BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przytuła Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Uwarunkowania mobilności polskich menedżerów
The Conditions of Polish Managers' Mobility
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2012, nr 4, s. 43-58, tab., rys., bibliogr. 28 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Mobilność siły roboczej, Praca za granicą, Inwestycje zagraniczne, Menedżer, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kultura narodowa, Różnice kulturowe
Labour force mobility, Work abroad, Foreign investment, Manager, Human Resources Management (HRM), National culture, Cultural differences
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest diagnoza uwarunkowań ekonomicznych, społecznych, kulturowych i indywidualnych determinujących mobilność polskich menedżerów podejmujących pracę za granicą. Struktura artykułu obejmuje zagadnienia trendów w mobilności zawodowej i przestrzennej Polaków, uwarunkowania ekonomiczne polityczne i kulturowe polskiej przedsiębiorczości. Na tym tle zaprezentowano indywidualne (osobowościowe) czynniki determinujące mobilność polskich menedżerów w firmach zagranicznych. Artykuł ma charakter koncepcyjny, opiera się na studiach literaturowych i badaniach empirycznych podejmujących problematykę migracji i mobilności, inwestycji zagranicznych, kultury narodowej i przedsiębiorczości. Z uwagi na internacjonalizację polskich przedsiębiorstw i ekspansję na rynki zagraniczne, zasadne jest przyjrzenie się determinantom mobilności zawodowej polskich menedżerów. Ponadto tematyka polskich ekspatriantów jest słabo zbadana, zarówno na gruncie teoretycznym, jak i empirycznym, dlatego autorka ma nadzieję, że niniejszy artykuł będzie stanowić, jeśli nie wkład do subdyscypliny, jaką jest międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, to choćby przyczynek do dalszych badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to diagnose the main economic, social, political and cultural conditions determining the Polish managers' mobility onto the global market. The structure of the article portrays the issues of the Polish workforce' mobility including economic, political and cultural conditions of Polish entrepreneurship. On this background, the individual factors determining mobility of Polish managers were presented. This is a conceptual article, based on literature review and research findings in the field of migration, mobility, foreign investments and culture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bańka A., Poradnictwo transnacjonalne. Cele i metody międzykulturowego doradztwa karier, Raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2006.
 2. Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych, PWN, Warszawa 2010.
 3. Castles S., Migracje we współczesnym świecie, PWN, Warszawa 2011.
 4. Czarnecki L., Biznes po prostu, Studio Emka, Warszawa 2011.
 5. Diagnoza społeczna 2011, Warunki i jakość życia, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011.
 6. Dlaczego Polska. Plusy i minusy prowadzenia działalności gospodarczej w ocenie inwestorów, Raport KPMG, 2006.
 7. Flytzani S., Nijkamp P., Locus of control and cross-cultural adjustment of expatriate managers, Celebrate the tapestry. Diversity in the modern global organization, Conference Proceedings, eds. W. Scroggins, C. Gomez, P. Benson, Santa Fe, June 2009.
 8. Glinka B., Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, PWE, Warszawa 2008.
 9. Grzegorczyk M., Polskie firmy mają swój czas za granicą, www.obserwatorfinansowy.pl.
 10. Hampden-Turner C., Trompenaars F., Siedem kultur kapitalizmu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 11. Heinborch-Buhaj M., Współczesny menedżer HR w zarzadzaniu przedsiębiorstwem wielokulturowym, [w:] kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, M. Juchnowicz (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
 12. Hryniewicz J., Stosunki pracy w polskich organizacjach, Scholar, Warszawa 2007.
 13. Karaszewski W. i in., Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą w postaci inwestycji bezpośrednich, Raport z badania, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2010.
 14. Katz L., Negotiating International Business-the Negotiator's Reference Guide to 50 Countries Around the World, Booksurge Publishing, second edition, 2007.
 15. Krzykała-Schaefer R., Rozwijanie inteligencji kulturowej (CQ) kadry menedżerskiej na przykładzie firmy Henkel, w: Zarządzanie międzykulturowe w jednoczącej się Europie, R. Krzykała-Schaefer (red.), Wyd. WSB, Poznań 2010.
 16. Murdoch A., Zespoły międzykulturowe - konflikt źródłem kreatywności, materiały konferencyjne pt. "Kreatywność jako źródło innowacyjności", Nowy Sącz, 4 marca 2011 r.
 17. Polska 2010. Raport o stanie gospodarki, Warszawa 2010, www.mg.gov.pl/files/upload/8436/RoG20100830 na strone.pdf.
 18. Polskie inwestycje bezpośrednie w 2010, Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii i Analiz, Warszawa 2012.
 19. Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim, M. Juchnowicz (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
 20. Praca Polaków za granicą, CBOS, Komunikat z badań, BS/138/2011, Warszawa 2011.
 21. Przytuła S., Międzynarodowa kadra menedżerska, Wyd. UE, Wrocław 2011.
 22. Przytuła S., Pozyskiwanie menedżerów do przedsiębiorstw międzynarodowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2007.
 23. Ronowicz Z., Kompetencja kulturowa, czyli powinien umieć menedżer XXI wieku, http://manager.money.pl/startegie/psychologia_biznesu, [18.06.2011].
 24. Stor M., Strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 25. The Global Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Index, A. Groh, H. Liechtenstein, K. Lieser, 2011.
 26. http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=15859
 27. http://www.egospodarka.pl/80252,Przedsiebiorstwa-z-udzialami-za-granica-w-2010-r,1,39,1.html
 28. http://geert-hofstede.com/poland.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu