BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mierzwińska Liliana (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu)
Tytuł
Wartości jako determinanty sukcesu i podmiotowości organizacyjnej : na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw powiatu tarnobrzeskiego
The Values as Determinants of Success and Organizational's Subjectivity : on Example of Small and Medium-Sized Enterprises in Tarnobrzeski County
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, nr 4/1, s. 359-366, tabl., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Sukces przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Podmiotowość pracowników, Wyniki badań
Success of the company, Small business, Subjectivity of employees, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Powiat tarnobrzeski
Abstrakt
W artykule podjęto próbę identyfikacji wartości właścicieli przedsiębiorstw, które determinują możliwość realizacji podmiotowości przez nich samych oraz przez ich pracowników. Na podstawie badań empirycznych zidentyfikowano wartości stanowiące uwarunkowania przeżywania podmiotowości w organizacji tj. atrybuty przedsiębiorcy oraz wartości kształtujące relacje międzyludzkie i mające wpływ na zarządzanie kapitałem ludzkim. Uwarunkowania te mają wpływ na postrzeganie możliwości osiągania zarówno sukcesu organizacji, jak również sukcesu osobistego i zawodowego jej uczestników. (abstrakt oryginalny)

The article is an attempt to identify the values of company's owners, which determine the possibility of subjectivity realization by themselves and by their employees. On the basis of empirical research has identified the values which are the determinants of the experience of subjectivity: attributes of entrepreneur and the values shaping the business relationships and having an impact on human capital management. These conditions have an impact on the perception of ability to achieve both the success of the organization, as well as personal and professional success of its participants. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bańka W. (2002), Zarządzanie personelem w malej i średniej firmie. Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń.
 2. Bartkowiak G. (2009),Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, PWE, Warszawa.
 3. Baruk A. (2008), Partner czy podwładny- rola pracownika we współczesnym przedsiębiorstwie, [w:] Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 4. Błaszczyk W. (1989), Poczucie podmiotowości kadry kierowniczej przedsiębiorstw w procesie zmian. Szkoła Letnia Organizacji i Zarządzania.
 5. Broniewska G. (2005), Jakość życia człowieka w organizacji w świetle filozofii TQM. "Problemy Jakości" nr 5.
 6. Bugdol M. (2006), Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 7. Bugdol M. (2007), Analiza wartości organizacyjnych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 2.
 8. Daniecki W. (1998), Podmiotowe uczestnictwo w zarządzaniu, Wyd. Ursa Consulting, Olsztyn.
 9. Glinka B., Gudkova S., (2008), Sukces w działaniu przedsiębiorców: percepcja, wymiary, implikacje, "Problemy Zarządzania" nr 2.
 10. Henzel-Korzeniowska A. (2004), Podmiotowość pracownika w kontekście samooceny kompetencji zawodowych, [w:] Poszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie, L. Zbiegień-Maciag, D. Lewicka (red.), Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
 11. Korzeniowski K., Zieliński R., Daniecki W. (1983), Podmiotowość jednostki w koncepcjach psychologicznych i organizacyjnych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław- Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
 12. Kozłowski W. (2009), Zarządzanie motywacją pracowników, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.PL, Warszawa.
 13. Koźmiński A.K., Obłój K., (1989), Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa.
 14. Król H.(2007), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 15. Krzyżanowski L. (1999), O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, modele, metafory, PWN, Warszawa.
 16. Lipiec J. (1997), Wolność i podmiotowość człowieka. Fali, Kraków.
 17. Lipka A. (2005), W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Wyd. Difin, Warszawa.
 18. Safin K.(2008), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław.
 19. Sikorski Cz. (2007), Drogi do sukcesu. Profesjonalizm kontra populistyczna kultura organizacyjna, Difin, Warszawa.
 20. Skalik J.(2002), Bariery osiągania sukcesu przez firmy rodzinne, [w:] Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa, K. Jaremczuk, J. Posłuszny (red.). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu, Przemyśl.
 21. Strzałecki A., Czołak D. (2005), Osobowościowe i temperamentalne czynniki warunkujące osiąganie sukcesu w przedsiębiorczości, "Przegląd Psychologiczny" nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu