BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waśniewski Jarosław (Uniwersytet Gdański), Wojnarowska Małgorzata (Gdański Uniwersytet Medyczny)
Tytuł
Potencjalny scenariusz usprawnienia funkcjonowania Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego : analiza przypadku
The Potential Scenario of Improving Performance of Uniwersyteckie Centrum Medyczne : Case Study
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, nr 4/1, s. 91-100, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ), Ochrona zdrowia, Usługi medyczne
Independent public health care facilities, Health care protection, Medical services
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Abstrakt
Artykuł powstał w wyniki prowadzonych przez autorów prac badawczych dotyczących publicznego sektora ochrony zdrowia, w obszarze bardzo rzadko opisywanym, a mianowicie uniwersyteckich centrów klinicznych. Istotne znaczenie miały również doświadczenia autorów wynikające ze zrealizowanych na potrzeby tego sektora prac o charakterze koncepcyjno - wdrożeniowym. Artykuł składa się ze wstępu oraz dwóch podpunktów opisujących tło problemu, a także zarys scenariusza zmian oraz zakończenia. W częściach tych zawarty został krótki opis kilku głównych uwarunkowań odnoszących się do specyfiki funkcjonowania szpitali klinicznych na reglamentowanym rynku publicznych usług medycznych. W wyniku tej analizy zaproponowana została koncepcja restrukturyzacji szpitali klinicznych oparta na dwóch wariantach. Pierwszy dotyczy włączenia szpitali klinicznych w struktury uczelni medycznej, a drugi oparty jest na powołaniu spółki celowej mogącej powołać i prowadzić NZOZ. Takie rozwiązanie w sytuacji nienajlepszej sytuacji finansowej części publicznych szpitali klinicznych wydaje się rozwiązaniem ze wszech miar racjonalnym. Zaproponowana koncepcja została opracowana w oparciu o The Phases of Planned Change Model, przedstawiony przez Bullocka i Battena. Zarówno koncepcja, jak i zaproponowany przebieg działań mają z założenia doprowadzić do stworzenia odpowiedzialnego podmiotu mogącego oprócz realizacji nakreślonej misji funkcjonować na konkurencyjnym rynku usług medycznych. (abstrakt oryginalny)

The title of the article is : The virtual scenario of rationalization in functioning of Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - case study. The case studied has been chosen as a representative of public medical services from various clinics. In the article several major conditions of the case described have been included. The concept of restructuring offered was based on the Phases of Planned Change Model by bullock and Batten. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Grouard B., Meston F. (1997), Kierowanie zmianami w przedsiębiorstwie. Jak osiągnąć sukces?, Poltext, Warszawa.
 2. Kacała J. (2002), Strategia w szpitalu klinicznym - rzeczywistość, czy fikcja? [w:] Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw, PWE, Wrocław.
 3. Kay J. (1996), Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 4. Słownik języka polskiego, Szymczak S. (red.), PWN, Warszawa 1989.
 5. Zarębska A. (2002), Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, póz. 483).
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej ze zm.
 8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991, Nr 91, póz. 408 z późn. zm.)
 9. Ustawa Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. ze zm.
 10. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. ze zm.
 11. Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. ze zm.
 12. Ustawa o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa z dnia 08 sierpnia 1996 r. ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu