BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Papaj Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Kontrola zarządcza narzędziem orientacji na wyniki w organizacjach publicznych
Źródło
Problemy Jakości, 2012, nr 11, s. 24-28, tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Kontrola, Sektor publiczny, Model Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM)
Control, Public sector, European Foundation for Quality Management Model (EFQM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest charakterystyka kontroli zarządczej jako narzędzia wspomagającego orientację na wyniki na przykładzie organizacji publicznych. W pracy wykorzystano metodę analizy literatury a także zaprezentowano studium przypadku jednego z urzędów terytorialnej administracji publicznej. Z przeprowadzonej analizy wynika, że nie ma jednego wypracowanego modelu organizacyjnego kontroli zarządczej. Kontrola zarządcza wpisuje się w różne modele doskonalenia organizacji, w których znajdują się kryteria bezpośrednio odnoszące się do orientacji na wyniki. Może być ona wykorzystywana jako narzędzie orientacji na wyniki w organizacjach publicznych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to characterize the managerial control as a tool to support the orientation of the results on the example of public organizations. In this work the method is based on the literature analysis and also a presented case study of the one territorial offices of the public administration. The | analysis shows that there is no single organizational model developed managerial control. Managerial control is a part of the various models of improvement organizations in which the criteria are directly related to the orientation of the results. It can be used as a tool for performance orientation in the public organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa 2009.
 2. Biuletyn nr 1/2011 Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, Departament Sektora Finansów Publicznych, Warszawa grudzień 2011.
 3. Commission of the European Communities: European Governance -A White Paper, Brussels, 25 lipca 2001 r.
 4. Definicja audytu wewnętrznego. Kodeks etyki oraz Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. The Institiut of Internal Auditors, Warszawa 2011.
 5. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Koncepcja good governance - refleksje, 2008.
 6. Giza-Poleszczuk A., Dobre rządzenie i debata publiczna, "Zarządzanie publiczne", Nr 01/2007.
 7. Introducing the EFQM Excellence Model 2010, EFQM, Brussels 2009.
 8. Kowalczyk E., Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, PRESSCOM, Wrocław 2010.
 9. Lisiecka K., Papaj T., Czyż-Gwiazda E., Public Governance koncepcja zarządzania w administracji publicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 10. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 11. Model Wspólnej Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę. Jakość w administracji, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny, Warszawa 2008.
 12. Motyk K., Małecki-Tepicht Ł., Postulat dobrego rządzenia jako wyzwanie dla działań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce wiatach 2007-2013, "Zarządzanie publiczne", nr 4/2008.
 13. Osborne D., Gaebler T, Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Harbor Point Sp. z o.o, Media Rodzina, Poznań 2005.
 14. Projekt - Opracowanie systemowego podejścia do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego - na przykładzie Polski; UMO-2011/01/B/HS4/00974, 2011-2014.
 15. Puchacz K., Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, ODiDK, Gdańsk 2010.
 16. Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych - załącznik do komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r.; Dziennik Urzędowy Ministra Finansów nr 15, pozycja nr 84, z 30 grudnia 2009 r.
 17. Szostak R., Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych - charakterystyka ogólna, "Kontrola Państwowa" nr 5/2010.
 18. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm.
 19. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej. Dz.U. z 15.07.2011 r. Nr 185, poz. 1092.
 20. Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością. PN-EN ISO 9004:2010, PKN Warszawa, 2010.
 21. Zarządzenie nr 550/11 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 30.09.2011r w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Mysłowice.
 22. Zarządzenie nr 731/11 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 28 grudnia 2011r w sprawie wprowadzenia polityki kontroli zarządczej jednostki samorządu terytorialnego gminy - Miasta Mysłowice.
 23. Zarządzenie nr 732/11 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 28 grudnia 2011r w sprawie wprowadzenia zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Mysłowice jako komponentu kontroli zarządczej.
 24. Zarządzenie nr 734/11 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 28 grudnia 2011r w sprawie wytycznych obejmujących zasady organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych gminy stanowiących komponent systemu polityki zarządzania ryzykiem w gminie Mysłowice.
 25. Zarządzenie nr 143/12 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 10 lutego 2012r w sprawie powołania zespołu projektowego realizującego założenia wniosku projektowego wewnętrznego pn. Doskonalenie jakości pracy pracowników w UM Mysłowice.
 26. http://www.efqm.pl/index.php/wyroznienia-efqm [14.05.2012].
 27. Materiały Urzędu Miasta Mysłowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu