BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipka Anna
Tytuł
Świadomość temporalna zarządzających zmianami - próba typologii i definicji
Temporal Awareness of Change Managers - an Attempt at Typology and Definition
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, nr 2, s. 9-25, tab., bibliogr. 56 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zmianami, Zmiany organizacyjne, Typologia
Change management, Organisational change, Typology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Czas nie tylko buduje bądź zubaża relacje i człowieka, pozwala na tworzenie wartości oraz pomiar udziału pracownika w ich tworzeniu, ale stanowi także przyczynę lub wymiar zmiany. W opracowaniu omówiono przesłanki wzmożonego zainteresowania świadomością temporalną zarządzających zmianami, podano propozycję 26 kryteriów typologicznych, na podstawie których może być opisywany ten rodzaj świadomości, oraz sformułowano definicję świadomości temporalnej. (abstrakt oryginalny)

Time not only develops or impoverishes relationships and people, creates values and measures an employee's share in their creation, but is the reason for and the dimension of the change as well. This article discusses the background behind the increased interest in temporal awareness on the part of change managers. It suggests twenty-six typological criteria that can serve to describe such conclusions and concludes with a definition. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adam B. (2010), Czas, Sic!, Warszawa.
 2. Amabile T. (1983), The social psychology of creativity, Springer-Verlag, New York.
 3. Arystoteles (1990), Fizyka. Księga IV, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 4. Bańka J. (1997), Metafizyka wirtualna. Traktat o strukturach chwilowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 5. Becker Gary S. (1965), A Theory of the Allocation of Time, "The Economic Journal", vol. 75, nr 299 (wrzesień), s. 493-517.
 6. Bauman Z. (2006), Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 7. Borkowska S. (2012), Struktura wynagrodzeń w procesie zmian, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5.
 8. Burszta W.J. (2010), Dyktatura czasu nowoczesnego, "ego inspiracje", grudzień.
 9. Carroll L. (1972), O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra, Warszawa.
 10. Clarke E. (1997), Zarządzanie zmianą, Gebethner i Ska, Warszawa.
 11. Christopher M. (1998), Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży. Jak obniżyć koszty i poprawić jakość obsługi, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 12. Csikszentmihalyi M. (1996), Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention, HarperCollins Publishers, New York.
 13. Czaja S. (2011), Czas w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 14. Czerska M. (2003), Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, Difin, Warszawa.
 15. Dubisz S., red. (2003), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Faber M., Proops J. (1994), Evolution, Time, Production and the Environment, Springer-Verlag, Berlin-New York.
 17. Finke R.A., Ward T.B., Smith S.M. (1992), Creative Cognition: Theory, Research, and Applications, MIT Press, Cambridge, MA.
 18. Fitoussi J.-P., Rosanvallon P. (2000), Czas nowych nierówności, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 19. Foucault M. (2000), Powrót do historii, [w:] M. Foucault, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław.
 20. Głód G. (2011), Zarządzanie zmianą w jednostce ochrony zdrowia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 21. Heidegger M. (2002), Kim jest Zaratustra Nietzschego?, [w:] M. Heidegger, Odczyty i rozprawy, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków.
 22. Heidegger M. (1995), Czym jest metafizyka. Wprowadzenie, [w:] M. Heidegger, Znaki drogi, Aletheia, Warszawa.
 23. Heidegger M. (2005), Bycie i czas, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 24. Ingarden R. (1972), Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 25. Jasińska M. (2008), Zarządzanie procesem zmian, [w:] J. Kardas, M. Wójcik-Augustyniak (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie: środowisko, procesy, system, zasoby, Difin, Warszawa.
 26. Jung B. (2001), Ponowoczesność i produkt medialny, [w:] B. Jung, Komunikowanie w perspektywie ekonomicznej i społecznej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 27. Kant I. (1986), Krytyka czystego rozumu, t. I, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 28. Kozielecki J. (1984), Koncepcja transgresyjna człowieka, PWN, Warszawa.
 29. Koźmiński A., Obłój K. (1989), Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa.
 30. Krawiec F. (2007), Zasadnicza zmiana drogą do sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku, Difin, Warszawa.
 31. Krupa K. (2006), Teoria zmian organizacyjnych przedsiębiorstw ery informacji (wybrane aspekty i narzędzia), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 32. Lipka A. (2002), Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa.
 33. Lipka A., Waszczak S., Winnicka-Wejs A. (w druku), Aktywność twórcza a pracoholizm. Jak utrzymać kapitał kreatywności pracowników?
 34. Lubart T.I., Sternberg R.J. (1995), An investment approach to creativity: Theory and data, [w:] S.M. Smith, T.B. Ward, R.A. Finke (red.), The creativity cognition approach, MA: The MIT Press, Cambridge.
 35. Machaczka J. (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, PWN, Warszawa.
 36. Majchrzak J. (2002), Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 37. Masłyk E. (1985), Zmiana i niepewność w procesach organizacyjnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 38. Mikołajczyk Z. (1994), Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 39. Nęcka E. (2012), Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.
 40. Nogalski B., Mazur-Jelonek A. (2008), Skutki procesu zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych polskiego sektora energetycznego, [w:] Dynamika zarządzania organizacjami: paradygmaty, metody, zastosowania: księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Jerzego Rokity, kom. red. H. Henzel, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 41. Nowotny H. (1994), Time: The Modern and Postmodern Experience, Polity, Cambridge.
 42. Potocki A. (2002), Adaptacja kultury organizacyjnej jako element aliansów strategicznych, "Współczesne Zarządzanie", nr 1.
 43. Reanney D. (1995), Śmierć wieczności: przyszłość ludzkiego umysłu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 44. Rogowski W. (2008), Rachunek efektywności inwestycji, Wolters Kluwer, Kraków.
 45. Rogozińska-Pawełczyk A. (2010), Czynniki zadowolenia i niezadowolenia z pracy w ocenach zatrudnionych w przedsiębiorstwach uzwiązkowionych i nieuzwiązkowionych, [w:] B. Urbaniak, A. Rogozińska-Pawełczyk (red.), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi a kształtowanie stosunków pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 46. Roth G., Kurtyka M. (2008), Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania, CeDeWu, Warszawa.
 47. Sennett R. (1998), The Corrosion of Character: The Personal Consequences of Work in the New Capitalism, New York.
 48. Sharp C. (1981), The Economics of Time, Oxford: Martin Roberston 8: Co. Ltd.
 49. Simonton D.K. (1988), Creativity, leadership, and chance, [w:] R.J. Sternberg (red.), The nature of creativity. Contemporary psychological perspectives, Cambridge University Press, Cambridge.
 50. Szmidt K.J. (2007), Pedagogika twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 51. Szplit A., Fudaliński J., Markiewicz P., Smutek H. (2002), Strategie rozwoju organizacji, Antykwa, Kraków.
 52. Szulakiewicz M. (2011), Czas i to, co ludzkie. Szkice z chronozofii i kultury, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 53. Toffler A. (1998), Szok przyszłości, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 54. Vaneigem R. (2004), Rewolucja życia codziennego, Gdańsk.
 55. Zarębska A., Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 56. Zimbardu P., Boyd J. (2009), Paradoks czasu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu