BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wszelaki Aneta (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Problemy identyfikacji i szacowania rezerw według przepisów międzynarodowych standardów rachunkowości i ustawy o rachunkowości
Provisions Identification and Valuation Problems According to the Rules of the International Standards of Accounting and Accounting Act
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008, nr 52, s. 117-136, rys.
Tytuł własny numeru
Problemy identyfikacji i pomiaru w rachunkowości
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Standardy rachunkowości
Accounting, Accounting standards
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rezerwy są bardzo ważną kategorią rachunkową, a zarazem ich tworzenie sprawiać może wiele trudności, ponieważ uregulowania prawne w tym zakresie są mało precyzyjne. Tworzenie rezerw jest przejawem prowadzenia przezornej polityki finansowej i przestrzegania zasady ostrożności. Są instrumentem zabezpieczającym przed spodziewanymi obciążeniami przedsiębiorstwa i urealniają jego wynik finansowy, a zatem bardzo ważne jest ustalenie dokładnych reguł, którymi się rządzą. Wysokość rezerwy powinna wynikać z zastosowania odpowiednich metod szacunku, a ponadto jednostka powinna posiadać dokumentację, pozwalającą zweryfikować poziom utworzonych rezerw. Rezerwy nie mogą być tworzone w nadmiernej wysokości.(fragment tekstu)

Provisions constitute one of the most difficult problems in accounting which business has to cope with and at the same time -their creation expresses a principle of the caution in accounting. These difficulties result predominantly from uncertainty connected with the provisions, from difficulties with identification and classification, as well as from the approximate estimation of provisions. In spite of the fact that provisions constitute a very important balance sheet item, act on accountancy does not dedicate much space to this problem and because of lack of the National Accounting Standard which would regulate this question it is necessary to make use of the International Accounting Standard No. 37. Provisions are differently interpreted in the accounting practice which is caused by their ambiguity, whereas the law on accountancy and IAS 37 understands sensu stricto under the notion of provisions, exclusively the provisions for the liabilities. Additionaly, a particular feature of provisions , which distinguishes them from other liabilities is uncertainty concerning the deadline of their discharging or the amount of the prospective liability.Provisions are roughly estimated usually in the moment of their creation when the real amount of liabilities is unknown. Their documentation and occurrence relate to the future and these liabilities do not have necessarily to occur in reality, and in such case it means that their creation is not always justified. In spite of that, reserves for the future, possible liabilities should be always created as they protect the entity against expected or possible liabilities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Szalacha: Rezerwy na to, co niepewne. "Gazeta Prawna" 2003, nr 201
 2. M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska: Rachunkowość finansowa. Difin, Warszawa 2006.
 3. Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według znowelizowanej ustawy o rachunkowości. Red. K. Sawicki. Ekspert, Wrocław 2001.
 4. L. Poniatowska: Informacje o rezerwach zawarte w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa,"Studium Ekonomiczne" 2001, nr 19.
 5. M. Gmytrasiewicz: Rezerwy w księgach rachunkowych. Difin, Warszawa 2002.
 6. T. Jaworski, P. SzaIacha: Rezerwy i odpisy aktualizujące.,"Poradnik Gazety Prawnej" 2003, nr 38, s. 33.
 7. M. Gmytrasiewicz, A. Karrnańska: Rachunkowość finansowa. Difin, Warszawa 2002, s. 370- -371.
 8. A. Haręża: Rezerwy w znowelizowanej ustawie. "Prawo Przedsiębiorcy" 2002, nr 18.
 9. W. Gackowska: Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe kosztów. "Prawo Przedsiębiorcy" 2003, nr 27.
 10. M. Stępień: Rezerwy na przyszłe zobowiązania. "Gazeta Prawna" 2002, nr 143.
 11. Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe. Red. A. Jaruga. CH BECK, Warszawa 2002, s. 249.
 12. A Jaruga, M. Frendzel, R. Ignatowski, P. Kabalski: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Kluczowe zagadnienia i rozwiązania praktyczne. SKwP, Warszawa 2006, s. 478 i nast.
 13. T. Jaworski, P. Szalacha: Rezerwy i odpisy aktualizujące..., op. cit.; P. Kabalski: Rezerwy - istota, rodzaje i wycena. "Przegląd Podatkowy" 2005, nr 6.
 14. Amendments to lAS 37 an lAS 19 Comment Letter Summary, 2006 IASB, IASCF za: E. Walińska, A. Jutewicz: Bilans bez rezerw, czyli kontrowersyjne propozycje zmian MSR 37. W: Rachunkowość w teorii i praktyce. Red. W. Gabrusewicz. T. 3. AE, Poznań 2007, s. 313.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu