BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojewodzic Tomasz (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Tytuł
Divestments in the Process of Developing off-Farm Economic Activity by Farmers
Dywestycje w procesie rozwijania pozarolniczej działalności gospodarczej przez rolników
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2012, R. 11, nr 3, s. 77-85, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Działalność gospodarcza, Dywestycje, Pozarolnicza działalność gospodarcza
Arable farm, Business activity, Divestment, Non-agricultural economic activity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania było zainicjowanie rozważań nad rolą dywestycji w transformacji gospodarstw rolniczych dywersyfikujących swoją działalność w kierunku pozarolniczej działalności gospodarczej. Opracowanie ma charakter teoretyczny uzupełniony wynikami badań ankietowych przeprowadzonych wśród rolników-przedsiębiorców. Przeprowadzone obserwacje i studia literatury wskazują, że w trakcie rozwijania pozarolniczej działalności gospodarczej przez rolnika w pierwszej kolejności angażowane są wolne zasoby gospodarstwa rolnego. Z czasem jednak, przy dużych dysproporcjach w efektywności ekonomicznej wykorzystywania zasobów zaangażowanych w konkurujących ze sobą działalnościach oraz wobec trudności w pozyskaniu nowych zasobów z zewnątrz, następuje potrzeba dokonania dywestycji w obrębie gospodarstwa. Zwykle prowadzi to do zmniejszenia znaczenia, a nawet marginalizacji lub zaniechania działalności mniej opłacalnej, a tą na ogół jest działalność rolnicza.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper was to initiate discussion of the role of divestments in transformation of farms which diversify their activities towards off-farm economic activities. This paper is theoretical, supplemented with results of surveys conducted among farmers-entrepreneurs. Observations and studies of literature references indicate that in course of development by a farmer of off-farm economic activities, available farm resources are involved first. After a certain time, considering significant disproportionality in economic efficiency of resources involved in competing activities, and in view of difficulties in obtaining new resources from outside, a need arises for divestment within the farm. Typically, this leads to decreased significance or even marginalization or abandonment of the less profitable activity, which is typically the farming activity.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Basaj M., Kotala A., 2009. Działania adaptacyjne rolników w Małopolsce. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 8 (2), 5-14.
 2. Błąd M, 2008. Wielofunkcyjność gospodarstw rolniczych - istota, zakres i uwarunkowania. Wieś i Rolnictwo 1 (138), 104-123.
 3. Decker C., van der Velden R., 2006. Desinvestition von Unternehmensteilen aus der Sicht des Ressourcen- und Kompetenzansatzes [in:] Neue Perspektiven des Strategischen Kompetenzmanagements. C. Burmann, J. Freiling, M. Hülsmann (Hrsg.). Wiesbaden, 221-242.
 4. Frenkel I., 2009. Zmiany zatrudnienia i źródeł utrzymania ludności w gospodarstwach rolnych w latach 2005-2007. Wieś i Rolnictwo 4 (145), 50-66.
 5. GUS, 2008. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa.
 6. Kaleta A., 2005. Wielozawodowość na obszarach wiejskich - perspektywa globalizacji [in:] Polska wieś 2025. Wizja rozwoju. J. Wilkin (ed.). IRWiR PAN, Warszawa, 127-132.
 7. Klepacki B., 2005. Tendencje zmian w społecznej i ekonomicznej strukturze wsi. [in:] Polska wieś 2025. Wizja rozwoju J. Wilkin (ed.). IRWiR PAN, Warszawa, 85-90.
 8. Krakowiak-Bal A., 2010. Rozwój dodatkowej działalności gospodarczej w gospodarstwach rolnych w UE. Inżynieria Rolnicza 5 (123), 89-95.
 9. Kropsz I., 2009. Przedsiębiorczość pozarolnicza jako źródło dodatkowych dochodów gospodarstw rolnych Dolnego Śląska. Journal of Agribusiness and Rural Development 13, 123-128.
 10. Lovejoy RA., 1971. Divestment for Profit. Financial Executives Research Foundation, New York.
 11. Osbert-Pociecha G., 1998. Dywestycje w przedsiębiorstwie. Prace Nauk. AE we Wrocławiu 794. Wyd. AE, Wrocław.
 12. Paszkowski S., 2007. Wpływ zasobów ziemi i ich przestrzennego usytuowania na cele produkcji rolniczej oraz dochody gospodarstw rolnych w Polsce. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 6 (2), 97-112.
 13. Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. z 2011 r. nr 65, poz. 654 tekst jednolity).
 14. Wilkin J., 2009. Wielofunkcyjność rolnictwa - konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska. Wieś i Rolnictwo 4 (145), 9-28.
 15. Wojewodzie T., 2008. Perspektywy gospodarstw suplementarnych Pogórza Zachodniobeskidzkiego i Beskidów Zachodnich. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego 4 (XIX), 456-466.
 16. Wojewodzie T., 2010. Dywestycje w gospodarstwach rolnych - istota, definicje, podział. Wieś i Rolnictwo 2 (147), 96-108.
 17. Zając D., 2010. Wielofunkcyjność gospodarstw rolników-przedsiębiorców. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 9 (2), 229-240.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu