BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tusińska Magdalena (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Wpływ lokalizacji geograficznej krajów na wysokość barier w obrotach międzynarodowych
The Influence of Geographical Location of Countries on the Level of Trade Barriers
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010, nr 59, s. 43-91
Tytuł własny numeru
Teoretyczne i pragmatyczne problemy ekonomii - przeszłość i teraźniejszość
Słowa kluczowe
Wymiana międzynarodowa, Handel zagraniczny, Geografia handlu
International trade, Foreign trade, Trade geography
Uwagi
summ.
Abstrakt
Położenie krajów względem siebie wpływa na rodzaj i siłę więzi międzynarodowych, przestrzeń geograficzna jest bowiem areną, na której zachodzą różne procesy gospodarcze, w tym procesy przepływu dóbr. usług i czynników produkcji. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie wpływu lokalizacji krajów na szeroko rozumianą wymianę międzynarodową. Jednym z ugruntowanych w literaturze poglądów jest przekonanie o istnieniu negatywnej zależności pomiędzy poziomem obrotów w handlu zagranicznym a dystansem geograficznym dzielącym partnerów gospodarczych. Owa ujemna korelacja wynika z obecności różnych barier, które towarzys7.ą wzrostowi odległości między krajami. Można postawić hipotezę, że po- mimo toczących się procesów globalizacji i integracji oraz związanych z nimi zjawisk kurczenia się czasu i przestrzeni, dystans geograficzny nadal jest istotnym czynnikiem wpływającym na międzynarodowe więzi gospodarcze. (fragment tekstu)

This paper seeks answers to the questions on the relationship between distance and the cooperation barriers. Each economy is more or less related to foreign economies, but along with the distance between countries some kinds of trade barriers arise - in particular the divergences in GDP per capita. the lapse of time. transport and security costs. dificulties in communication. tariffs and another instruments of trade policy. It seems, that the first barrier is the most significant, because the economic development determines also effects of the other variables. For example, more developed countries run a more intense advanced trade (in IT technologies) and this kind of cooperation is beyond of the above mentioned barriers. It can be stated, that today the international system is composed of a core and a periphery. Being of the latter is a result of geographical location and economic development. The periphery still has a way to go in catching up the core, but it is more dificult than some years ago. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białecki K.P., Hanuszkiewicz W., Oręziak L., Leksykon handlu zagranicznego. PWE, Warszawa 2007, s. 108.
 2. Domański R., Zasady geografii społeczno-ekonomicznej. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1993, s. 64.
 3. Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. PWE, Warszawa 2001, s. 51-95.
 4. Misala J., Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej. SGH, Warszawa 2003, s. 9-224.
 5. Misala J., Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania. SGH, Warszawa 2005, s. 154.
 6. Misala J., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Podstawy teoretyczne. Politechnika Radomska, Radom 2007, s. 220-221.
 7. Czerny M., Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 169-170.
 8. Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001, s. 27-30.
 9. Skoczek M., Urbanizacja w Unii Europejskiej. W" Geografia Unii Europejskiej. Red. J. Makowski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 163-169.
 10. Bossak J.W., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski u progu XXI wieku SGH, Warszawa 2004, s. 54.
 11. Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata. Dom Organizatora, Toruń 2004, s. 74.
 12. Thorbecke E., The Development Doctrine and Foreign Aid 1950-2000. W: Foreign Aid and Development, Lesson Learnt and Directions for the Future. Red. F. Tarp. Routledge, London/New York 2000, s. 34.
 13. Balcerowicz L., Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 199-200.
 14. Problematyka współczesnej wymiany handlowej. W: Współczesne tendencje w handlu międzynarodowym. Red. J. Rymarczyk, M. Niemiec. Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2007, s. 57-61.
 15. Eichengreen B., Global Imbalances and the Lessons of Bretton Woods. NBER Working Paper No. 10497, 2004, s. 1.
 16. Kopiński D., Rola handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym państw słabo rozwiniętych na przykładzie Afryki Subsaharyjskiej. W: Współczesne tendencje w handlu międzynarodowym. Red. J. Rymarczyk, M. Niemiec. Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2007, s. 141-144.
 17. Klincewicz K., Polska innowacyjność. Analiza bibliometryczna. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 6.
 18. Bieńkowski W., Oddziaływanie rządu USA na rozwój zdolności konkurencyjnej gospodarki amerykańskiej w latach 1981-1988. SGH, Warszawa 1993, s. 24.
 19. Marjit S., Trade Theory and the Role of Time Zones. ,,International Review of Economics and Finance" 2007, 16, s. 153-160.
 20. Shepherd B., Geographical Diversification of Developing Country Exports. MPRA Paper No. 11267, October 2008, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/11267/ [dostęp: 14.04.2009]
 21. Firdmuc J., The Core and Periphery of the World Economy. ,,The Journal of International Trade & Economic Development" 2004, 13:1, s.89-106.
 22. Pluciński E.M., Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej. Żurawia Press, zeszyt 4, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, Warszawa 2005, s. 21-22.
 23. Przybylska K., Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomii. Empiryczna weryfikacja czynników lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Czechach, Polsce i na Węgrzech. Monografie nr 114, AE, Kraków 2001, s. 98, 100 i 107.
 24. Zorska A., Przenoszenie produkcji dóbr i usług a proces integracji europejskiej. W: Co dzieli, co integruje Wspólnotę Europejską? Red. K. Żukrowska. SGH, Warszawa 2007, s. 49-50.
 25. Czarczyńska A., Śledziewska K., Teoria europejskiej integracji gospodarczej. C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 29-30.
 26. Domiter M., Eksport w doktrynie i polityce gospodarczej na tle procesów liberalizacyjnych i integracyjnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2008, s. 176.
 27. Ambroziak A., Kawecka-Wyrzykowska E., Traktatowe stosunki handlowe Wspólnoty Europejskiej z państwami trzecimi. W: Unia Europejska. Red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec. IKiCHZ, Warszawa 2004, s. 294-295.
 28. Bhagwati J., Wolny handel dziś. CeDeWu., Warszawa 2003, s. 110-115.
 29. Grącik M., Polityka handlowa UE i USA i ich wpływ na kraje trzecie. Istytucjonalizacja i praktyka. W: Procesy integracyjne i dezintegracyjne w gospodarce światowej. Red. K. Żukowska. SGH, Warszawa 2007, s. 65-71.
 30. Szkice ze współczesnej teorii ekonomii. Red. W. Pacho. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, s. 14.
 31. Żakowski J., Polska smutna. ,,Polityka" 2009, nr 16, s. 18.
 32. Lazaro D.C., Medalla M.E., English as the Language of Trade, Finance and Technology in APEC: An East Asia Perspective. ,,Phillipine Journal of Development", http://findarticle.com/p/articles/mi_qa5519/is_200407/ai_n21342924/[dostęp: 27.05.2009]
 33. Melitz J., Language and Foreign Trade. ,, European Economic Review" 2008, 52, s. 667-699
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu