BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bek-Gaik Bogusława (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Sprawozdanie z całkowitych dochodów w biznesowej koncepcji sprawozdawczości finansowej IASB/FASB
Comprehensive Income Statement in the IASB/FASB Business Concept of Financial Statement Project
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2012, t. 69, nr 125, s. 121-141, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdawczość finansowa, Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie, Zysk, Koszty, Przychody, Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSRF)
Financial reporting, Reporting in enterprises, Profit, Costs, Revenue, International Standards of Finance Revision
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dyskusja nad ostatecznym kształtem sprawozdania finansowego doprowadziła do opracowania przez IASB/FASB Projektu Staff Draft of Exposure Draft, IFRS X, Financial Statement Presentation (2010). Zaproponowano w nim daleko idące zmiany w strukturze i zawartości informacyjnej sprawozdań finansowych. Dotyczą one przede wszystkim bilansu, ale również kluczowego sprawozdania informującego o dokonaniach jednostki, tj. sprawozdania z dochodów całkowitych. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja nowej formuły rachunku wyników według koncepcji IASB/FASB w dwóch aspektach prezentacji informacji w rachunkowości oraz ujawniania w notach. Wykorzystano w nim metody studiów literaturowych oraz analizę regulacji rachunkowości, głównie IASB/FASB. Nowa biznesowa koncepcja sprawozdania z całkowitych dochodów odbiega znacznie od obowiązującej obecnie. Porównując obowiązujący MSR I i projekt IASB/FASB bez wątpienia należy stwierdzić, że formuła sprawozdania z całkowitych dochodów zaproponowana przez IASB/FASB jest o wiele bardziej szczegółowa, zarówno jeśli chodzi o część tradycyjną, jak i część prezentującą inne całkowite dochody. Bardziej rozbudowane są również noty. Różnicą są także zamieszczone w nim wzory sprawozdań finansowych, które w obecnym MSR 1 nie występują, gdyż określono w nim tylko minimum wymaganych pozycji. Niewątpliwie jednak najbardziej istotną zmianą wprowadzoną przez Projekt w stosunku do obecnej formuły rachunku wyników jest wymóg klasyfikacji składników przychodów i kosztów do sekcji, kategorii i podkategorii, które są spójne z klasyfikacją zastosowaną do pozostałych sprawozdań finansowych. (abstrakt oryginalny)

The ongoing debate over the final shape of the financial statements has led to the development of the IASB/FASB Staff Draft of the Draft Exposure Draft, 1FRS X Financial Statement Presentation. It proposes a far-reaching changes in the structure and content of financial statements. They concern not only the balance sheet, but also a key report informing about the entity performance such as statement of comprehensive income. The purpose of this paper is to present a new formula for the income statement according to the IASB/FASB Project in two aspects the presentation and disclosure in the financial statement. Methods used in the article are study of literature and an analysis of the accounting regulations, mainly the IASB/FASB. The new business statement of comprehensive income is different than actual one. Comparing the existing IAS 1 and the draft IASB/FASB, without a doubt, it should be noted that the formula statement of comprehensive income proposed by the IASB/FASB is much more detailed both in terms of traditional part and a new part which presents other comprehensive income. Are also more detailed notes. The difference is connected with the form of comprehensive income statement - current IAS 1 set requires the minimum items only. Undoubtedly, the most significant change introduced by the Project in relation to the present status of the income statement is the requirement of classification components of income and expenses to sections, categories, and subcategories, which are consistent with the classification applied to other elements of financial statement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Exposure Draft Presentation of Items of Other Comprehensive Income (Proposed Amendments to IAS I), ED/2010/5, IASCF, London 2010.
 2. Gierusz J., 2009, Przebudowa sprawozdawczości finansowej - propozycje IASB i FASB, "Rachunkowość", nr 7, s. 43-52.
 3. Gierusz J., 2010, Ocena przygotowanego przez IASB i FASB projektu sprawozdania finansowego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 56, z. 112, SKwP, Warszawa, s. 53 55.
 4. Grabiński K., 2012, Sprawozdanie z zysku całkowitego a bieżący zysk operacyjny - użyteczność decyzyjna w świetle badań naukowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 66, z. 122, Warszawa, s. 47-56.
 5. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, IFRS Foundation, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
 6. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, 2007 [w:] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 339/3, z dnia 18.12.2008r..
 7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1 oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 19.
 8. Staff Draft of Exposure Draft, IFRS X, Financial Statement Presentation, 1 July 2010, IASB, http://www.iasb.0rg/NR/rd0nlyres/lCCDE163-47FF-4563-A6DD5A7EFFA80E08/0/FSP_standard_BC_and_guidance.pdf.
 9. Szychta A., Pomiar i prezentowanie wyniku całościowego spółki kapitałowej w sprawozdaniu finansowym, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 59, z. 115, SKwP, Warszawa 2010, s. 117-141.
 10. Szychta A., 2012, Dochody całkowite w sprawozdaniach finansowych największych spółek notowanych na GPW w Warszawie, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 263, s. 65-88.
 11. Walińska E., 2009, Koncepcja zysku całościowego a wartość bilansowa przedsiębiorstw [w:] Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, red. Kiziukiewicz T., Difin, Warszawa, s. 335-338.
 12. Walińska E. red., Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady prezentacji i ujawniania informacji, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 13. Walińska E. red., Meritum Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, ABC Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
 14. Walińska E., Bck-Gaik B., Sprawozdanie z całkowitych dochodów w praktyce polskich spółek giełdowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 62, z. 118, SKwP, Warszawa 2011, s. 325-341.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu