BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lichocik Grzegorz (Dachser sp. z o.o., Lodz), Sadowski Adam (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Efficiency of Supply Chain Management : Strategic and Operational Approach
Efektywność zarządzania łańcuchami dostaw : podejście strategiczne i operacyjne
Źródło
LogForum, 2013, vol. 9, nr 2, s. 119-125, rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie łańcuchem dostaw, Łańcuch dostaw, Efektywność zarządzania, Sektor TSL
Supply Chain Management (SCM), Supply chain, Management effectiveness, TSL sector
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Jednym z najistotniejszych zagadnień, które stanowi przedmiot zarówno rozważań teoretycznych jak i badań empirycznych jest pomiar efektywności działań w logistyce i zarządzaniu łańcuchami dostaw. Efektywność jest jednocześnie jednym z pojęć, które są interpretowane w sposób niejednoznaczny i wieloaspektowy w zależności od obiektu badania. Wielość wymiarów analitycznych pojęcia efektywność powoduje, że oprócz efektywności ekonomicznej, która stanowi podstawowy obszar badań coraz większe znaczenie zyskują inne wymiary postrzegane jako wartość dodana przez różne grupy uczestników łańcucha dostaw.
Metody: Celem artykułu jest próba wyjaśnienia problemu efektywności zarządzania łańcuchami dostaw na tle ogólnych rozważań teoretycznych odnoszących się do zarządzania łańcuchami dostaw. Autorzy wskazali na determinanty i implikacje praktyczne efektywności zarządzania łańcuchami dostaw w ujęciu strategicznym i operacyjnym. W badaniach wykorzystano krytyczną analizę literatury logistycznej, metodę wywiadu swobodnego z przedstawicielami najwyższego kierownictwa przedsiębiorstw sektora TSL.
Wyniki: Istnieje potrzeba całościowego spojrzenia na efektywność łańcuchów dostaw, obejmująca wszystkie wymiary analityczne, które są związane z przepływami dóbr realnych i usług. Efektywny łańcuch dostaw powinien być optymalny kosztowo (zapewniający efektywność ekonomiczną łańcucha), funkcjonalny (redukujący procesy, lean (minimalizujący ilość ogniw w łańcuch do rzeczywiście niezbędnych), dostosowujący procesy wewnętrzne uczestników łańcucha dostaw do wspólnego celu opartego na jego efektywności) oraz zapewniający wysoką jakość obsługi (systemy logistyczne zorientowane na klienta).
Wnioski: Efektywność łańcuchów dostaw nie jest jedynie zadaniem działu logistyki, jest ona strategiczną decyzją zarządu, co do sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w przyszłości. Dobrze zaplanowane i zrealizowane zadania logistyczne mogą wpłynąć na poprawę wyników nie tylko firmy, ale również całego łańcucha dostaw. Zasadniczą poprawę efektywności łańcucha dostaw można uzyskać opierając się na rozważaniu modeli teoretycznych na poziomie strategicznym a następnie wdrażaniu wybranej koncepcji w praktyce. (abstrakt oryginalny)

Background: One of the most important issues subject to theoretical considerations and empirical studies is the measurement of efficiency of activities in logistics and supply chain management. Simultaneously, efficiency is one of the terms interpreted in an ambiguous and multi-aspect manner, depending on the subject of a study. The multitude of analytical dimensions of this term results in the fact that, apart from economic efficiency being the basic study area, other dimensions perceived as an added value by different groups of supply chain participants become more and more important.
Methods: The objective of this paper is to attempt to explain the problem of supply chain management efficiency in the context of general theoretical considerations relating to supply chain management. The authors have also highlighted determinants and practical implications of supply chain management efficiency in strategic and operational contexts. The study employs critical analyses of logistics literature and the free-form interview with top management representatives of a company operating in the TSL sector.
Results: We must find a comprehensive approach to supply chain efficiency including all analytical dimensions connected with real goods and services flow. An effective supply chain must be cost-effective (ensuring economic efficiency of a chain), functional (reducing processes, lean, minimising the number of links in the chain to the necessary ones, adapting supply chain participants' internal processes to a common objective based on its efficiency) and ensuring high quality of services (customer-oriented logistics systems).
Conclusions: Efficiency of supply chains is not only a task for which a logistics department is responsible as it is a strategic decision taken by the management as regards the method of future company's operation. Correctly planned and fulfilled logistics tasks may result in improving performance of a company as well as the whole supply chain. Fundamental improvements in supply chain efficiency may be ensured by analysing theoretical models on the strategic level and implementing a selected concept. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bretzke W., Barkawi K., 2013, Sustainable Logistics. Responses to a Global Challenge, Springer Verlag, Berlin Heidelberg
  2. Daganzo C. 2003, A Theory o Supply Chains, Springer Verlag, Berlin Heidelberg
  3. Goebl M., Froschmayer A., 2011, Logistik als Erfolgspotenzial [Logistics as Profit Potential], Gabler Verlag, Weisbaden, p. 232
  4. Khan M.Z, Al.-Mushayt, O., Alam J., Ahmad J., 2010, Intelligent Supply Chain Management, J. Software Engineering & Applications, 3: pp. 404-408
  5. Śliwczyński B., Koliński A., 2012, Efficiency Analysis System of Material Management, Logforum 8 (4), pp. 297-310.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu