BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fiedorowicz Kazimierz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Fiedorowicz Jacek (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Kształtowanie się kategorii wartości ekonomicznej
Shaping the Category of Economic Value
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (22), 2012, nr 95, s. 145-154, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Wartość ekonomiczna, Historia myśli ekonomicznej
Economic value, History of economic thought
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono zmiany, jakie następowały w określaniu kategorii wartości ekonomicznej dobra. Wartość ta pojawia się w procesie gospodarowania. Zmiany w określaniu kategorii wartości ekonomicznej przedstawiono dla kilku okresów historycznych: starożytności, okresu patrycystycznego, średniowiecza, merkantylizmu, fizjokratyzmu, klasycyzmu, marksizmu i okresu współczesnego. Zmiany w określaniu kategorii wartości ekonomicznej polegały na pogłębianiu zarówno definicji jak i na coraz lepszych sposobach pomiaru wartości. Następowało znaczne zróżnicowanie sposobów definiowania tej kategorii i sposobów określania wielkości tej kategorii. Zmiany te mają miejsce i obecnie. Kategorię wartości ekonomicznej dobra określano najpierw za pomocą ceny. Następnie oparto na cesze użyteczności. Kolejno oparto ją na wartości pracy, wartości wymiennej, wartości dodanej, krańcowej, subiektywnej, społecznej, a także niepewnej. (abstrakt oryginalny)

The article presents changes in describing the category of the economic value of goods. This value appears in the management process. Changes in the definition of the category of economic value are shown for a number of historical periods: ancient, male keeper tangential period, the Middle Ages, mercantilism, physiocratism, classicism, Marxism and the modern period. Changes in the definition of the category of economic value consisted of deepening both the definition and better ways to measure the value. Following widely differing ways of defining the categories and methods of determining the scope of this category. These changes are taking place even now. The category of the economic value of goods is determined by price first. Then, based on the attribute of usability. Next, it is based on the value of labour, exchange value, added value, as well as marginal, subjective, social, and uncertain values. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexander S. (1908), The idea of value, Mind, New Series, vol. I.
 2. Arystoteles (1982), Etyka Nikomachejska, PWN, Warszawa, Księga V.
 3. Barbon N. (1958), Rozprawa o handlu, [w:] Merkantylizm i początki szkoły klasyczne. Wybór tekstów, Lipiński E. (red.), PWN, Warszawa.
 4. Galbraith J.R. (1992), Ekonomia w perspektywie, PWN, Warszawa.
 5. Marks K. (1970), Kapitał, KiW, wyd. 2, Warszawa.
 6. Marshall A., Zasady ekonomiki, Wyd. M. Areta, Warszawa.
 7. Menger C. (1923), Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, Wien-Leipzig.
 8. Mill J.S. (1965), Zasady ekonomii politycznej, PWN, Warszawa.
 9. Quesnay F. (1928), Pisma wybrane, Gebethner i Wolf, Warszawa.
 10. Ricardo D. (1929), Zasady ekonomii politycznej i podatkowania, Gebethner i Wolf, Warszawa.
 11. Say J.B. (1960), Traktat o ekonomii politycznej, PWN, Kraków.
 12. Smith A. (1927), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Gebethner i Wolf, Warszawa, tom I.
 13. Stankiewicz W. (2007), Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 14. Tatarkiewicz W. (1958), Historia filozofii, PWN, Warszawa.
 15. Turgot A.R.J. (1927), O tworzeniu i podziale bogactw, Gebethner i Wolf, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu