BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bochańczyk-Kupka Dominika (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Konkurencyjność systemowa - wybrane aspekty teoretyczne
Systemic Competitiveness - the Selected Theoretical Aspects
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008, nr 48, s. 93-103, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Zagadnienia teorii ekonomii i polityki gospodarczej w ujęciu mikro- i makroekonomicznym
Słowa kluczowe
Konkurencyjność międzynarodowa, Ekonomia, Nauki społeczne
International competitiveness, Economics, Social sciences
Uwagi
summ.
Abstrakt
Konkurencyjność systemowa jest pojęciem stosunkowo nowym w literaturze ekonomicznej, dlatego też możemy się spotkać z wieloma różnymi sposobami rozumienia tego terminu - często są to podejścia całkowicie odmienne. Umiejscowienie tego pojęcia w obrębie zagadnień związanych z konkurencyjnością międzynarodową, a także przedstawienie różnych jego definicji jest zadaniem istotnym z punktu widzenia rozumienia i pomiaru konkurencyjności międzynarodowej. Celem opracowania jest więc omówienie zagadnień związanych z tym wieloznacznym pojęciem. W pierwszej części dokonano próby umieszczenia tego terminu w ramach rozważań o konkurencyjności międzynarodowej, dalej omówiono spotykane w literaturze przedmiotu jego definicje. W dalszej części przedstawiono źródła konkurencyjności systemowej w teorii ekonomii oraz klasyfikację jej determinant i podmiotów. Duży nacisk położono na przedstawienie i omówienie zarówno zagranicznego, jak i polskiego piśmiennictwa poświęconego zagadnieniom konkurencyjności systemowej. (fragment tekstu)

The problem of systemic competitiveness is one of the newest issues within the theory of the international competitiveness. Therefore, it has still got several meanings and several different definitions. The main aim of this article is to present some of the well known definitions of this term, known both in Polish and foreign literature and to classify the systemic competitiveness within theory of international competitiveness. The article also presents the roots of the systemic competitiveness in social science and classifies its determinants and subjects.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. The World Competitiveness Yearbook 1999. IMD, Lausanne 2000, s. 6.
 2. The World Competitiveness Report. United Nations Publications, New York, Geneva 1994, s. 19.
 3. T. Dołęgowski: Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej. SGH, Warszawa 2002, s. 10 i dalsze.
 4. J. Bossak: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju. Przykład Japonii. W: Monografie i Opracowania, nr 149, SGH, Warszawa 1984.
 5. J. Bossak: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej - ujęcie instytucjonalne. W: Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej. Red. H. Podedworny. J. Grabowiecki, H. Wnorowski. Uniwersytet w Białymstoku, 2000, s. 21.
 6. J. Bossak, W. Bieńkowski: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku. SGH, Warszawa 2004, s. 18.
 7. W. Bieńkowski: Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej. PWN, Warszawa 1995.
 8. W. Januszkiewicz: Konkurencyjność sfery usług a rola państwa przed akcesją Polski do Unii Europejskiej. W: Unia Europejska wobec procesów integracyjnych - wyzwania dla Polski. Red E. Latoszek. Elipsa, Warszawa 2000, s. 88.
 9. M. Gorynia:. Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia. AE, Poznań 1999, s. 93.
 10. B. Bakier, K. Meredyk: Istota mechanizmu konkurencyjności. W: Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej. Red. H. Podedworny. J. Grabowiecki, H. Wnorowski. Uniwersytet w Białymstoku, 2000, s. 38.
 11. E.M. Pluciński: Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej. Żurawia Papers, zeszyt 4, Warszawa 2005.
 12. K. Esser, W. Hillebrand, D. Messer, J. Meyer-Stammer: Systemic Competitiveness - New Challenge to Business Politics. "Economics", Vol. 59, Institute for Scientific Cooperation, Tubingen 1999, s. 62
 13. M. Durand, C. Giorno: Indicators of international competitiveness: conceptual aspects and evaluation. W: "OECD Economic Studies" 1987, No 9.
 14. J. Meyer-Stamer: Systemic Competitiveness Revised. Duisburg 2005.
 15. The Asian Miracle. Economic Growth and Public Policy. Oxford University Press, 1993.
 16. K. Żukrowska: Konkurencyjność systemowa w procesie transformacji. Przykład Polski. W: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji. Red. W. Bieńkowski, J. Bossak. SGH, Warszawa 2001, t.1, s.173.
 17. S. Lall: Technological Capabilities and Industralization. "World Development" 1992, Vol. 20, No 2.
 18. A.H. Amsden: Asia's next giant. South Korea and late industrialization. Oxford University Press, New York 1989.
 19. F. Fajnzylber: Unavoidable Industrial Restructuring in Latin America. Duke University Press, Durham 1990.
 20. O.E. Williamson: Institution and Economic Organization: The Governance Perspective. World Bank, Washington 1995.
 21. D.C. North: The new institutional economics and third world development. W: The new institutional economics and third world development. Routledge, London 1995.
 22. M. Porter: The Competitive Advantage of Nations. The Free Press, London 1990.
 23. R. Nelson: Recent Evolutionary Theorizing About Economic Change. "Journal of Economic Literature" 1995, Vol. 33, No 1, s. 48-90.
 24. C. Freeman: The economics of technical change. "Cambridge Journal of Economics" 1994, No 18, s. 463-514.
 25. K. Pavitt: Sectoral patterns of technical change. Towards a taxonomy and a theory. "Research Policy", No 13, s. 343-373.
 26. F. Meyer-Krahmer: Elemente einer kunftigen Technologieoilitik. "Wirtschaftsdienst", Vol. 73, No II, s. 559-563.
 27. F. Scharpf: Games in Hierarchies and Networks: Introduction. Frankfurt 1993, s. 7-26.
 28. R. Mayntz: Modernization and the Logic of International Networks. Max-Planck-Institut fuer Gesellschaftsforschung, Koeln 1991.
 29. H. Willke: Staatliche Intervention ais Kontextsteuerung. Kritische Vierteljahresschrift fuer Kriminologie und Gesetzgebung, 1988, s. 214-228.
 30. M. Granovetter: Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddednes. In: The Sociology or Economic Fife. Eds. M. Granovetter & R. Swedberg. Westview 1992, s. 53-81.
 31. J.P. Platteau: Behind the Market Stage Where Real Societies Exist - Part l: The Role of Public and Private Order Institutions. "The Journal of Development Studies" Vol. 30, No 3, s. 533-577.
 32. H. Schmitz: Collective Efficiency: Growth Path for Small-Scale Industry. "Journal of Development Studies" Vol. 31, No 4, s. 529-566.
 33. G. Beccattini: The Marshallian industrial district as a socio-economic notion. In: Industrial districts and inter-firm cooperation in Italy. Eds. F. Pyke & G. Becattini und W. Sengenberger. International Institute for Labour Studies, Geneva 1990.
 34. H. Kern, M. Schumann: Das Ende der Arbeitsteilung? Rationnalisienmg in der industriellen Produktion. Beck, Muenchen 1984.
 35. K. Esser, W. Hillebrand, D. Messer, J. Meyer-Stammer: Systemic Competitiveness - New Challenge to Business Politics. "Economics", Vol. 59, Institute for Scientific Cooperation, Tubingen 1999, s. 73.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu