BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Graczyk Magdalena (Uniwersytet Zielonogórski), Kaźmierczak-Piwko Leszek (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Rola ekoinnowacji w procesie zrównoważonego rozwoju regionu
The Role of Eco-innovation in the Process of Sustainable Development of a Region
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 244, s. 147-157, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Innowacje, Ekologia, Regionalny System Wspierania Innowacji, Ekoinnowacje
Sustainable development, Innovations, Ecology, Regional System of Innovation Support, Eco-innovation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące ekoinnowacji jako czynnika stymulującego zrównoważony rozwój regionu. Zaprezentowano najważniejsze determinanty wpływające na ich pojawianie się w sektorze przedsiębiorstw. Ponadto zwrócono uwagę na efekty dyfuzji i absorpcji ekoinnowacji w przestrzeni regionalnej w aspekcie rozwoju trwałego. (abstrakt oryginalny)

The paper presents analyses of innovation as the factor stimulating sustainable development of a region. The most important determinants were presented stimulating their occurrence in the sector of companies. In addition, the attention was focused on the effects of diffusion and absorption of eco-innovations in the regional space from the continuous development perspective. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys T. (red.) [1999], Wskaźniki ekorozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 2. Borys T. (red.) [2005], Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Warszawa- Białystok.
 3. Carley M., Spapens P. [2000], Dzielenie się światem, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Białystok- Warszawa.
 4. Chodyński A. [2003], Innowacyjność i jakość w strategii rozwoju firmy. Zarządzanie produktowymi innowacjami ekologicznymi, WSZiM BIT, Sosnowiec.
 5. Chodyński A. [2007], Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 6. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION, EUROPE 2020, A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, EC, Brussels, 3.3.2010, COM(2010) 2020.
 7. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2008, notatka informacyjna, GUS, Departament Przemysłu, Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2009.
 8. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, Informacje i opracowania statystyczne, GUS Warszawa 2010, za: http://www.stat.gov.pl.
 9. Fiedor B., Kościszewski K. (red.) [2010], Ekonomia rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Godlewska-Majkowska H. (red.) [2010], Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 11. Hassi L., Peck D., Dewulf K., Wever R., Sustainable Innovation - Organisation And Goal Finding, http://gin.confex.com/ [kwiecień 2011].
 12. Kołodko G.W. [2008], Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 13. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (DzU 1997.078.483 ze zm.).
 14. Kopaliński W. [2007], Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Rytm, Warszawa.
 15. Kudłacz T. [1999], Programowanie rozwoju regionalnego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition Manuel d'Oslo: principes directeurs pour le recueil et l'interprétation des données sur l'innovation, 3e édition © OECD/European Communities 2005.
 17. Papuziński A. (red.) [2005], Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 18. Parysek J.J., Stryjakiewicz T. (red.) [2008], Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 19. Rapacz A. (red.) [2008], Rola innowacji w budowaniu konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw, Gospodarka i środowisko 10, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 20. Rothwell R. [1992], Successful Industrial Innovation: Critical Factors for the 1990s, "R&D Management", vol. 22, no. 3.
 21. Shumpeter J.A. [1960], Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa.
 22. Strahl D. (red.) [2006], Metody oceny rozwoju regionalnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 23. Strahl D. (red.) [2010], Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 9.
 24. Tomaka A., Cyran K. [2010], Innowacyjność przedsiębiorstw jako kluczowy element konkurencyjności polskiej gospodarki, "e-Finanse", vol. 6, nr 3, www.e-finanse.com.
 25. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. DzU 2001.142.1590).
 26. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. DzU 2008.25.150).
 27. Witkowski K. [2002], Czynniki konkurencyjności regionu: uwarunkowania rozwoju gospodarczego i społecznego, "Ekonomia", nr 5.
 28. Wójcik P., Zielone miejsca prac - 359 tys. nowych miejsc pracy w sektorze energetyki odnawialnej do 2020 roku, www.ekoportal.gov.pl [19.08.2011].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu