BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parchomiuk Jerzy (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Problematyka emerytur pomostowych w orzecznictwie sądów administracyjnych
Temporary Retirement Issues in the Administrative Courts Judicature
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2013, nr 2, s. 24-33
Słowa kluczowe
Prawo administracyjne, Orzecznictwo sądu, Emerytury, Prawo ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia społeczne
Administrative law, Judicial decision, Pensions, Insurance law, Social insurance
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie głównych tendencji orzeczniczych w sprawach rozstrzyganych przez sądy administracyjne na tle problematyki emerytur pomostowych. Kognicja sądów administracyjnych w tych sprawach jest ograniczona do rozstrzygania sporów na tle obowiązków o charakterze ewidencyjnym nałożonych na płatników składek. Do kluczowych zagadnień rozważanych w orzeczeniach sądów administracyjnych w tym zakresie należą: zagadnienie zakresu kompetencji organów Państwowej Inspekcji Pracy, status prawny pracownika w postępowaniach przed organami inspekcji pracy w sprawach emerytur pomostowych oraz kwestie interpretacji pojęć prac w szczególnych warunkach i prac o szczególnym charakterze. Autor przedstawia charakterystyczne kierunki orzekania i argumentacji sądów. W sprawach, gdzie wystąpiły rozbieżności w orzecznictwie, podejmuje krytyczną analizę spornych stanowisk. (abstrakt oryginalny)

This article aims to describe the main tendencies in administrative courts judicature referring temporary retirement. The competence of administrative courts is limited only to adjudication in the cases concerning inventory duties impost on a payer of a pension contribution. The basic issues that administrative court deal with are: the competence of National Labour Inspectorate, legal status of employee participating in a dispute before the Labour Inspectorate, the interpretation of the terms: work in special conditions and in the specific character. The paper presents the main trends in the judicature of administrative courts. In instances of diverging case-law, the author provides a critical analysis of conflicting positions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Maciejko, Szczególne warunki pracy a dostęp do zabezpieczenia społecznego, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2005, nr 9, s. 21 i n.
  2. M. Zieleniecki, Uprawnienia emerytalne osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2005, t. XIV, s. 1015 i n.
  3. W. Sanetra, Właściwość sądów powszechnych (sądów pracy i ubezpieczeń społecznych) i sądów administracyjnych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (w:) Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i powszechnych, red. M. Błachucki, T. Górzyńska, Warszawa 2011, s. 79-92.
  4. J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 11, Warszawa 2011, s. 411-412.
  5. http://www.pip.gov. html/pl/doc/07069000.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu