BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Seredocha Izabela (Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna)
Tytuł
Rola kodeksów etycznych w jednostkach administracji samorządowej
The Role of Ethics Codes in Local Government Administrative Units
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, nr 1, s. 75-87, tab., wykr., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Etyka, Kodeks etyki, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Administracja samorządowa, Badania pilotażowe
Ethics, Code of ethics, Human Resources Management (HRM), Self-government administration, Pilot studies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena zasadności opracowywania kodeksów etycznych w jednostkach administracji samorządowej oraz określenie roli tych kodeksów z perspektywy pracowników samorządowych i klientów usług administracyjnych po ponad 20 latach funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Artykuł stanowi omówienie badań pilotażowych przeprowadzonych na grupie 760 osób, z tego 380 osób to pracownicy samorządowi zatrudnieni w jednostkach administracji samorządowej w województwie warmińsko-mazurskim i pomorskim, kolejne 380 osób to klienci urzędów zlokalizowanych w wymienionych województwach. Badania pokazują, iż kodeksy etyczne nadal nie są popularnym elementem infrastruktury etycznej jednostek administracji samorządowej. Klienci częściej niż urzędnicy dostrzegają w kodeksach skuteczne narzędzie kształtowania właściwych postaw etycznych pracowników samorządowych i widzą zasadność tworzenia tego typu zbioru norm. (abstrakt oryginalny)

The goal of this article is to assess the validity of developing ethics codes for local government units as well as defining the role of such codes from the point of view of local government employees and administrative service customers in the wake of over twenty years of the functioning of local government in Poland. The article is a discussion concerning a pilot study conducted on a group of 760 people, where 380 were employees of local government units in the voivodeships of Warmia-Mazuria and Pomerania, while the remaining 380 people were the customers of units found in the above-mentioned voivodeships. The research shows that ethics codes continue not to be a popular component of the ethics infrastructure for local government units. Customers, more often than the employees, see the codes as an effective instrument in the shaping of proper ethical attitudes in local government units and see the legitimacy of creating such standards. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk D. (2010), Instrumenty kreowania standardów etycznych w organizacji. Projektowanie i ocena, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2.
 2. Bogucka I., Pietrzykowski T. (2009), Etyka w administracji publicznej, LexisNexis, Warszawa.
 3. Donarski J., Bałamut J. (2010), Etyczność pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2.
 4. Długosz D. (2003), Kadry w administracji publicznej, [w:] J. Hausner (red.), Administracja publiczna, WN PWN, Warszawa.
 5. Fenrych P. (2006), Etyka w działaniu urzędnika publicznego, [w:] C. Trutkowski (red.), Przejrzysty samorząd. Podręcznik dobrych praktyk, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 6. Galata S. (2004), Strategiczne zarządzanie organizacjami - wiedza, intuicja, strategie, etyka, Difin, Warszawa.
 7. Groński P. (2010), Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Łącki i Skibniewski Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 8. Kudrycka B. (1995), Dylematy urzędników administracji publicznej, Temida 2, Białystok.
 9. Mikułowski W. (2006), Kryteria i warunki sprawności zarządzania służbą publiczną, "Współczesne Zarządzanie", nr 4.
 10. Pawłowska A. (2010), Odpowiedzialność administracji w społeczeństwie informacyjnym, "Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe", nr 2(16).
 11. Ruszewski J. (2010), Kodeksy etyczne pracowników samorządowych na przykładzie administracji samorządowej województwa podlaskiego, "Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe", nr 1(15).
 12. Seredocha I., Gawroński H. (2009), Kodeksy etyczne w jednostkach terenowej administracji publicznej - czy to konieczne? [w:] W. Gasparski, J. Jabłońska-Bonca (red.), Biznes. Prawo. Etyka, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 13. Sikorski C. (2007), Drogi do sukcesu. Profesjonalizm kontra populistyczna kultura organizacyjna, Difin, Warszawa.
 14. Turek D. (2011), Czy postawy etyczne są dobrymi predykatorami nieetycznych zachowań pracowników, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1.
 15. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych, Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.
 16. Wojciechowski E. (2003), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu