BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżewska Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Bieguny konkurencyjności we Francji jako platforma współpracy nauka-biznes
Competitiveness Clusters as a Platform for Collaboration between Science and Business in France
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2012, nr 9, s. 79-91, tabl., bibliogr. 25 poz.;
The National Economy
Słowa kluczowe
Konkurencyjność regionów, Strategia Europa 2020, Współpraca międzysektorowa
Regions competitiveness, Europe 2020 Strategy, Cross-sector cooperation
Uwagi
streszcz., summ.;
Kraj/Region
Francja
France
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie funkcjonowania francuskich biegunów konkurencyjności jako instrumentu polityki przemysłowej stanowiącego odpowiedź na unijne założenia strategii Europa 2020, i co się z tym wiąże, jako rozwiązania, które ma przyczyniać się do zacieśniania współpracy sektora przedsiębiorstw i nauki. Rozważania oparto na studiach literaturowych oraz na rezultatach badań empirycznych wykorzystujących jako narzędzia badawcze ankietę i wywiad pogłębiony. W artykule zaprezentowano założenia strategii Europa 2020 dla UE 27 oraz dla Francji, zarysowano narzędzia ich realizacji w zakresie współpracy nauka-biznes zaplanowane w ramach francuskiego krajowego programu reform na lata 2011-2014. W dalszej kolejności omówiono specyfikę funkcjonowania francuskich biegunów konkurencyjności oraz zrelacjonowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych we Francji, dotyczących współpracy sektora naukowego i przedsiębiorstw w ramach biegunów konkurencyjności. Główny wniosek wypływający z prezentowanych badań, dotyczy wciąż istniejących trudności występujących we współpracy między przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi w ramach biegunów konkurencyjności. (abstrakt oryginalny)

The article offers an overview of the functioning of France's competitiveness clusters as a response to the European Union's Europe 2020 strategy. The role of competitiveness clusters is to strengthen the innovativeness and competitiveness of companies and to reinforce industry-science relations. The paper is based on a literature review and on empirical research using questionnaires and in-depth interviews. The paper reviews Europe 2020 targets for the EU as a whole and for France in particular as well as guidelines to achieve these targets in terms of industry-science cooperation formulated in France's National Reform Program for the 2011-2014 period. The author also discusses the specific nature of French competitiveness clusters and the results of empirical research on cooperation between companies and public research centers. The main conclusion resulting from the empirical research is that cooperation between these two actors is still fraught with difficulties. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie potencjału rozwoju gospodarczych sieci powiązań w Wielkopolsce, [2009], red. B. Jankowska, Poznań (www.bip.umww.pl/portal?id=50015&res_id=560062, 14.03.2011).
 2. Benko G., [1993], Geografia technopolii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Castells M., [2010], Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Cele w ramach strategii Europa 2020, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_pl.pdf (dostęp: 13.02.2012).
 5. Chabault D., [2009], Gouvernance et trajectoire des réseaux territoriaux d'organisation: une application aux pôles de compétitivité, thèse de doctorat, Université François Rabelais de Tours.
 6. Czyżewska D., [2009], Instrumenty wspierania powiązań między nauką a biznesem na przykładzie francuskiej konwencji CIFRE, Studia Regionalne i Lokalne, nr 3 (37), s. 120-133.
 7. Czyżewska D., [2010], Institutional support of innovation at the regional level, [w:] Dimensions of Competitiveness, red. B. Jankowska, T. Kowalski, M. Pietrzykowski, Poznań University of Economics Press, Poznań.
 8. Deregnaucourt J., Haouat P., Caillaud C., [2010], Étude de positionnement de la recherche publique en regard de la politique des pôles de compétitivité, rapport final, Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Erdyn consultants, Paris, http://media.enseignementsup- recherche.gouv.fr/file/instruments/16/8/Etude_MESR_Impact_poles_186168.pdf (dostęp: 14.02.2012).
 9. DGCIS, [2009], Les pôles de compétitivité en France, Paris.
 10. DGCIS, DATAR, [2012], Les projets de R&D des pôles de compétitivité aidés dans le cadre du Fond unique interministériel (FUI). Premières retombées technologiques et économiques, http:// competitivite.gouv.fr/documents/commun/Documentation_poles/recueil_projets_R_D/recueilprojets- RD-FUI.pdf (dostęp: 14.02.2012).
 11. Haouat P., [2011], Impact de la politique des pôles de compétitivité sur les organismes de la recherche publique, Journée des pôles de compétitivité, 27 janvier 2011, http://competitivite. gouv.fr/documents/commun/Documentation_poles/Documentation_presentee_lors_de_la_journee_ des_poles/27_janvier_2011/JNP8-erdyn27-01-11.pdf (dostęp: 11.03.2011).
 12. Korenik S., [2011], Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych, CeDeWu, Warszawa.
 13. Mackiewicz M., [2007], Instrumenty wspierania powiązań nauka-biznes w świetle teorii, [w:] M.A. Weresa (red.), Transfer wiedzy z nauki do biznesu - doświadczenia regionu Mazowsze, Instytut Gospodarki Światowej, SGH w Warszawie.
 14. Matusiak K.B., [2006], Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości - przesłanki, polityka i instytucje, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom - Łódź.
 15. MESR, [2010], Recherche et développement, innovation et partenariats 2009, Direction Générale pour la Recherche et l'Innovation, Paris.
 16. Olechnicka A., Płoszaj A., [2010], Sieci współpracy receptą na innowacyjność regionu?, [w:] S. Tucholska (red.), Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 17. Perrat J., [2007], Des systèmes productifs localisés aux pôles de compétitivité. Enseignements des nouvelles politiques publiques françaises, [w:] Les territoires productifs en question(s). Transformations occidentales et situations maghrébines, red. M. Mezouaghi, Alfa, Tunis, Maisonneuve et Larose.
 18. Perrat J., [2010], Mutations industrielles et défis societaux: de nouveaux paradigmes pour la performance territoriale?, Colloque joint ASRDLF-AISRe: Identité, Qualité et Compétitivité territoriale, Aoste, 20-22 septembre 2010.
 19. Peyroux C., Nowakowska A., Sokołowicz M.E., [2009], Oddziaływanie wyższych uczelni na rozwój środowiska przedsiębiorczości, [w:] A. Nowakowska (red.), Innowacyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 20. Programme national de réforme de la France 2011-2014, [2011], http://ec.europa.eu/europe2020/ pdf/nrp/nrp_france_fr.pdf (dostęp: 13.02.2012).
 21. Rey-Debove J., Rey A., [1993], Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaires le Robert, Paris.
 22. Rousseau L., [2008], Les pôles de compétitivité, [w:] Innovation et compétitivité des régions, red. T. Madiès, J.-C. Prager, La Documentation française, Paris.
 23. Roznoch A., [2007], Parki technologiczne kluczem do innowacyjnego rozwoju terytorialnego (doświadczenia francuskie), [w:] T. Markowski, D. Trzmielak, J. Sosnowski (red.), Marketing technologiczny i marketing terytorialny, z. 235, PAN KPZK, Warszawa.
 24. Scandella J.-S., [2008], Les pôles, réseaux d'excellence et d'innovation. Enquête sur les pôles de compétitivité, Éditions Autrement, Paris.
 25. www.competitivite.gouv.fr (dostęp: 24.02.2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu