BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antczak Zbigniew (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Diagnoza zmiennych zapewniających strategiczną przewagę w sferze usług : wyniki badań
The Diagnosis of Variables Creting Strategic Advantage in Service Area : Results of Research
Źródło
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały (18), 2005, nr 76, t. 1, s. 123-127, tab., rys., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo usługowe, Funkcja personalna, Diagnozowanie organizacji
Service enterprise, Personal function, Organisation diagnosis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przeprowadzone badania na wyselekcjonowanej próbce przedsiębiorstw usługowych funkcjonujących w polskich warunkach pozwalają na wnioskowanie (diagnoza syntetyczna, systemowa: wniosek jakościowy o ograniczonym zakresie uogólnienia), iż brak stabilnych perspektyw rozwoju oraz zaplecza organizacyjno-kapitałowego (np. grupy kapitałowej, organizacji macierzystej, inwestora strategicznego), przy dużej zmienności i niepewności otoczenia - niezależnie od branży - dla małych lub średnich przedsiębiorstw w destrukcyjny i zubażający sposób przekłada się na realizację funkcji personalnej, generowanie kapitału ludzkiego oraz intelektualnego. Zjawisko to często jest pogłębiane niskimi kwalifikacjami koncepcyjno-zarządczymi części menedżerów, którzy nimi kierują. (abstrakt oryginalny)

Research on the selected sample of service enterprises functioning in Polish conditions lets me conclude (synthetic diagnosis: quality conclusion with restricted range of generalization) that the lack of stable development perspectives and organization-capital base (e.g. a capital group, a home organization or a strategic investor) in the presence of variability and uncertainty of environment - regardless of business - translates in destructive and impoverishing way into the realization of personal function and generating human and intellectual capital in small an medium enterprises. This phenomenon is often increased by low creative-management qualifications of a part of managers who run a company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. ANTCZAK Z., Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, Antykwa, Warszawa 2004, s. 155-165, 219 i n.
  2. DUDYCZ T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wyd. AE, Wrocław 2001, s. 283.
  3. LISTWAN T., Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wyd. Kadry, Wrocław 1995, s. 25, 29.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-9468
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu