BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk Sławomir (Komisja Krajowa NSZZ Solidarność), Surdykowska Barbara (Komisja Krajowa NSZZ Solidarność)
Tytuł
Kryzys zadłużeniowy a presja na systemy rokowań zbiorowych w państwach UE
Debt Crisis and Pressure on the Industrial Relations' Systems in EU Member States
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2013, nr 1, s. 2-9
Słowa kluczowe
Kryzys zadłużeniowy, Kryzys gospodarczy, Związki zawodowe, Strefa euro, Dewaluacja, Płace
Indebtedness crisis, Economic crisis, Trade unions, Eurozone, Devaluation, Wages
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł opisuje reakcję europejskich związków zawodowych na kolejne fazy kryzysu ekonomicznego oraz na działania oszczędnościowe podejmowane przez instytucje unijne. Autorzy zwracają uwagę, że kryzys zadłużeniowy w strefie euro ma swoje źródła w niepełnej architekturze Unii Walutowej i Gospodarczej, która poza dewaluacją płac nie posiadała żadnych innych instrumentów dostosowawczych. Ostatnie decyzje UE dotyczące wprowadzenia wzmocnionego zarządzania gospodarczego oraz semestru europejskiego powodują, że zdolność związków zawodowych do zachowania autonomii rokowań płacowych może zostać trwale ograniczona. Zdaniem autorów jedyną możliwą odpowiedzią jest konsekwentne pogłębianie współpracy związkowej na poziomie unijnym. (abstrakt oryginalny)

The article describes response of European trade unions to subsequent stages of the economic crisis and to austerity measures undertaken by EU institutions. Authors take note that sovereign-debt crisis in Eurozone is born of incomplete architecture of Economic and Monetary Union, which didn't have any adjustment tools apart from wage devaluation. The last decisions of EU institutions introducing the stronger economic governance and European semester may permanently limit the ability of trade unions to preserve autonomy of wage bargaining. In the authors' opinion the only possible solution for trade unions is to consistently deepen their cooperation at EU level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Hein, Redistribution, global imbalances and the financial and economic crisis. The case for a Keynesian New Deal, "International Journal of Labour Research" 2011, vol. 3(1), s. 66.
 2. S. Strange, Casino Capitalism, Manchester-New York 1997, Manchester University Press.
 3. European Council, Conclusions on the meeting 24-25.03.2011, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_ data/docs/pressdata/en/ec/120296.pdf, dostęp 08.05.2012 r.
 4. S. Adamczyk, "Kwartet Laval" i stosunki przemysłowe w Unii Europejskiej, "Polityka Społeczna" 2012, nr 2, s. 10-14.
 5. B. Surdykowska, Między prawami socjalnymi a wolnością. Kontrowersje wokół orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, "Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" 2010, nr 2, s. 105-111.
 6. B. Surdykowska, Kwartet Laval i jego potencjalne reperkusje dla zbiorowych uprawnień pracowników w państwach UE, "Kontrola Państwowa" 2012, nr 2, s. 117-131.
 7. A.M. Świątkowski, Kwartet Laval w prawie pracy, "Państwo i Prawo" 2010, z. 12, s. 33.
 8. http://www.etuc.Org/a/10575, dostęp 20.11.2012 r.
 9. H.J. Bieling, European Constitutionalism and Industrial Relations (w:) Social Forces in the Making of the New Europe: the restructuring of European social relations in the global political economy, red. A. Bieler, A.D. Morton, London 2001, Palgrave Macmillan, s. 93-114.
 10. S. Adamczyk, Dylematy europejskiego dialogu społecznego, "Monitor Prawa Pracy" 2011, nr 11, s. 579.
 11. R. Hyman, Trade unions and the politics of European social model, "Economic and Industrial Democracy" 2005, nr 26(1), s. 9-40.
 12. A. Bieler, The struggle for social Europe: Trade Unions and EMU in times of global restructuring, Manchester 2006, Manchester University Press.
 13. R. Janssen, E. Mermet, Wage Policy under EMU, "Transfer" 2003, vol. 9(4), s. 666-687.
 14. R. Erne, European Unions. Labour Quest for a Transnational Democracy, Ithaca and London 2008, Cornell University Press.
 15. R. Janssen, Transnational employer strategies and collective bargaining. The case of Europe, "International Journal of Labour Research" 2009, vol. 1(2), s. 131-147.
 16. P. Pochet i in., Economic and Monetary Union, Employment, Social Conditions and Social Benefits - a literature survey, Dublin 1999, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
 17. T. Schulten, Collective bargaining in the metal industry under the conditions of the European Monetary Union (w:) The impact of EMU on Industrial Relations in the European Union, red. J. Kauppinen, Helsinki 1998, Finnish Industrial Relations Association, s. 207-224.
 18. Eurostat, Real GDP growth rate - volume, http://epp. eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab = table&init = l&plugin =l&language=en&pcode=tec00115, dostęp 10.11.2012 r.
 19. Eurostat, Newsrelease - Euroindicators, 155/2012, http:// epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-31102012- BP/EN/3-31102012-BP-EN.PDF, dostęp 15.11.2012 r.
 20. P. Marginson, K. Sisson, Multinational Companies and the future of collective bargaining: A review of the research issues, "European Journal of Industrial Relations" 1996, nr 2, s. 173-179.
 21. European Communities, Economic crisis in Europe: Causes, consequences and responses. "European Economy" 2009, nr 7.
 22. P. Sarnecki, Reakcja Unii Europejskiej na kryzys i recesję: co osiągnięto, a czego brakuje? (w:) Gospodarka Unii Europejskiej. Reakcja na kryzys i perspektywy na nowe dziesięciolecie, red. M. Koczor, P. Tokarski, Warszawa 2011, PISM, s. 9-16.
 23. I. Mandl, L. Salvatore, Tackling the recession: Employment- related public initiatives in the EU Members States and Norway, Dublin 2009, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
 24. S. Demetriades, M. Kullander, Social dialogue and the recession, Dublin 2009, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, s. 2.
 25. J. Hurley i in., ERM Report 2009: Restructuring in recession, Dublin 2009, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, s. 44.
 26. J. Leschke, S. Theodoroppulou, A. Watt, How do economic governance reforms and austerity measures affect inclusive growth as formulated in the Europa 2020 Strategy? (w:) A triumph of failed ideas European models of capitalism in the crisis, red. S. Lehndorff, Brussels 2011, ETUI, s. 249-250.
 27. A. Watt, M. Niklova, A quantum of solace? An assessment of fiscal stimulus packages by EU Member States in response to the economic crisis, Brussels 2009, ETUI.
 28. K. Sisson i in., EMU and the Implications for Industrial Relations. A Select Bibliographic Review, Dublin 1999, European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions.
 29. R. Mundell, A Theory of Optimum Currency Areas, "The American Economic Review" 1961, vol. 51(4), s. 657-665.
 30. K. Gawlikowska-Hueckel, Podstawowe problemy dostosowań makroekonomicznych Polski w świetle tworzenia Unii Walutowej w Europie (w:) Polska-Unia Europejska. Problemy prawne i ekonomiczne, red. K. Gawlikowska-Hueckel, Gdańsk 1998, Fundacja Rozwoju UG, s. 123-138.
 31. R. Boyer, The Unanticipated fallout of the European Monetary Union. The Political and Institutional Deficits of the Euro (w:) After the Euro. Shaping Institutions for Governance in the Wake of European Monetary Union, red. C. Crouch, Oxford 2000, Oxford University Press, s. 24-88.
 32. R. Janssen, European economic governance: The next big hold-up on wages (w:) There is an alternative. Economic policies and labour strategies beyond the mainstream, red. N. Pons-Vignon, Geneva 2011. ILO, s. 41-44.
 33. C. Alcidi, Makronierównowaga i makrodostosowanie. Doświadczenia dwóch peryferii: UE versus strefa euro (w:) Gospodarka Unii Europejskiej. Reakcja na kryzys i perspektywy na nowe dziesięciolecie, red. M. Koczor, P. Tokarski, Warszawa 2011, PISM, s. 49-55.
 34. K. Lutkowski, Co się stało w strefie euro, "Rzeczpospolita" z 6-7.06.2012 r., s. B10.
 35. A. Watt, Economic Governance in Europe in the wake of crisis: reform proposals and their alternatives, "Transfer" 2011, vol. 7, s. 255-261.
 36. B. Vanhercke, Is the "Social dimension of Europe" an oxymoron? (w:) Social Developments in European Union 2010, red. C. Degryse, D. Natali, Brussels 2011, ETUI.
 37. ETUI/ETUC, Benchmarking Working Europe 2011, Brussels 2012. S. Clauwaert, I. Schömann, The crisis and national labour law reforms: a mapping exercise, Brussels 2012, ETUI, s. 5.
 38. OECD, Employment Outlook 2006, Paris 2006.
 39. ETUC, European economic governance, http://www.etuc. org/r/1704, dostęp 06.05.2012 r.
 40. ETUC, A letter to Commissioner Olli Rehn, http:// www.etuc.org/IMG/pdf/11011 l_OHi_Rehn_3_.pdf, dostęp 05.05.2012 r.
 41. ETUC, Declaration on the "Treaty on stability, coordination and governance in the economic and monetary union" adopted on 25.01.2012, http://www.etuc.Org/a/9591, dostęp 10.06.2012 r.
 42. ETUC, A Social Compact for Europe, Resolution adopted on 5-6.06.2012, http://www.etuc.Org/a/10027, dostęp 17.06.2012 r.
 43. http://www.etuc.Org/a/10550, dostęp 20.11.2012 r.
 44. International Monetary Fund, World Economic Outlook, April 2010, rozdział 3.
 45. S. Adamczyk, B. Surdykowska, Ponadnarodowe układy ramowe jako próba odpowiedzi związków zawodowych na wyzwania globalizacji, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2012, nr 1 i wskazana tam literatura.
 46. S. Adamczyk, B. Surdykowska, Ponadnarodowe układy ramowe a rozwój stosunków przemysłowych. Polska perspektywa, "Dialog. Pismo Dialogu Społecznego", 2012, nr 3.
 47. T. Schulten, Foundations and perspectives of trade union policy (w:) Macroeconomic policy coordination in Europe and the role of the trade unions, red. E. Heim i in., Brussels 2005, ETUI, s. 263-292.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu