BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Dariusz
Tytuł
Wspólny rynek funduszy inwestycyjnych
Common investment funds market
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 4, s. 71-75, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Fundusze zagraniczne
Investment funds, Foreign funds
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Jednym z celów UE jest stworzenie efektywnego i uregulowanego wspólnego rynku dla wyodrębnionego segmentu funduszy inwestycyjnych - UCITS. Dla polskiego rynku będzie to miało dwojakie konsekwencje: nastąpi znaczne zwiększenie roli funduszy zagranicznych, oraz nastąpią zmiany w łańcuchu wartości sektora przemysłu funduszy inwestycyjnych. Autor omawia możliwe skutki tych zmian dla krajowego rynku i funduszy. (abstrakt oryginalny)

One of the objectives of the European Union is the creation of an effective and regulated common market of UCITS investment funds. This might have two implications for the Polish market: the role of foreign investment funds will increase considerably and changes will take place in the value chain of investment funds industry. The author discusses possible consequences of such changes for the domestic and foreign investment funds market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biała Księga w sprawie usprawnienia ram prawnych wspólnego rynku dla funduszy inwestycyjnych (White Paper on Enhancing the Single Market Framework for Investment Funds), Bruksela, 15.11.2006, CC>M(2006) 686.
 2. Dyrektywa Rady z 20 grudnia 1985 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (85/611/EWG)-, popularnie zwana Dyrektywą UCITS I.
 3. Dyrektywy 2001/107/WE oraz 2001/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 stycznia 2002 ro¬ku, Dz.U. L 41 z 13 lutego 2002 r., popularnie zwane Dyrektywą UCITS III.
 4. EFAMA (www.efama.org).
 5. EUROSTAT (www.eurostat.eu).
 6. Financial Services: Building a Framework for Action, European Commission, 28.10.1998.
 7. HeinemannF., The Benefits of Creating an Integrated EU Market for Investment Funds, [w:] Cecchini P., Heinemann F., Joop M. (editors), The Incomplete European Market for Financial Services,. Springer, 1989, s. 89-103.
 8. Nowak D., Svalbach M., Getting in on the act, "International Investment", February 2004.
 9. Overview Of Key Features, Working Document DG, Market Services Initial Orientations of Possible Adjustments to UCITS Directive (85/611/Eec).
 10. Ustawa z 27 maja 2004 r. 0 funduszach inwestycyjnych, Dziennik Ustaw z 2004 r., Nr 146, poz. 1546.
 11. Zielona Księga w sprawie usprawnienia ram prawnych UE dla funduszy inwestycyjnych (Green Paper on the Enhancement of the EU Framework for Investment Funds), Brussels, 12th July, 2005, CQM(2005).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu