BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Demjaniuk Regina (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Specyfika funkcjonowania wolnych stref ekonomicznych w Republice Białorusi
The Specificity of the Functioning of Free Economic Zones in the Republic of Belarus
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (22), 2012, nr 95, s. 267-282, tab., rys., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Specjalne strefy ekonomiczne, Strefy wolnego handlu, Atrakcyjność inwestycyjna
Special economic zones, Free trade area, Investing attractiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Białoruś
Belarus
Abstrakt
Funkcjonowanie wolnych stref ekonomicznych potwierdza ich pozytywny wpływ na wzrost eksportu, zatrudnienia, napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich, rozwój kapitału ludzkiego oraz transfer wiedzy, nowych technologii i know-how. W dłuższym okresie strefy ekonomiczne przyczyniają się do szybszego tempa wzrostu gospodarczego danego regionu1. Wpływ WSE na rozwój gospodarczy jest rozpatrywany w dużo szerszej perspektywie niż jedynie poprzez bezpośrednie oddziaływanie na budżet lokalny i centralny. Wolne Strefy Ekonomiczne działają w Białorusi od 1996 roku. W ciągu dziesięciu lat nie stały się znaczącym instrumentem zachęcającym do inwestowania w tym państwie. Na Białorusi funkcjonuje sześć Wolnych Stref Ekonomicznych powołanych w różnych okresach czasowych: WSE "Brześć", WSE "Mińsk", WSE "Homel-Raton", WSE "Witebsk", WSE "Mohylew", WSE "Grodnoinwest". Analiza funkcjonowania wolnych stref ekonomicznych na Białorusi w latach 1996-2006, zasady ich działania, efekty ekonomiczne pokazują, że strefy nie miały większego wpływu na rozwój gospodarki i handel zagraniczny Białorusi. Perspektywy funkcjonowania stref stoją pod znakiem zapytania. Należy podjąć działania mające na celu zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej WSE, aby można było mówić o skuteczności tego instrumentu w polityce inwestycyjnej kraju. (abstrakt oryginalny)

The functioning of free economic zones in many countries confirms their positive impact on export growth, employment, direct foreign investment, human capital development and transfer of knowledge, new technology and know-how. In the long term economic zones contribute to faster economic growth in the region. The impact of the FEZ on economic development is seen in a much broader perspective than just through the direct effects on local and central budgets. Free Economic Zones have been established in Belarus since 1996. However, in ten years, they did not become a major instrument for encouraging investment in the country. In Belarus there are six free economic zones set up in different time periods: FEZ "Brest", FEZ "Minsk", FEZ "Gomel-Raton", FEZ "Vitebsk", FEZ "Mogilev", FEZ "Grodnoinvest". Analysis of the functioning of the free economic zones in Belarus in 1996-2006, the principles of their operation, economic effects show that the area had little effect on the economy and foreign trade in Belarus. Prospects for the zones are not clear. The problem of increasing the investment attractiveness of the FEZ should be taken up to be able to talk about the effectiveness of this instrument in the investment policy of the country.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białoruś. Przewodnik dla przedsiębiorców, Wydanie szóste rozszerzone, Biuro Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO), Warszawa, sierpień 2006.
 2. Biuro prawne Własowa i Partnerzy (www.vap.by).
 3. Dekret Prezydenta Białorusi z dnia 17 maja 2001 roku Nr 14 O niektórych kwestiach naliczania i opłaty podatku VAT.
 4. Dekret Prezydenta Białorusi z dnia 9 lipca 2005 roku Nr 262 O działalności specjalnych stref ekonomicznych na terytorium Republiki Białoruś.
 5. Document of the World Bank, Report No. 32346-BY: Belarus: Window of opportunity to enhance competitiveness and sustain economic growth, November 8, 2005.
 6. Instrukcja dotycząca szczególnego opodatkowania rezydentów WSE "Brześć" Nr 108 z dnia 30.12.2002 roku.
 7. Instrukcja dotycząca szczególnego opodatkowania rezydentów WSE "Mohylew" i Grodnoinwest", zatwierdzona Postanowieniem Ministerstwa ds. Podatków i Opłat Republiki Białoruś Nr 86 z dnia 10.09.2002 roku.
 8. Postanowienie Ministerstwa ds. Podatków i Opłat "O naliczaniu i opłacie podatku VAT przez rezydentów wolnych stref ekonomicznych" Nr 2 z dnia 12.01.2004 roku.
 9. Rozporządzenie Prezydenta Republiki Białoruś Nr 114 z dnia 20.03.1996 roku "O wolnych strefach ekonomicznych na terenie Republiki Białoruś".
 10. Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku. Analiza dotychczasowej działalności oraz perspektywy funkcjonowania, Ernst and Young, www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=16335.
 11. Strona internetowa Biura Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego: http://www.unido.pl.
 12. UNCTAD, World Investment Report 2007, Transnational Corporations, Extractive Industries and Development, United Nations, New York and Geneva 2007.
 13. Ustawa Republiki Białoruś z dnia 7.12.1998 roku Nr 213-3 O wolnych strefach ekonomicznych z późniejszymi zmianami.
 14. Zalecenia metodyczne dotyczące szczególnego opodatkowania rezydentów WSE Homel-Raton Nr 164 z 19.11.1998 roku z późn. zm.
 15. Zalecenia metodyczne dotyczące szczególnego opodatkowania rezydentów WSE "Mińsk" Nr 165 z 19.11.1998 roku z późn. zm.
 16. Aбpамчик C.H., CЭЗ в Pecпубликe Бeлаpуcь: пpoблeмы и пepcпeктивы pазвития (2-e изд.), Бpecт 1999.
 17. Aбpамчук C., Гocудаpcтвeннoe peгулиpoваниe cвoбoдных экoнoмичec- ких зoн в Pecпубликe Бeлаpуcь, Изд-вo C. Лавpoв, Бpecт 2001.
 18. Bабищeвич C., Bнeшнeэкoнoмичecкая дeятeльнocть в Pecпубликe Бeлаpуcь: пpавoвыe пepcпeктивы, Мoлoдeжнoe научнoe oбщecтвo, Минcк 2005.
 19. Bнeшняя тopгoвля Pecпублики Бeлаpуcь 2005, Cтатиcтичecкий cбopник, Миниcтepcтвo cтатиcтики и анализа Pecпублики Бeлаpуcь, Минcк 2005.
 20. Bнeшняя тopгoвля Pecпублики Бeлаpуcь 2006, Cтатиcтичecкий cбopник, Миниcтepcтвo cтатиcтики и анализа Pecпублики Бeлаpуcь, Минcк 2006.
 21. Bнeшняя тopгoвля Pecпублики Бeлаpуcь 2007, Cтатиcтичecкий cбopник, Миниcтepcтвo cтатиcтики и анализа Pecпублики Бeла- pуcь, Минcк 2007.
 22. Пpoгpамма coциальнo-экoнoмичecкoгo pазвития Pecпублики Бeлаpуcь на 2006-2010, Бeлаpуcь, Минcк 2006.
 23. Pакoва E., Пpиватизация и пpивлeчeниe пpямых инocтpанных инвecтиций в Бeлаpуcи: вызoвы и oгpаничeния, Дoклад, Иccлeдoватeльcкий цeнтp Инcтитута Пpиватизации и Мeнeдж- мeнта (ИПМ): http://research.by/pdf/Seminars/2006/20060217/04Rakova.pdf.
 24. Cтатиcтичecкий eжeгoдник Pecпублики Бeлаpуcь 2007, Миниcтepcтвo cтатиcтики и анализа Pecпублики Бeлаpуcь, Минcк 2007.
 25. Cтатиcтичecкий cпpавoчник 2006, Инcтитут coциальнo-пoлитичecких иccлeдoваний пpи Aдминиcтpации пpeзидeнта Pecпублики Бeла- pуcь, Миниcтepcтвo cтатиcтики и анализа Pecпублики Бeлаpуcь, Минcк 2006.
 26. Topгoвля CЭЗ, [w:] "Cвoбoдныe экoнoмичecкиe зoны", nr 4/ 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu