BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pleszko Joanna (Maritime University in Szczecin, Poland)
Tytuł
Multi-Variant Configurations of Supply Chains in the Context of Synchromodal Transport
Wielowariantowość konfiguracji łańcuchów dostaw w kontekście koncepcji transportu synchromodalnego
Źródło
LogForum, 2012, vol. 8, nr 4, s. 287-295, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Transport, Jakość usług transportowych, Łańcuch dostaw
Logistics, Transport, Quality of transport services, Supply chain
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Potrzeby transportowe są pożądanymi przez gospodarkę oczekiwaniami zależnymi od preferencji klientów, dostępności supra- i infrastruktury, świadomości ekologicznej. Celem opracowania jest wskazanie światowych dążeń do zrównoważonego rozwoju i wykorzystania środków transportu z uwzględnieniem optymalnych rozwiązań i zalet każdej z gałęzi. Nowatorskie koncepcje w obszarze transportu wielowariantowego, jak transport komodalny, czy synchromodalny stanowią fundamenty kreowania wyższego poziomu organizacji procesowej z uwzględnieniem rozwiązań zindywidualizowanych. Metody: Opisano cechy i główne założenia nowoczesnej koncepcji transportu synchromodalnego oraz wskazano różnice w odniesieniu do znanego systemu multimodalnego. Przedstawiono analizę statystyczną w zakresie udziału poszczególnych gałęzi transportu w przewozach intermodalnych w ostatnich dziesięciu latach. Przeprowadzono badania ważności cech jakości świadczonych usług transportowych na próbie 613 przedsiębiorców dobranych celowo. Zebrane dane przeanalizowano w przekroju dwóch skal ocen uwzględniając wyróżnione determinanty dostaw wielogałęziowych. Wyniki i wnioski: Przeprowadzona analiza cech jakości świadczonych usług transportowych w kontekście perspektywicznej koncepcji synchromodal transport obejmująca uczestników złożonych łańcuchów dostaw wskazuje na dążenia w kierunku doskonalenia relacji, wzajemnej współpracy i partnerstwa przyszłościowych rozwiązań procesowych i strategicznych. (abstrakt oryginalny)

Background: Transport needs are specific expectations of business organizations and depend on customers' preferences, availability of supra- and infrastructure and ecological awareness. This study aims at outlining global efforts towards sustainable development by utilizing transport means with optimized solutions and specific advantages of each transport mode. Novel concepts within multi-variant transport, such as co-modal or synchromodal transport, make up a basis for creating a higher standard of process organization, characterized by individual customized solutions. Material and methods: Have been described the features and main characteristics of modern concepts synchromodal transport and identifies differences in relation to the well-known multimodal system. The paper presents a statistical analysis of the share of various modes of transport in intermodal transport in the last ten years. Conducted the examination of the significance of quality features of transport services on a sample of 613 companies chosen deliberately. The collected data were analyzed using two marking scales indicated determinants of composite supply chain. Results and conclusions: The presented analysis of transport service qualities in the context of prospective synchromodal transport included participants of complex supply chains. The results show that they aim towards improvement of relations, co-operation and partnership in future process-related and strategic solutions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Archutowska J., 2009, Transport komodalny- nowa koncepcja transportowa Unii Europejskiej, Logistyka, 2, 13-14.
 2. Fernandez J.E., Cea J., Soto A., 2003, A multi-modal supply-demand equilibrium model for predicting intercity freight flows, Transportation Research Part B: Methodological, Volume 37, Issue 7, 615- 640.
 3. Fagerholt K., 2010, A simulation study on the design of flexible cargo holds in small-sized bulk ships, Maritime Policy & Management: The flagship journal of international shipping and port research, Volume 26, Issue 2, 105-109.
 4. Fransoo J., 2011, The pioneer of synchromodality, Fast forward, 52, 14-16.
 5. Hajdul M., 2009, Komodalność, czyli efektywna organizacja procesów transportowych, Logistyka, 2, 26-27.
 6. Holmgren J., Davidssone P., Persson J., Ramstedt L., 2012, A multi-agent-based model for simulation of transport chains, Simulations Modelling Practice and Theory, Volume 23, 1-18.
 7. Jain V., Wadhwa S., Deshmukh S.G., 2009, Select supplier-related issues in modeling a dynamic supply chain: potential, challenges and direction for future research, International Journal of Production Research, Volume 47, Issue 11, 3013-3039.
 8. Kazakov N., 2010, Simulation modeling of the group of multimodal cargo lines including water transport, Transport, Volume 21, Issue 2, 88-94.
 9. Krystek R., 2005, Polityka transportowa państwa na lata 2006 - 2025, Poland Ministry of Infrastructure, 23-25.
 10. Kwaśniowski S., Nowakowski T., Zając M., 2008, Transport intermodalny w sieciach logistycznych, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 235-238.
 11. Łańcucki J., 2010, Rola znormalizowanych systemów zarządzania w zrównoważonym rozwoju, UEP Poznań, 7-11.
 12. Nagurney A., Liu Z., Wooley T., 2007, Sustainable Supply Chain and Transportation Networks, International Journal of Sustainable Transportation, Volume 1, Issue 1, 29-51.
 13. Rydzykowski W., Wojewódzka-Król K., 2010: Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE, PWN, 272-275.
 14. Szołtysek J., 2009, Transport komodalny w realizacji celów zrównoważonej logistyki, Logistyka 2, 48-50.
 15. Tongzon J., Chang Y., Lee S., 2009, How supply chain oriented is the port sector, International Journal of Production Economics, Volume 122, Issue 1, 21-34.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu