BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oniszczuk-Jastrząbek Aneta (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Otoczenie a przedsiębiorczość w warunkach globalizacji
Environment and Entrepreneurship under Global Conditions
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2011, vol. 7, s. 42-57, bibliogr. 60 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji
Słowa kluczowe
Globalizacja, Przedsiębiorczość, Innowacyjność, Otoczenie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorczości, Projekty innowacyjne
Globalization, Entrepreneurship, Innovative character, Enterprise environment, Entrepreneurship development, Innovative Projects
Uwagi
summ..
Abstrakt
Wśród czynników sprzyjających wzrostowi przedsiębiorczości w przedsiębiorstwach szczególną rolę powinno odgrywać państwo, wyznaczając kierunki długotrwałej polityki rozwoju. Do podstawowych warunków stwarzających szanse dla rozwoju przedsiębiorczości można zaliczyć usuwanie barier ograniczających popyt na wyroby i usługi, łagodzenie obciążeń fiskalnych, ułatwianie dostępu do źródeł kapitału, budowanie nowych struktur biznesu w handlu, pomoc ze strony nauk o zarządzaniu dla przedsiębiorców poszukujących swego miejsca na rynku, doskonalenie kwalifikacji przedsiębiorców i personelu (Śliwa, Wymysłowski 2001). Należy pamiętać, że przedsiębiorczość to szereg działań ukierunkowanych na stabilny i długotrwały rozwój. (fragment tekstu)

The functioning of the enterprise in a constantly changing environment means that they should make the necessary transformation, meet challenges, thus anticipate and shape the reality. Each company should be the instigator of continuous change, particularly innovative projects which success depends largely on the mobilization of all employees, on creative thinking, action and learning. Strużyński M. writes: "the contemporary processes of globalization create new conditions for flexible and rapid action on the use of various forms of organized business to gain competitive advantage on specific markets" (Strużyński 2003). Globalization can promote and restrict entrepreneurship, especially the individual one. It is written more often, however, that globalization offers the most professional conditions for the great inspiration in the field of entrepreneurship, and it is the source of modern technology and efficient management methods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Annual Economic Report for 1997, European Commission, "European Economy", nr 63.
 2. Ardichvili A., Cardozo R., 2000, A Model of Entrepreneurial Opportunity Process, "Journal of Enterprising Culture", nr 2 (8), London.
 3. Bartosik-Purgat M., 2006, Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, PWE, Warszawa.
 4. Baruk J., 2006, Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 5. Bennett R., 1999, International Business, Pitman Publishing, London.
 6. Bieniok H., Kraśnicka T., 2000, Przedsiębiorczość pracowników jako instrument podnoszenia produktywności firmy [w:] Strategie wzrostu produktywności firmy, A. Stabryła (red.), AE, Kraków.
 7. Commission of the European Communities, Green Paper. Entrepreneurship in Europe, Brussels, 21.01.2003. Document based on Com.
 8. Drucker P.F., 2004, Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 9. Dyduch W., 2007, Innowacyjność organizacji - istota, pomiar i powiązanie z efektywnością [w:] Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, J. Bogdanienko, M. Kuzela, I. Sobczak (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 10. Dylak M., 2006, Główne zmiany uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności, A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak (red.), AE, Wrocław.
 11. Eckhardt J.T., Shane S., 2003, Opportunities and Entrepreneurship, "Journal of Management", nr 29, Portland.
 12. Gancarczyk M., 2001, Środowisko dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacji jako kapitał intelektualny terytorium [w:] Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, A. Pocztowski (red.), WSB, Nowy Sącz.
 13. Gibb A.A., 1990, Enterpreneurship and Intrapreneurship - Exploring the Differences [w:] New Findings and Perspectives in Enterpreneurship, R. Donckels, A. Miettinen (ed.), Aldershot.
 14. Gierczycka J., 2007, Znaczenie konkurencyjności dla rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach globalizacji i integracji europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki Polski) [w:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej, H.G. Adamkiewicz-Drwiłło (red.), PWN, Warszawa.
 15. Gierczycka J., 2008, Rola innowacyjności w kształtowaniu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [w:] Europejskie wymiary przedsiębiorczości, H. Kruk, K. Skrzeszewska (red.), AM, Gdynia.
 16. Gierszewska G., Wawrzyniak B., 2001, Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltext, Warszawa.
 17. Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, 2002, B. Liberska (red.), PWE, Warszawa.
 18. Gorzelak G., Jałowiecki B., 2000, Konkurencyjność regionów, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 1, vol. 1.
 19. Górka K., 2004, Czynniki rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w przemyśle [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości, K. Jaremczuk (red.), PWSZ, Tarnobrzeg.
 20. Hryń B., Kmiotek K., Piecuch T., 2002, Przedsiębiorczość szansą rozwoju przedsiębiorstw przyszłości [w:] Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", Nr 940, Wrocław.
 21. Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia, 2005, J. Guliński, K. Zasiadły (red.), Wydawnictwo Edit Sp. z o.o., Warszawa.
 22. Innowacyjność 2006. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze. Raport, 2006, A. Żołnierski (red.), PARP, Warszawa.
 23. Janasz W., 2004, Przedsiębiorczość w świetle uwarunkowań działalności gospodarczej [w:] Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, W. Janasz (red.), Difin, Warszawa.
 24. Karnat-Jasicka B., 2007, Kapitał społeczny w regionie a rozwój gospodarki opartej na wiedzy [w:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej, H.G. Adamkiewicz-Drwiłło (red.), PWN, Warszawa.
 25. Kisiel P., 1999, Społeczne uwarunkowania przedsiębiorczości - postawy społeczne wobec przedsiębiorczości [w:] Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy. Materiały konferencji naukowej, J. Targalski (red.), AE, Kraków.
 26. Klonowska-Matynia M., Sałek-Imińska A., 2009, Rola morskiego szkolnictwa wyższego w kształtowaniu kapitału ludzkiego w kontekście realizacji założeń gospodarki opartej na wiedzy w Polsce [w:] Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym, O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Winiarski (red.), UG, Gdańsk.
 27. Korzeniowski L., 2004, Przedsiębiorczość a prawne i polityczne otoczenie organizacji gospodarczych [w:] Problemy bezpieczeństwa ekonomicznego wobec procesów globalizacji, S. Piocha (red.), PTE, Koszalin.
 28. Kozioł L., 2005, Determinanty, obszary i pomiar przedsiębiorczości [w:] Sukces organizacji. Strategie i innowacje, UG, Sopot.
 29. Krajewski M., 2007, Podstawowe zasoby decydujące o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa [w:] Przedsiębiorstwo - zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, J. Żurek (red.), UG, Gdańsk.
 30. Krupski R., 2008, Okazje w rozwoju przedsiębiorstw. Aspekt empiryczny [w:] Europejskie wymiary przedsiębiorczości, H. Kruk, K. Skrzeszewska (red.), AM, Gdynia.
 31. Kuciński K., 2002, Nasza ziemia - gospodarka globalna, AE, Poznań.
 32. Kwiatkowski S., 2000, Przedsiębiorczość intelektualna, PWN, Warszawa.
 33. Lebenstein H., 1995, The Supply of Entrepreneurship. Leading Issues in Economic Development, Oxford University Press, New York.
 34. Linton R., 2000, Kulturowe postawy osobowości, PWN, Warszawa.
 35. Managing creativity and innovation, 2003, Harvard Business School Publishing.
 36. Masłowski A., 2005, Kultura organizacyjna wobec zmian otoczenia [w:] Rozwój regionalny w warunkach globalizacji, A. Gomółka (red.), Warszawa.
 37. Miller D., 1983, The Correlates of Entrepreneurship In Tree Types of Firms [in:] Management Science, no. 7 (29), Hanover.
 38. OECD, Fostering Entrepreneurship, Paryż 1998, October.
 39. Oniszczuk-Jastrząbek A., 2004, Globalizacja a produkt w marketingu międzynarodowym [w:] Rynki międzynarodowe i gospodarka globalna, K. Misztal (red.), UG, Gdańsk.
 40. Oniszczuk-Jastrząbek A., Gutowski T., 2008, Funkcjonowanie polskich małych i średnich, przedsiębiorstw w gospodarce globalnej [w:] Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, E. Michalski, S. Piocha (red.), PTE, Koszalin.
 41. Pająk K., 2006, Innowacyjność a kapitał społeczny [w:] Innowacyjność w teorii i praktyce, M. Strużycki (red.), SGH, Warszawa.
 42. Pangsy-Kania S., 2007, Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju, UG, Gdańsk.
 43. Penc J., 1999, Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Placet, Warszawa.
 44. Piasecki R., 2003, Rozwój gospodarczy a globalizacja, PWE, Warszawa.
 45. Pocztowski A., 2002, Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 46. Przedsiębiorczość w Polsce, 2008, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 47. Safin K., 2004, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - próba systematyzacji [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości, K. Jaremczuk (red.), PWSZ, Tarnobrzeg.
 48. Schroeder J., 2000, Zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie międzynarodowym, AE, Poznań.
 49. Schumpeter J., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 50. Shane S., Venkataraman S., 2000, The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research, "Academy of Management Review", nr 1 (25).
 51. Słownik języka polskiego, t. II, 1998, PWN, Warszawa.
 52. Strużyński M., Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji rynków [w:] Przedsiębiorczość a zarządzanie przedsiębiorstwem, J. Rokita, W. Grudzewski (red.), GWSH, Katowice 2003.
 53. Szcześniak A., 2009, Praktyczna użyteczność nauki [w:] Przedsiębiorczy uniwersytet. Praktyczna użyteczność badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Projektowanie i prowadzenie badań naukowych we współpracy z gospodarką, M. Bąk, P. Kulawczuk (red.), Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa.
 54. Szulich P., 2004, Wolność jako prawo przedsiębiorczości [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości, K. Jaremczuk (red.), PWSZ, Tarnobrzeg.
 55. Szymoniuk B., 2008, Korzyści lokalizacji w budowaniu globalnej przewagi konkurencyjnej. Doświadczenia polskich klastrów gospodarczych [w:] Regionalizacja globalizacji. Tom 2, J. Rymarczyk, B. Dreich-Skulska, W. Michalczyk (red.), AE im. O. Langego, Wrocław.
 56. Śliwa J., Wymysłowski S., 2001, Podstawowe czynniki warunkujące rozwój przedsiębiorczości w Polsce [w:] Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz (red.), UMK, Toruń.
 57. Wojnarowska M.B., 2007, Bariery w procesie zarządzania wiedzą na przykładzie instytutu naukowo-dydaktycznego (wyniki badań) [w:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej, H.G. Adamkiewicz-Drwiłło (red.), PWN, Warszawa.
 58. Wyżnikiewicz B., 2009, Konkurencyjność MŚP [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom.
 59. Zorska A., 1998, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach międzynarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa.
 60. Żurek J., 2008, Globalizacja wyzwaniem dla polskich przedsiębiorstw [w:] Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym, O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Winiarski (red.), UG, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu