BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozioł Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Human Capital Dynamics : Essence and Determinants
Istota i determinanty dynamiki kapitału ludzkiego
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania, 2011, nr 17, s. 121-137, rys., bibliogr. 12 poz.
Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Gospodarstwa domowe, Kapitał, Kapitał ludzki, Praca
Economic growth, Households, Capital, Human capital, Labour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pierwszej części artykułu przedstawiono genezę badań nad problematyką kapitału ludzkiego jako jednego z najważniejszych zasobów ekonomicznych. Następnie została omówiona koncepcja kapitału ludzkiego stanowiąca rozwinięcie ogólnego modelu kapitału opracowanego przez Mieczysława Dobiję. W świetle tej koncepcji kapitał ludzki to kapitał ucieleśniony w zasobach ludzkich. Ponadto podano zasady pomiaru, które umożliwiają wyodrębnienie struktury kapitału ludzkiego. W dalszej części podano zasady opłacenia pracy kapitału ludzkiego. Zasady te wynikają z natury kapitału. Najistotniejszym oddziaływaniem, na jakie narażony jest kapitał ludzki, są siły rozpraszające jego wartość. Zachowanie tej wartości wymaga odpowiedniego strumienia kompensującego, w przeciwnym razie wartość kapitału ludzkiego będzie ulegać rozproszeniu, co prowadzi do szeregu negatywnych konsekwencji mikro- i makroekonomicznych. Wykazano również, że dzięki właściwym rozwiązaniom instytucjonalnym i postawom ludzi kapitał ludzki może wzrastać z korzyścią dla całego społeczeństwa. Proces wzrastania kapitału ludzkiego przebiega w rodzinie (gospodarstwie domowym). W ostatniej części artykułu dokonano analizy czynników, które wykazują pozytywny lub negatywny wpływ na wartość kapitału ludzkiego. Całość rozważań opatrzono stosownym podsumowaniem.(abstrakt oryginalny)

The origin of the studies on human capital as one of the most important economic resources is presented in the first part of the paper. Then, the concept of human capital is discussed which explores the general model of capital by Mieczysław Dobija. In the light of this concept, human capital is the capital embodied in human resources. The rules for measuring have been also given which allow isolation of the structure of human capital. The principles of payment for work of human capital are given in the following part of the paper. These principles result from the nature of capital. The most significant impact to which human capital is exposed are the forces that fragment its value. Maintaining this value requires the appropriate compensating stream. Otherwise, the value of human capital will be degraded, which leads to a number of negative micro- and macroeconomic consequences. It has also been proven that the proper institutional solutions and attitudes of people may help human capital increase with benefits for the entire population. The process of increasing of human capital is happening in the family (household). The last part of the paper provides analysis of the factors which have positive or negative effect on the value of human capital. The entire discussion has been properly summarised.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Shultz Th. 1981. Investing in people: The economics of population quality. Berkeley: University of California Press.
 2. Cahuc P., Zylberberg A. 2004. Labor economics, Cambridge and London: The Massachusetts Institute of Technology Press.
 3. Dobija M. 2009. "Fundamentalne przyczyny kryzysów finansowych". Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, no. 2(13).
 4. Dobija M. 2002. "Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości". Przegląd Organizacji, no. 1, pp. 8-13.
 5. Dobija M. (ed.). 2010. Teoria pomiaru kapitału i zysku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 6. Dobija M. 2003. Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania.
 7. Kozioł W. 2011. "Stała ekonomiczna potencjalnego wzrostu". [in:] Nierówności ekonomiczne a wzrost gospodarczy. Ed. M. G. Woźniak. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 8. Pałaszewska-Reindl T., Michna W. 1986. "Gospodarstwo domowe: Ekonomiczna i organizacyjna baza rodziny polskiej". [in:] Polskie gospodarstwa domowe: Życie codzienne w kryzysie. Ed. T. Pałaszewska-Reindl. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 9. Przybyła H. 2001. "Sposób ujęcia ekonomii politycznej i gospodarki w szkole szwedzkiej". [in:] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej: Teorie ekonomiczne a polityka gospodarcza państw. Ed. U. Zagóra-Jonszta. Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 10. Hayter S. 2002. "Institutions and labour policy in an integrating world". [in:] Globalization, growth and (in)equality. Warwick: University of Warwick.
 11. Official Journal. EU C318/14.
 12. Rawls J. 2009. Teoria sprawiedliwości. Transl. by M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk. 2nd ed. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu