BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziętowska Irena (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Immeasurable Intangible Assets and International Financial Reporting Standards : Selected Issues
Niewymierne aktywa niematerialne a międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej - wybrane problemy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 163, s. 178-189, rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdawczość finansowa, Zasoby niematerialne, Wartość przedsiębiorstwa, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Financial reporting, Intangible assets, Enterprise value, International Financial Reporting Standard
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W nowej gospodarce strategia rozwoju firmy podporządkowana jest maksymalizacji jej wartości rynkowej. Na wartość przedsiębiorstwa składają się zarówno czynniki materialne, jak i niematerialne. W kreowaniu wartości przedsiębiorstwa coraz większą wagę przywiązuje się do praktycznego wykorzystania zasobów niematerialnych będących pochodną wiedzy i doświadczenia ludzi oraz renomy i potencjału rozwojowego współczesnego przedsiębiorstwa. Wytworzona wewnętrznie wartość firmy jest skutkiem działań dokonywanych przez przedsiębiorstwo w celu zwiększenia jego zdolności do przynoszenia korzyści ekonomicznych. Zgodnie z zapisem zawartym w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej jednostka nie może wprowadzić do swoich aktywów wypracowanej we własnym zakresie wartości firmy. Wartość firmy wewnętrznie wytworzona przez jednostkę nie jest ujmowana jako składnik aktywów, ponieważ nie stanowi zasobu możliwego do zidentyfikowania, nad którym jednostka sprawuje kontrolę i który może być wiarygodnie wyceniony w cenach nabycia lub koszcie wytworzenia. Te niewymierne aktywa niematerialne ujawniają się jako szczególna kategoria prawa bilansowego "wartość firmy" dopiero wtedy, gdy przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część są nabywane przez inną jednostkę gospodarczą, jednakże mogą zostać wykazane dopiero w bilansie podmiotu nabywającego. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boniecki, M., 2007, Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa w rachunkowości, Forum Rachunkowości nr 1.
 2. Dobiegała-Korona, B., Herman, A. (eds.), 2006, Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 3. Dobija, D., 2004, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa.
 4. Jaruga, A, Fijałkowska, J, 2003, Kapitał intelektualny - wyzwanie dla rachunkowości, Rachunkowość nr 11.
 5. Jaruga, A., Frendzel, M., Ignatowski, R., Kabalski, P, 2009, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) 2009 najnowsze zmiany, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 6. Jarugowa, A., Fijałkowska, J., 2002, Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, Wydawnictwo ODiDK, Gdańsk.
 7. Kamela-Sowińska, A., 2008a, Rachunkowość na zakręcie, in: A. Dyhalewicz, G. Klamecka-Roszkowska, J. Sikorski, Informacyjna funkcja rachunkowości w gospodarce współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 8. Kamela-Sowińska, A., 2008b, Rachunkowość a społeczeństwo informacyjne, Wyd. WSHiR w Poznaniu, Poznań.
 9. Karmańska, A., 2009, Aktualizacja wartości firmy, Rachunkowość nr 2.
 10. Kowalczyk, A., Nogalski, B., 2007, Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa.
 11. Marcinkowska, M., 2006, Ewolucja raportu, Nasz Rynek Kapitałowy nr 4.
 12. Low, J., Kalafut, PC, 2006, Niematerialna wartośćfirmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 13. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, 2001, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 14. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, 2004, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 15. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, 2007, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 16. Szałkowski, A. (ed.), 2005, Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 17. Sawicki, K., 1966, Informacyjno-sprawozdawcza funkcja rachunkowości jednostek gospodarczych, Zeszyty Teoretyczne Stowarzyszenia Księgowych, Vol. XXXV, Warszawa.
 18. Urbanek, G., 2007, Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa metodą Strumieni wartości intelektualnej, Problemy Zarządzania nr 2.
 19. Urbanek, G., 2008, Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 20. Ziętowska I., 2006a, Pojęcie i kryteria identyfikacji wartości niematerialnych w ujęciu MSR 38, Standardy rachunkowości - szansa czy zagrożenie, Poznań.
 21. Ziętowska, I., 2006b, Wartość firmy przejęta w ramach połączenia jednostek gospodarczych w ujęciu MSR/MSSF, in: Z. Messner (ed.), Standardy współczesnej rachunkowości wobec wyzwań gospodarki, Vol. II, Prace Naukowe AE, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu