BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziemba Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Organizacja wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, 2010, s. 73-108, bibliogr. 65 poz., tab., wykr.
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie strategiczne, Społeczeństwo informacyjne
Knowledge-based economy, Knowledge management, Strategic management, Information society
Abstrakt
Rozwój współczesnych organizacji determinują przemiany społeczne, ekonomiczne i technologiczne zapoczątkowane na przełomie XX i XXI wieku. U podstaw tych przemian leżą wyzwania ery informacyjnej, w której duże i ugruntowane znaczenie mają informacja i wiedza, postrzegane jako zasoby ekonomiczne niezbędne do funkcjonowania i rozwoju każdego społeczeństwa, państwa i gospodarki oraz organizacji. Oprócz wiedzy czynnikami, które determinują modus operandi i trajektorię rozwoju organizacji, są : technologia, demografia, globalna współpraca. Położenie punktów ciężkości we współczesnych organizacjach na synergii tych czterech czynników, ich uwzględnienie w działaniach operacyjnych i planach strategicznych, predystynuje do działań zmierzających ku kreowaniu organizacji opartych na wiedzy czy też sustainable organizations. Właśnie o wyzwaniach, jakie stoją przed organizacjami i nowych obliczach organizacji, traktuje niniejszy rozdział. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bell D. (1973). The Coming of Post-Industrial Society : A Venture in Social Forecasting. Basic Books, New York.
 2. Benner M.J., Tushman M.L. (2003). Exploitation, Exploration, and Process Management : The Productivity Dilemma Revisited. "Academy of Management Review", Vol. 28, Issue 2.
 3. Bratnicki M. (2000). Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 4. Bratnicki M. (2008). Strategiczne dynamizowanie organizacji. Problem i rozwiązanie. W : Zarządzanie strategiczne - podstawowe problemy. Red. R.Krupski. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 5. Bratnicki M., Olszak C.M., Ziemba E. (2010). Bilansowanie eksploracji i eksploatacji wiedzy dla tworzenia przewagi konkurencyjnej organizacji. W : Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług. Red. J.Pyka. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Katowice.
 6. Brilman J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 7. Bukowitz W., Williams R. (2000). The Knowledge Management Fieldbook. Prentice Hall, London.
 8. Dalkir K. (2005). Knowledge Management in Theory and Practice. Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford.
 9. Drucker P.F. (1993). Post-Capitalist Society. Harper Business, New York.
 10. Drucker P.F. (1999). Społeczeństwo pokapitalistyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Eco U. (1996). Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 12. Gaines-Ross L. (2008). Corporate Reputation : 12 Steps to Safeguarding and Recovering Reputation. John Wiley & Sons, New York.
 13. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2004). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Difin, Warszawa.
 14. Hamel G., Breen B. (2008). Zarządzanie jutra. Jakie jest twoje miejsce w przyszłości ? RedHorse, Lublin.
 15. Hejduk I.K., Grudzewski W.M., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010). W kierunku zarządzania drugiej generacji - model diamentu czterech paradygmatów współczesnego przedsiębiorstwa. "e-mentor", nr 1.
 16. Ireland R.D., Hitt M.A., Sirmon D.G. (2003). A Model of Strategic Entrepreneurship: The Construct and its Dimensions. "Journal of Management", Vol. 29, No. 6.
 17. Ireland R.D., Webb J.W. (2007). Strategic Entrepreneurship : Creating Competitive Advantage Through Streams of Innovation. "Business Horizons", Vol. 50.
 18. Jansen J. (2005). Ambidextrous Organizations. A Multiple-level Study of Absorptive Capacity, Exploratory and Exploitative Innovation, and Performance. Erasmus Research Institute of Management, Erasmus Universit, Rotterdam.
 19. Januszewski A. (2008). Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. PWN, Warszawa.
 20. Kamińska T. (2007). Istota gospodarki opartej na wiedzy. W : Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka. Red. T.Kamiński, J.Fryc i B.Majecka. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 21. Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji. Materiały konferencyjne VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Intelect 2005. Red. E.Skrzypek. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin - Kazimierz Dolny.
 22. Keen A. (2007). Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 23. Kierunki rozwoju społeczeństwa i gospodarki wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. Ujęcie metodyczne i aplikacyjne (2010). Grant rektorski 2008-2010, kierownik projektu : C.M. Olszak. Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 24. Kim W.C., Mauborgne R. (2007). Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna. MT Biznes, Warszawa.
 25. Kisielnicki J. (2005). Zarządzanie organizacją. Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, Warszawa.
 26. Kisielnicki J. (2008). MIS. Systemy informatyczne zarządzania. Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 27. Kowalczyk A., Nogalski B. (2007). Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia. Difin, Warszawa.
 28. Krawiec F. (2008). Kreowanie i zarządzanie reputacją firmy. Difin, Warszawa.
 29. Lavie D., Stettner U., Tushman M.L. (2010). Exploration and Exploitation within and cross Organizations. "The Academy of Management Annals", Vol. 4 (1).
 30. Levinthal D.A., March J.G. (1993). The Myopia of Learning [Special issue]. "Strategic Management Journal", Vol.14.
 31. McElroy M. (2003). The New Knowledge Management : Complexity, Learning and Sustainable Innovation. Elsevier Butterworth-Heinemann, Boston.
 32. Mikuła B. (2007). Organizacja ucząca się. W : Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce opartej na wiedzy. Red. B.Mikuła, A.Pietruszka-Otryl i A.Potocki. Difin, Warszawa.
 33. Murray P.C. (2005). Cooperative Development of a Classification of Knowledge Management Functions.
 34. http://www.media-access.com/classification.html, odczyt : 15.08.2005.
 35. Nogalski B. (2008). Kierunki badań i rozwoju nauk o zarządzaniu - kontekst strategiczny. W : Zarządzanie strategiczne - podstawowe problemy. Red. R.Krupski. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 36. Nonaka I., Takeuchi H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji. Poltext, Warszawa.
 37. Nonaka I., Takeuchi H. (1995). The Knowledge Creating Company. How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford University Press, New York, Oxford.
 38. Perechuda K. (2000). Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody. Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 39. Polanyi M. (1967). The Tacit Dimension. Routledge & Kegan Paul Ltd., London.
 40. Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 41. Raisch S., Birkinshaw J. (2008). Organizational Ambidexterity : Antecedents, Outcomes, and Moderators. "Journal of Management", 34 (3), June.
 42. Raisch S., Birkinshaw J., Probst G., Tushman M.L. (2009). Organizational Ambidexterity : Balancing Exploitation and Exploration for Sustained Performance. "Organization Science", 20 (4), July.
 43. Rokita J. (2005). Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 44. Rokita J. (2009). Dynamika zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 45. Schumpeter J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa.
 46. Schumpeter J.A. (1939). Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process. New York - London.
 47. Senge P.M. (2000). Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 48. Subiekta K. (2002). Tworzenie portali biznesowych. PJWSTK, Warszawa.
 49. Sveiby K.E., Lloyd T. (1987). Managing Knowhow - Add Value by Valuing Creativity. Bloomsbury, London.
 50. Tapscott D. (2010). Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 51. Tapscott D., Williams A.D. (2008). Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 52. Tapscott D., Williams A.D. (2006). Wikinomics : How Mass Collaboration Changes Everything. Penguin Group, New York.
 53. Toffler A. (1980). The Third Wave. Bantam Books, New York.
 54. Toffler A. (2001). Trzecia fala. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 55. Tushman M.L., O'Reilly C.A. (2004). Ambidextrous Organization. "Harvard Business Review", 82, April, s. 74-81.
 56. http://hbr.org/product/ambidextrous-organization/an/R0404D-PDF-ENG, odczyt : 15.06.2010.
 57. Wiig K. (1993). Knowledge Management Foundations : Thinking about Thinking - How People and Organizations Create, Represent and Use Knowledge. Schema Press, Arlington.
 58. Winter S.G. (2003). Understanding Dynamic Capabilities. "Strategic Management Journal", Vol.24.
 59. Zaliwski A. (2000). Korporacyjne bazy wiedzy. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 60. Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa (2006). Red. M.J.Stankiewicz. Dom Organizatora TNOIK, Toruń.
 61. Zarządzanie wiedzą w Polsce. Raport badawczy (2005). KPMG, Warszawa.
 62. Ziemba E. (2009). Projektowanie portali korporacyjnych dla organizacji opartych na wiedzy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 63. Ziemba E. (2010). Konceptualizacja organizacji opartych na wiedzy - koncepcje, modele, technologie i systemy informatyczne. W : Informatyka ekonomiczna nr 15. Informatyka w zarządzaniu. Red. J.Sobieska-Karpińska. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 88, Wrocław.
 64. Ziemba E., Wielki J. (2008). The Use of Corporate Portal in Managing Knowledge on Entities Operating in the Electronic Space. W : Proceedings of BIR'2008 - The 7th International Conference on Perspective in Business Informatics Research. Red. S.Wrycza. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 65. Zimniewicz K. (2003). Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu