BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziamski Olgierd (Instytut Logistyki i Magazynowania GS1, Poznań, Polska)
Tytuł
The Comprehensive Intermodal Planning System in Distributed Environment
Kompleksowy system planowania intermodalnego w środowisku rozproszonym
Źródło
LogForum, 2013, vol. 9, nr 2, s. 61-72, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Przewozy kontenerowe, Transport międzynarodowy, Systemy rozproszone, Dystrybucja towarów
Container transport, International transport, Systems diffuse, Commodity distribution
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Dystrybucja towarów kontenerami otworzyła nowe możliwości ich dostarczania w globalnej sieci logistycznej. Standardowe jednostek transportowych pozwalają uprościć operacje logistyczne oraz umożliwiają integrację różnych typów transportu. Obecnie transport kontenerowy jest najbardziej popularnym środkiem transportu drogą morską, ale ostatnie badania pokazują wzrost jego popularności w transporcie lądowym. W pracy zaprezentowana została koncepcja kompleksowego systemu planowania intermodalnego w środowisku rozproszonym jako propozycja bardziej efektywnego wykorzystania kontenerów w transporcie globalnym.
Celem pracy było stworzenie koncepcji Internetowego intermodalnego systemu planowania, spełniającego oczekiwania odbiorócw i dostawców usług logistycznych poprzez połączenie w procesie procesie planowania transportu takich elementów jak typu transportu, wyznaczanie tras, operacje logistyczne oraz harmonogramowanie.
Materiały i metody: Przedstawiono i przedyskutowano nowe podejście do zarządzania logistycznymi zasobami wykorzystywanymi w międzynarodowym transporcie intermodalnym. Przeprowadzona została szczegółowa analiza zaproponowanej klasyfikacji środków transportowych oraz ich specyficznych własności, które mogą wpływać na czas i koszty transportu. Przedstawiony został modułowy internetowy system planowania dystrybucji dostępny dla wszystkich uczestniczących w transporcie kontenerowym. Przeprowadzono analizę głównego procesu planowania oraz przeprowadzono dyskusję nad efektywnością nowego internetowego systemu planowania transportu kontenerowego.
Wyniki i wnioski: Praca prezentuje nową koncepcję rozproszonego systemu planowania transportu kontenerowego integrującego dostępnych na rynku przewoźników z giełdę transportową. Zidentyfikowane zostały specyficzne dla planowania nowe kategorie środków transportu, które upraszczają i ułatwiają zarządzanie procesem planowania intermodalnego. Praca prezentuje strukturę modułową zintegrowanego internetowego systemu planowania, który łączy w jednym miejscu giełdy transportowe, logistycznych dostawców usług ze wszystkimi możliwymi klientami rozproszonymi na całym świecie. Kompleksowa integracja wielu uczestników w intermodalnym procesie transportowym stwarza nowe możliwości w dostępie do rozproszonych usług logistycznych. Tak zaplanowane złożone trasy składające się z kilku przewoźników mogą stać się istotną konkurencją dla tradycyjnych operatorów logistycznych. (abstrakt oryginalny)

Background: Goods distribution by containers has opened new opportunities for them in the global supply chain network. Standardization of transportation units allow to simplify transport logistics operations and enable the integration of different types of transport. Currently, container transport is the most popular means of transport by sea, but recent studies show an increase in its popularity in land transport. In the paper presented the concept of a comprehensive intermodal planning system in a distributed environment which enables more efficient use containers in the global transport. The aim of this paper was to formulate and develop new concept of Internet Intermodal Planning System in distribution environment, supporting the common interests of the consignors and the logistic service providers by integrating the transportation modes, routing, logistics operations and scheduling in order to create intermodal transport plans.
Methods: In the paper presented and discussed the new approach to the management of logistics resources used in international intermodal transport. Detailed analysis of proposed classification of variety transportation means has been carried out along with their specific properties, which may affect the time and cost of transportation. Have been presented the modular web-based distribution planning system supporting container transportation planning. Conducted the analysis of the main planning process and curried out the discussion on the effectiveness of the new web-based container transport planning system.
Result and conclusions: This paper presents a new concept of the distributed container transport planning system integrating the available on the market logistics service providers with freight exchange. Specific to container planning new transport categories has been identified which simplify and facilitate the management of intermodal planning process. The paper presents a modular structure of Integrated Internet Planning and Scheduling system that combines in one place freight exchange with logistics service providers along with all possible clients dispersed around the world. Comprehensive integration of many participants in the intermodal transport process creates new opportunities for access to distributed logistics services. Computed complex planned routes consisting of several carriers can become an important competitor to traditional Third Party Logistics providers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Andrzejewski L., 2010, Demonstration of the ICT toolbox for planning intermodal supply chains (Demonstration made during TransBaltic Seminar held in Poznań on 10th June)
  2. Cempel C., 2005, Nowoczesne zagadnienia metodologii i filozofii badań, Wykłady Monograficzne, Studium Doktoranckiego Wydziału SiMR Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
  3. Coyle J., Bardi E., Langley Jr. C., 2002, Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  4. DISCWISE "One Common Framework for Information and Communication Systems in Transport and Logistics - Facilitating Interoperability" 2011.
  5. Enterprise Interoperability, IFIP International Working Conference on Enterprise Interoperability, Stockholm, IWEI 2011 edited by Martin Zelm.
  6. Gierszewska G., Romanowska M., 1994, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  7. Griffin W.R., 1998, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. International Convention for Safe Containers (CSC) - Adoption: 2 December 1972; Entry into force: 6 September 1977
  9. T.G. Crainic and G. Laporte, 1997, Planning models for freight transportation. European Journal of Operational Research 97, 409-438.
  10. The System for planning intermodal supply chains; Terms of References; WP3 of Interbaltic Project; Institute of Logistics and Warehousing, Poland, 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu