BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kryński Kamil (Instytut Studiów Ekonomiczno-Społecznych)
Tytuł
Audyt modeli wewnętrznych w kontekście stabilności instytucji kredytowych
Źródło
Bezpieczny Bank, 2012, nr 4(49), s. 60-75, schemat, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Stabilność finansowa, Modelowanie ryzyka kredytowego, Instytucje kredytowe, Audyt wewnętrzny
Financial sustainability, Credit risk modelling, Credit institution, Internal audit
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
Basel Committee on Banking Supervision
Abstrakt
Celem opracowania jest wskazanie roli audytu wewnętrznego w ocenie prawidłowości oraz efektywności procesu modelowania ryzyka. Za główną hipotezę badania przyjęto, że wyniki odpowiednio przeprowadzonych audytów procesu projektowania, budowy, wdrażania, użytkowania i walidacji modeli pomiaru ryzykapozwalają ocenić efektywność zarządzania bankiem. Tym samym poprzez prawidłowy proces audytu modeli wewnętrznych identyfikowane są ryzyka oraz stopień wrażliwości sektora bankowego na zmiany zewnętrzne, determinujące stabilność na rynku instytucji kredytowych. W opracowaniu niniejszym przedstawiono rolę audytu wewnętrznego w instytucjach kredytowych, zdefiniowaną w wytycznych Komitetu Bazylejskiego. Położono nacisk na te elementy, które zostały wskazane przez konsultantów społecznych jako problematyczne podczas opiniowania wstępnej wersji tego dokumentu. Podjęto również próbę przedstawienia sposobu oceny procesu modelowania przez audyt wewnętrzny wraz ze wskazaniem kluczowych punktów kontroli. (fragment tekstu)

Overseeing the stability of credit institutions should be preventive, since cor- rect identification of risk and the degree of sensitivity to changes in the banking sector is essential to maintain the desired result. Thus, in the context of higher uncertainty in the credit institutions sector, the Basel Committee on Banking Su- pervision decided to update the guidelines on the role of internal audit function in banks. The document indicates that the internal audit should evaluate the model- ing process, in particular the approval and maintenance of risk models including verification of consistency, timeliness, independence and reliability of data sources used in such models. It results from the fact that credit institutions are using model solutions for the management of the credit portfolio quality as well as the calculation of the economic and regulatory capital. Therefore, the results of the appropriately performed audits of the design, development, implementation and validation of the risk measurement models enables to assess the effectiveness of bank management. Thus, the audit results of the modeling process allow to assess the stability of credit institutions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Basel Committee on Banking Supervision, Internal audit in banks and the supervisor's relationship with auditors, Bank for International Settlements, sierpień 2001 r.; czerwiec 2012 r.
 2. Board of Governors of the Federal Reserve System, Supervisory Guidance on Model Risk Management, Waszyngton, OCC 2000-16; OCC 2011-12, maj 2000 r.; kwiecień 2011 r.
 3. Europejski Bank Centralny, Financial Stability Review, June 2012, ECB, Frankfurt nad Odrą, czerwiec 2012 r.
 4. Heffernan S., Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 5. Kałużny R., Skutki kryzysu. Nowe spojrzenie na rolę banków, [w:] A. Janc (red.), Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2010.
 6. Kaufman G., Bank Failures, Systemic Risk and Bank Regulation, The Cato Journal, 1996, Vol. 16, Nr 1.
 7. Miklaszewska E., Zmiany regulacyjne podstawą długookresowej efektywności i stabilności rynku bankowego, [w:] J. Szambelańczyk (red.), Polski sektor bankowy w  perspektywie roku 2030, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010.
 8. Raport o  stabilności systemu finansowego, (red.) P. Szupnar, A. Głogowski, A. Gołajewska, NBP, Warszawa lipiec 2012.
 9. Sarens G., De Beelde I., Interaction between internal auditors and different organizational parties: A qualitative analysis of expectation and perceptions, Universiteit Gent, Gent 2005, Working Paper Nr 2005/353.
 10. Sławiński A., Paradygmaty finansów a  nadzór bankowy, [w:] W. Frąckowiak, J. Szambelańczyk (red.), Ku nowemu paradygmatowi nauk o  finansach, Uniwersytet Ekonomiczny w  Poznaniu, 2010, Zeszyty Naukowe Nr 144.
 11. Solarz J. K., Zarządzanie strategiczne w  bankach, Poltext, Warszawa 1997.
 12. Staniszewski M., Ryzyko upadłości systemu finansowego - przykład instytucji too bigto fail w  sektorze bankowości inwestycyjnej, [w:] T. Famulska, J. Nowakowski (red.), Kontrowersje wokół finansów, Polskie Stowarzyszenie Finansów i  Bankowości, Difin, Warszawa 2011.
 13. Szczepańska O., Podstawowe przesłanki, założenia i  struktura sieci bezpieczeństwa finansowego w świetle teorii i  doświadczeń Międzynarodowych, Bezpieczny Bank, BFG, Warszawa, Nr 1(26)/2005.
 14. Wiatr M. S., Skuteczność zarządzania ryzykiem kredytowym we współczesnym otoczeniu kryzysowym. Przykład Polski, [w:] J. Nowakowski (red.), Instrumenty i  regulacje bankowe w  czasie kryzysu, Difin, Warszawa 2010.
 15. ^ Uchwała nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z  dnia 10 marca 2010 r. w  sprawie zakresu i  szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z  tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka (Dz. Urz. KNF Nr 2, poz. 11 i  Nr 8, poz. 38 z  późn. zm.).
 16. ^ Komisja Nadzoru Finansowego, Wymogi jakościowe dotyczące rozwiązań w  zakresie metody AMA z  dnia 14 czerwca 2012 r., portal internetowy http://www.knf.gov.pl/ dla_rynku/edukacja_cedur/cedur/Seminaria_2012/sem_2012_06_14.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-2939
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu