BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurek Michał (Poznań University of Economics, Poland), Marszałek Paweł (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Monetary and exchange rate policy in Poland after 1990 - relationship and prospects of coordination
Źródło
The Poznań University of Economics Review, 2008, vol. 8, nr 2, s. 26-48, rys., tab., bibliogr. 89 poz.
Słowa kluczowe
Europejski Mechanizm Kursowy (ERM II), Polityka pieniężna, Kurs walutowy, Stabilność cen, Systemy walutowe
Exchange Rate Mechanism (ERM II), Monetary policy, Exchange rates, Price stability, Currency systems
Abstrakt
The aim of the paper is to characterize relationship between monetary and exchange rate policies in Poland since 1990 and to shed some light on the prospects of coordination between them in the context of inclusion of the Polish zloty in the ERM II. We find that the evolution of both monetary and exchange rate policies was in principle correct, improving their abilities to influence the economy. As the most important changes we regard introduction of the inflation targeting strategy and switching to the float exchange rate regime. The latter one, however, may in our opinion interfere with the introduction of the zloty into the ERM II, thus making this process distant. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antkiewicz S. (2002), Możliwość wystąpienia kryzysu walutowego w Polsce w świetle polityki kursowej, pieniężnej i bilansu obrotów bieżących, in: J. Tarajkowski, S. Jankiewicz (eds.), Dobre i złe strony transformacji w Polsce (wybrane problemy), Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu No. 24, Poznań.
 2. Baka W. (1990), Recent Developments in Poland, in: Central Banking Issues in Emerging Market-Oriented Economies. A Symposium Sponsored by The Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming.
 3. Bernanke B., Laubach T., Mishkin F. S., Posen A. (1999), Inflation Targeting. Lessons from International Experience, Princeton University Press, Princeton.
 4. Blejer M., Leone A. (2000), Introduction and Overview, in: M. Blejer, A. Ize, A. M. Leone, S. Werlang (eds.), Inflation Targeting in Practice. Strategic and Operational Issues and Application to Emerging Market Economies, IMF, Washington.
 5. Bofinger P., Wollmershauser T. (2001), Managed Floating: Understanding the New International Monetary Order, Würzburg Economic Papers 2001, No. 3.
 6. Borowski J. , Brzoza-Brzezina M., Szpunar P. (2002), Exchange Rate Regimes and Poland's Participation in ERM II, Bank i Kredyt No. 1, pp. 18-27.
 7. Convergence Report 2004 (2004), European Economy No. 6.
 8. Friedman B. M. (2000), Monetary Policy, NBER Working Paper No. 8057.
 9. Gotz-Kozierkiewicz D. (2000), Polityka pieniężna a polityka fiskalna, Bank i Kredyt No. 7-8, pp. 32-40.
 10. Grabowski B. (2000), Fundamentalne problemy polityki pieniężnej NBP, Bank i Kredyt No. 7-8, pp. 20-27.
 11. Gronkiewicz-Waltz H. (1992), Bank centralny. Od gospodarki planowej do rynkowej. Zagadnienia administracyjnoprawne. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
 12. Hochreiter E., Kowalski T.(1999), Banki centralne w europejskich krajach tworzących gospodarki rynkowe, Bank i Kredyt No. 12, pp. 14-26.
 13. Huterski R.(2000), Niezależność banku centralnego, TNOiK, Toruń.
 14. Janc A. (2004), Bank i jego miejsce w pośrednictwie finansowym okresu transformacji, Twigger, Warszawa 2004.
 15. Jurek M. (2002), Wpływ zadłużenia netto sektora budżetowego na kreację pieniądza w Polsce w latach 1996-2000, Zeszyty Studiów Doktoranckich No. 5, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 16. Jurek M. (2007), Dostosowanie polskiego systemu kursowego do zasad mechanizmu kursowego ERM II, Bank i Kredyt No. 5, pp. 15-35.
 17. Kiedrowska M.(2004), Przejrzystość polityki Narodowego Banku Polskiego w latach 1998--2003, in: R. Szewczyk (ed.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, Vol. 3, Bankowość, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 18. Kiedrowska M. (2005), Ewolucja instrumentów banku centralnego - wybrane zagadnienia, in: W. Przybylska-Kapuścińska(ed.), Studia z bankowości centralnej, Zeszyty Naukowe AE No. 57, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 19. Kluza S. (2006), Informacja w związku z oświadczeniem senatora Mieczysława Augustyna, złożonym na 8. posiedzeniu Senatu RP, October 19, www.senat.pl/k6/dok/diar/16/1610.html.
 20. Knakiewicz Z. (1997), Bank Polski i Narodowy Bank Polski w gospodarce polskiej. Próba refleksji, in: Od Grabskiego do Balcerowicza. Systemy pieniężne w gospodarce polskiej, Instytut Historii UAM, Poznań.
 21. Knakiewicz Z., Marszałek P. (2001), Ograniczenia skuteczności polityki pieniężnej w Polsce w drugiej połowie lat 90., in: K. Jajuga, M. Łyszczyk (eds.), Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia, Vol. I, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 899, Wrocław.
 22. Kokoszczyński R. (2004), Współczesna polityka pieniężna w Polsce, PWE, Warszawa.
 23. Koronowski A. (1997), Uwagi w sprawie polityki kursowej, Informacja nr 574, Biuro Studiów i Ekspertyz, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/i-574.htm.
 24. Kowalski T. (1994), Polityka kursu walutowego w Polsce w latach 1990-1994, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny z. 4.
 25. Kowalski T. (1997a), Ustawa o Narodowym Banku Polski i Ustawa "Prawo Bankowe" (Analiza i Rekomendacje), Ośrodek Monitorowania Inicjatyw Legislacyjnych, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Biuletyn No. 6.
 26. Kowalski T. (1997b), Ekonomiczne i instytucjonalne aspekty ustawy o Narodowym Banku Polskim i Prawa bankowego z 29 sierpnia 1997 roku, Bank i Kredyt No. 12.
 27. Kowalski T., R. Stawarska (1999), Poland's Exchange Rate Policy In the 1990s, in: R.J. Sweeney, C.G. Wihlborg, T.D. Willet (eds.), Exchange rate Policies for Emerging Market Economies, Westview Press.
 28. Lutkowski K. (2000), Płynny złoty, Nowe Życie Gospodarcze No. 17.
 29. Lutkowski K. (2003), Polska polityka monetarna dotychczas i w przyszłości, Ekonomista No. 4, pp. 425-456.
 30. Mishkin F. S. (2000), Inflation Targeting for Emerging-Market Countries, American Economic Review Vol. 90, No. 2, pp. 105-109.
 31. Mishkin F. S. (1997), Strategies for Controlling Inflation, NBER Working Paper, No. 6122.
 32. Małecki, W. (2002), Warianty polityki walutowej w Polsce w najbliższych latach, Ekonomista No. 5, pp. 667-691.
 33. Mishkin F. S. (2006), Monetary Policy Strategy: How Did We Get Here? NBER Working Paper No. 12515.
 34. MPC (1998), Medium Term Strategy of Monetary Policy (1999-2003), Warsaw.
 35. MPC (1999a), Inflation Report 1998, Warsaw.
 36. MPC (1999b), Monetary Policy Guidelines for the Year 2000, Warsaw.
 37. MPC (1999c), Report on Monetary Policy Implementation in 1998, Warsaw.
 38. MPC (2000a), Monetary Policy Guidelines for the Year 2001, Warsaw.
 39. MPC (2000b), Report on Monetary Policy Implementation in 1999, Warsaw.
 40. MPC (2001a), Inflation Report 2000, Warsaw.
 41. MPC (2001b), Report on Monetary Policy Implementation in 2000, Warsaw.
 42. MPC (2002), Inflation Report 2001, Warsaw.
 43. MPC (2003a), Monetary Policy Guidelines for the Year 2004, Warsaw.
 44. MPC (2003b), Monetary Policy Strategy Beyond 2003, Warsaw.
 45. MPC (2004), Monetary Policy Guidelines for the Year 2005, Warsaw.
 46. MPC (2005), Monetary Policy Guidelines for the Year 2006, Warsaw.
 47. MPC (2006), Monetary Policy Guidelines for the Year 2007, Warsaw.
 48. NBP (1991), Monetary Policy Guidelines for Year 1992, Warsaw.
 49. NBP (1992), Monetary Policy Guidelines for Year 1993 (draft), Warsaw.
 50. NBP (1995), Report on Monetary Policy Implementation in 1994, Warsaw.
 51. NBP (1996a), Report on Monetary Policy Implementation in 1995, Warsaw.
 52. NBP (1996b), Report on the State of Money in 1996, Warsaw.
 53. NBP (1997), Inflation Report 1996, Bank i Kredyt No. 7-8, pp. 4-43.
 54. NBP (1998), Inflation Report 1997, Bank i Kredyt No. 7-8, pp. 4-43.
 55. NBP (2002), The National Bank of Poland, Warsaw.
 56. NBP (2004), A Report on Costs and Benefits of Poland's Adoption the Euro, Warsaw.
 57. Nuti D. M. (2000), The Polish Zloty 1990-1999: Success and Underperformance, American Economic Review Vol. 90, No. 2, pp. 53-58.
 58. Polański Z. (1998a), Polityka pieniężna w Polsce w drugiej połowie lat 90.: bieżące problemy i strategiczne wyzwania, NBP, Materiały i Studia No. 72.
 59. Polański Z. (1998b), Wiarygodność banku centralnego a cele polityki pieniężnej, Bank i Kredyt No. 6, pp. 48-60.
 60. Polański Z. (1999), Polityka pieniężna, in: B. Pietrzak, Z. Polański (eds.), System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte, WN PWN, Warsaw.
 61. Pietrzak B. (1999), System bankowy, in: B. Pietrzak, Z. Polański (eds.), System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte, WN PWN, Warsaw.
 62. Rosati D. (2000), Płynny kurs walutowy jest niezbędny z punktu widzenia naszych planów integracyjnych, www.rosati.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=89.
 63. Rosati D. (2001), Polityka kursu walutowego w Polsce, Materiały konferencyjne No. 1, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań.
 64. Rutkowski J. (1997), Kształtowanie się systemu bankowego w Polsce po 1980 roku, in: Od Grabskiego do Balcerowicza. Systemy pieniężne w gospodarce polskiej. Instytut Historii UAM, Poznań.
 65. Rybiński K. (2000), Wpływ polityki pieniężnej na proces dezinflacji w Polsce, Bank i Kredyt No. 7-8, pp. 56-79.
 66. Sachs J. D. (1996), Economic Transition and the Exchange Rate Regime, American Economic Review Vol. 86, No. 2, pp. 147-152.
 67. Schmidt-Hebel K., Tapia M. (2002), Monetary Policy Implementation and Results in Twenty Inflation-Targeting Countries, Central Bank of Chile Working Papers No. 166.
 68. Sławiński A. (1999), Ewolucja mechanizmu kursowego w Polsce, Gospodarka Narodowa No. 7-8, pp. 15-27.
 69. Sławiński A., Małecki W. (2001), Wnioski dla Polski, in: W. Małecki, A. Sławiński, R. Piasecki, U. Zuławska (eds.), Kryzysy walutowe, WN PWN, Warszawa.
 70. Stanisławski G. (2005), Informacja w związku z oświadczeniem senatora Józefa Sztorca, złożonym na 79. posiedzeniu Senatu, April 26, www.senat.gov.pl/k5/dok/sten/oswiad/sztorc/7902o.htm.
 71. Strzelec A. (1994), Niezależność NBP w latach 1989-1993, Bank i Kredyt No. 7.
 72. Szpunar P. (2000), Polityka pieniężna. Cele i warunki skuteczności, PWE, Warszawa.
 73. Taylor J. B. (2000), Using Monetary Policy in Emerging Market Economies, December, manuscript.
 74. The Act of May 22, 1992 on the change of the Banking Law and on the change of the Act of the National Bank of Poland (DzURP 1992, No. 86, item 212).
 75. The Act on the Amendment to the Act on the NBP (DzURP 1989, No. 121, item11).
 76. The Act on the National Bank of Poland of August 29, 1997 (DzURP 1997, No. 140, item 938).
 77. The Act on the National Bank of Poland of January 31, 1989 (DzURP 1989, No. 4, item 22).
 78. The Constitution of the Republic of Poland of August 2, 1997 (DzURP 1997, No. 78, item 483, art. 227).
 79. The Convergence Program. An Update (2006), Warsaw, November.
 80. The Resolution No. 2/2003 of the Monetary Policy Council of the February 25, 2003 on the Monetary Policy Strategy Beyond 2003(Official Journal of the NBP 2003, No. 4, item 4).
 81. Ugolini P. (1996), National Bank of Poland. The Road to Indirect Instruments, IMF, Occasional Paper No. 144, Washington.
 82. Wilczyński W. (1992), Trudny powrót Polski do gospodarki rynkowej (warunki przezwyciężenia zapaści gospodarczej), in: W. Dymarski (ed.), Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego, WN PWN, Warszawa-Poznań.
 83. Wilczyński W. (2000), Rynek i pieniądz w Polsce u progu XXI wieku, Wydawnictwo WSB, Poznań.
 84. Wilczyński W. (2005), Polski przełom ustrojowy 1989-2005. Ekonomia epoki transformacji, Wydawnictwo WSB, Poznań.
 85. Wojtyna A. (1996a), Kontrowersje wokół niezależności banku centralnego a przyszły status NBP, Bank i Kredyt No 4.
 86. Wojtyna A. (1996b), Wytrzymać do końca. Nie należy zmienić obecnie ustawy o NBP, Gazeta Bankowa No. 6.
 87. Wojtyna A. (1997), Szkice o niezależności banku centralnego, WN PWN, Warszawa-Kraków.
 88. Wojtyna A. (2001), Kryzysy finansowe a skuteczność polityki makroekonomicznej, Bank i Kredyt No. 7, pp. 97-109.
 89. Wojtyna A. (2004), Szkice o polityce pieniężnej, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5877
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu