BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szudy Monika (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Determinanty konkurencyjności hiszpańskiego sektora rolnego
Competitiveness Factors of Spanish Agricultural Sector
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010, nr 59, s. 181-198
Tytuł własny numeru
Teoretyczne i pragmatyczne problemy ekonomii - przeszłość i teraźniejszość
Słowa kluczowe
Rynek rolny, Konkurencyjność
Agricultural markets, Competitiveness
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Hiszpania
Spain
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza najistotniejszych czynników decydujących o konkurencyjności hiszpańskiego sektora rolnego w aspekcie poprawy wykorzystania istniejącego potencjału produkcyjnego. W literaturze przedmiotu istnieje luka w obszarze badania konkurencyjności sektora rolnego. Zdecydowana większość badaczy, skupiając swoją uwagę na sektorach i ich segmentach, wybiera jako przedmiot rozważań sektor przemysłowy. Teza, wokół której są prowadzone rozważania, mówi, że w ciągu ostatniej dekady poprawiła się pozycja konkurencyjna hiszpańskiego sektora rolnego, jednak dalsze jej umocnienie wymaga przede wszystkim poprawy poziomu efektywności gospodarowania i jakości kapitalu ludzkiego na obszarach wiejskich. Zakres analizy obejmował sektor rolny Hiszpanii. Jako wyznaczniki konkurencyjności hiszpańskiego rolnictwa wykorzystano strukturę obszarową gospodarstw rolnych, wartość dodaną brutto (jako miarę dochodowości czynników produkcji) oraz poziom wyksztalcenia rolniczego (jako jedną z miar kapitału ludzkiego). (fragment tekstu) W m1ykule zastosowano metodę analizy porównawczej i przyczynowo-sku- tkowej oraz narzędzia weryfikacji teoretycznej. Podstawowe techniki badawcze to przede wszystkim opis zjawisk, analiza, porównanie i synteza. Wykorzystano dane publikowane przez Eurostat obrazluące stall rolnictwa w Hiszpanii. a także w pozosta- Jych paJ'1stwach członkowskich Unii Europejskiej w 2007 roku. Dane statystyczne przcdstawione w formie tabelarycznej poddano analizie porównawczej.

The main issue of the article is analysis of some determinants which shape competitiveness of Spanish agricultural sector. The article shows the potential of Spanish agriculture in the form of recourses of land and labour and their economic effectiveness. The attention is also paid to the education level of the operation manager as it is one of the human capital measures. According to the research it is worth noting that the low economic effectiveness, low quality of human capital and low level of agricultural income have the most negative influence on agricultural competitiveness in Spain. It is crucial to concentrate arable land and to take at the same time actions that would lead to the increase in qualifications and work output of farmers in order to improve the competitiveness of Spanish agriculture. Furthermore, there is a need to improve the agricultural profitability which can give rise to stepping up investment and environmentally-friendly activity in the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Zalesko: Instytucjonalizacja rynku rolnego w Polsce. Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2006, s. 24.
 2. Z. Pierścionek: Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej. ,,Gospodarka Planowa", 1984, nr 9, s. 8.
 3. M. Porter: Porter o konkurencji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 200.
 4. H. Adamkiewicz-Drwiłło: Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 120.
 5. A. Woś: Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa 2002, s. 17.
 6. The Global Competitiveness Repert 1997. Word Economic Forum 1997.
 7. M. Olczyk: Konkurencyjność. Teoria i praktyka. CeDeWu, Warszawa 2008, s. 19.
 8. Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Red. J. Wilkin, UW WNE, Warszawa, s. 61-71.
 9. M. Zalesko: Instytucjonalne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju sektora rolnego w Polsce. W: Rozwój regionalny a rozwój zrównoważony. Red. A.F. Bocian. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008, s. 200-208.
 10. B. Bujanowicz-Haraś: Środowiskowe uwarunkowania konkurencyjności Lubelszczyzny. Roczniki Naukowe SERiA, 2008, t. 10, z.1, s. 39. www.seria.home.pl [dostęp: 12.05.2009]
 11. J. Kopiński: Wykorzystanie możliwości produkcyjnych rolnictwa wybranych województw. Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa-Poznań-Puławy 2004, t. 6, z. 3, s. 115-119
 12. J. Czerna-Grygiel: Konkurencyjność zasobów ludzkich na polskiej wsi. Rocznik Naukowe SERiA, 2008, t. 10, z. 1, s.44.
 13. M. Kłodziński: Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast. IRWiR PAN, Warszawa 2006, s. 43-61.
 14. A. Wziątek-Kubiak: Konkurencyjność polskiego przemysłu. Warszawa 2003, s. 15.
 15. J. Maśniak: Koncentracja ziemi rolniczej jako czynnik poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa. Roczniki Naukowe SERiA, 2008, t. 10, z. 1, s. 254-258.
 16. W. Jóźwiak: Ewolucja gospodarstw rolnych w latach 1996-2002. Narodowy Spis powszechny ludności i Mieszkań. Powszechny Spis Rolny 2002. GUS, Warszawa 2003.
 17. Rural Development in the European Union. Statistical and Economic Information. Report 2008. European Union, Directorate-General for Agriculture and Rural Development.
 18. Agriculture in the European Union. Statistical and Economic Information 2008. European Union, Directoriate-General for Agriculture and Rural Development. http://epp.eurostst.ec.europa.eu [dostęp: 25.05.2009]
 19. http://epp.eurostst.ec.europa.eu [dostęp: 25.05.2009]
 20. Agriculture in the European Union. Statistical and Economic Information 2008. European Union Directorate-General for Agriculture and Rural Development, March 2009. http://ec.europa.eu/agriculture [dostęp: 30.05.2009]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu