsiębiorstw jest niezwykle trudna do zaobserwowania. Analizę przeprowadzono dla różnych klas przedsiębiorstw wyznaczonych przez wielkość firmy. Na postawie oszacowanych modeli ekonometrycznych potwierdzono hipotezę o istotnym wpływie wskaźników finansowych na stopę inwestycji firm. W największym stopniu do zwiększenia stopy inwestycji przyczynia się poprawa wskaźnika cash flow, a efekt ten jest najsilniejszy w przypadku firm małych. Analizując wpływ cash flow na stopę inwestycji, potwierdzono silną nieliniowość zjawiska dla wszystkich grup przedsiębiorstw. Ponadto presja finansowa odczuwana przez firmę w postaci zadłużenia i kosztów odsetkowych ogranicza poziom inwestycji, co w kontekście transmisji polityki monetarnej może świadczyć o istnieniu kanałów stopy procentowej i bilansowego. Wnioskiem z prowadzonych badań jest również wysokie prawdopodobieństwo występowania akceleratora finansowego. W oszacowanym modelu, inwestycje małych przedsiębiorstw charakteryzowały się znacznie większą wrażliwością na dekoniunkturę niż w przypadku całego sektora. Kondycja finansowa przedsiębiorstw przybliżana za pomocą wskaźników finansowych wyraźnie przekłada się na ich decyzje inwestycyjne, a wrażliwość inwestycji na te wskaźniki jest dodatkowo uzależniona od klasy firmy wyznaczonej przez jej wielkość. Ma to istotne znaczenie dla oceny mechanizmu transmisji polityki monetarnej do sektora MŚP. (abstrakt oryginalny)

The article looks at how the financial condition of companies influences their investment policies. To estimate the significance of individual financial indicators, the authors used data from the balance sheets and profit and loss accounts of more than 58,000 non-financial Polish firms from the 1995-2010 period. The Generalized Method of Moments (GMM) was used for the estimations. The model described in the article involves estimates of individual, sectoral and time effects. It indirectly takes into account the cost of capital in the investment equation. The cost of capital is a variable that is extremely difficult to observe at the level of individual companies, the authors say. The analysis was conducted for different groups of companies arranged by size. On the basis of the estimated econometric models, the authors validated a hypothesis about a significant influence of financial ratios on companies' investment rates. An improvement in the cash flow has the greatest contribution to the investment rate, the authors say, and this effect is strongest in the case of small companies. While analyzing the impact of the cash flow on the investment rate, the authors confirmed the strong non-linearity of the trend for all groups of enterprises. In addition, they found that the financial pressure felt by companies in the form of debt and costs of interest reduces the level of investment. In the context of the monetary policy transmission mechanism, this may point to the existence of interest rate and balance sheet channels, the authors say. Another conclusion from the research is that financial pressure increases the probability of the financial accelerator mechanism - or a situation in which adverse shocks to the economy may be amplified by worsening financial market conditions. In the estimated model, small businesses turned out to be far more sensitive in their investment policies to an economic downturn than the corporate sector as a whole. The financial condition of enterprises reflected by selected indicators clearly influences the investment decisions of individual companies, and sensitivity to these indicators in terms of investment additionally depends on company size. This is important for assessing the mechanism whereby monetary policy is transmitted to the small and medium-sized enterprise (SME) sector, the authors say. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alti A., [2003], How sensitive is investment to cash flow when financing is frictionless?, "The Journal of Finance", Vol. 58, No. 2.
 2. Aivazian V.A., Ge Y., Qiu J., [2005], The impact of leverage on firm investment: Canadian evidence, "Journal of Corporate Finance", Vol. 11, s. 277-291.
 3. Arellano M., Bover O., [1995], Another look at the instrumental variable estimation of error-components models, "Journal of Econometrics", Vol. 68, s. 29-51.
 4. Bernanke B., Getler M., Gilchrist S., [1996], The Financial Accelerator and the Flight to Quality, "The Review of Economics and Statistics", Vol. 78, No. 1, s. 1-15.
 5. Bludnik I., [2010], Nowa synteza neoklasyczna w makroekonomii, "Banki i Kredyt" Nr 41 (2), s. 43-70.
 6. Blundell R., Bond S., [1998], Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models, "Journal of Econometrics", Vol. 87, s. 115-143.
 7. Boguszewski P., Kocięcki A., [2000], Wpływ polityki pieniężnej na zachowania przedsiębiorstw w świetle danych GUS i badań ankietowych - wybrane zagadnienia, "Bank i kredyt", Nr 7-8.
 8. Bond S., Elston J., Mairesse J., Mulkay B., [2003], Financial factors and investment in Belgium, France, Germany and the UK: a comparison using company panel data, "Review of Economics and Statistics", Vol. 85, s. 153-165.
 9. Chatelain J.B., Generale A., Hernando I., Von Kalckreuth U., Vermeulen P., [2001], Firm investment and monetary transmission in the Euro Area, ECB Working Paper No. 112.
 10. Cleary S., [1999], The relationship between Firm Investment and Financial Status, "The Journal of Finance", Vol. LIV, No. 2.
 11. Denis D.J., Sibilkov V., [2010], Financial constraints, investment, and the value of cash holdings, "Review of Financial Studies", Vol. 23, s. 247-269.
 12. D'Espallier B., Guargilia A., [2011], Does the investment opportunities bias affect the investment-cash flow sensitivities of unlisted SMEs?, http://nottingham.ac.uk/cfcm/documents/papers/09-12.pdf
 13. D'Espallier B., Vandemaele S., Peeters L., [2009], Corporate Investment and Financing Constraints: Analyzing Firm-Varying Investment-Cash flow Sensitivities, "Review of Business and Economics", Vol. 54. No. 4, s. 461-488.
 14. Fazzari S.M., Hubbard R.G., Petersen B.P., [1988], Financing Constraints and Corporate Investment, "Brookings papers on Economic Activity", Vol. 1988, No. 1, s. 141-206.
 15. Gilchrist S., Himmelberg Ch.P., [1995], Evidence on the role of cash flow for investment, "Journal of Monetary Economics", Vol. 36, s. 541-572.
 16. Jorgenson D.W., [1963], Capital theory and investment behavior, American Economic Review, Vol. 53, No. 2, Papers and Proceedings of the Seventy-Fifth Annual Meeting of the American Economic Association, s. 247-259.
 17. Hernando I., Martínez-Carrascal C., [2008], The impact of financial variables on firms' real decisions: evidence from Spanish firm-level data, "Journal of Macroeconomics", Vol. 30, issue 1, s. 543-561.
 18. Kaplan S.N., Zingales L., [1997], Do investment-cash flow sensitiveness provides useful measures of financing constraints?, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 112, s. 169-215.
 19. Konings. J., Rizov M., Vandenbussche H., [2001], Investment and credit constraints in transition economies: micro evidence from Poland, the Czech Republic, Bulgaria and Romania, LICOS.
 20. Kotowicz-Jawor J., [2005], Dlaczego nie inwestują?, Gazeta Bankowa Nr 7 (851).
 21. Kotowicz-Jawor J. (red.), [2008], Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku Unii Europejskiej, Wydawnictwo Key Text.
 22. Martínez-Carrascal C., Ferrando A., [2008], The impact of financial position on investment: an analysis for non-financial corporations in the euro area, Documento de Trabajo N.° 0820,Banco de España.
 23. Mizen P., Vermeulen P., [2005], Corporate investment and cash flow sensitivity. What drives the relationship?, ECB Working Paper No. 485.
 24. Modigliani F., Miller M.H., [1958], The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, "American Economic Review", Vol. 48, s. 261-297.
 25. Moyen N., [2004], Investment-Cash flow Sensitivities: Constrained versus Unconstrained Firms, "The Journal of Finance", Vol. 59, s. 2061-2092.
 26. Myers S.C., [1977], The Determinants of Corporate Borrowing, "Journal of Financial Economics", Vol. 5, s. 147-175.
 27. Narodowy Bank Polski, [2010], Ocena kondycji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 roku w świetle danych F-01/I-01, NBP.
 28. Oliner S.D., Rudebusch G.D., [1996], Is there a broad credit channel for monetary policy?, Economic Review, Federal Reserve Bank of San Francisco, s. 3-13.
 29. Orłowski W., Pasternak R., Flacht K., Szubert D., [2010], Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP.
 30. Pál R., Ferrando A., [2006], Financing constraints and firms' cash policy in the euro area, ECB Working paper Nr 642.
 31. Tyrowicz J., [2007], Blame No One? Investment Decisions of the Polish Stock-Listed Companies, MPRA.
 32. Valderrama M., [2001], Credit channel and investment behaviour in Austria: a micro-econometric approach, ECB Working Paper No. 108.
 33. Vermeulen P., [2000], Business fixed investment: evidence of a financial accelerator in Europe, ECB Working Paper No. 37.
 34. Weller C., [1999], The Finance-Investment Link in a Transition Economy: Evidence for Poland from Panel Data - ZEI Working Paper B99-04.
 35. Zulkefly A.K., [2010], Monetary policy and firms' investment: Dynamic panel data evidence from Malaysia, MPRA Paper No. 23962.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu