BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błażyńska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Standaryzacja zasad rachunkowości finansowej a perspektywy rozwoju rachunkowości
Standardization of Financial Accounting Principles and Perspectives of Accounting Evolution
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 233, s. 7-18, rys., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Zasady rachunkowości, Rachunkowość finansowa, Rozwój rachunkowości, Sprawozdawczość finansowa
Accounting principles, Financial accounting, Development of accounting, Financial reporting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Postulaty świata biznesu, związane ze zmianami na globalnym rynku, doprowadziły do współpracy dwóch największych organizacji mających wpływ na standaryzacje zasad rachunkowości - FASB i ISAB. Efektem tej współpracy są wspólne (choć publikowane osobno) standardy. W artykule odniesiono się do nowo wydanych Założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej. Nawiązując do złożoności teorii rachunkowości wykazano, że zmiana celu rachunkowości (sporządzania sprawozdania finansowego) ma wpływ na wagę zasad rachunkowości oraz wskazano na ewolucyjność zmian podejścia do zasad rachunkowości w kontekście celu rachunkowości, dookreślenia grupy użytkowników i zidentyfikowania ich potrzeb w ramach paradygmatu informacyjno-strategicznego. (abstrakt oryginalny)

The demands of business, related to changes in the global market, have led to the cooperation of the two largest organizations that have an impact on the standardization of accounting principles - FASB and IASB. The cooperation resulted in the development of common standards (although published separately). The article focuses on the newly issued Conceptual Framework of Financial Reporting. Referring to the complexity of accounting theory, it has been shown that the change of accounting purpose (preparation of a financial statement) has an impact on the importance of accounting principles, and the evolutionary character of changes in the approach to accounting principles in the context of the accounting purpose, a more precise definition of the users group and identification of their needs within the information-strategic paradigm have been underlined. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agoglia, C.P., Doupnik, T.S., Tsakumis, G.T., 2011, Principles-Based versus Rules-Based Accounting Standards: The Influence of Audit Committee Strength on Financial Reporting Decisions, The Accounting Review American Accounting Association, vol. 86, no. 3.
 2. Aleksander, D., Jermakowicz, E., 2006, A True and Fair View of the Principles/Rules Debate, Abacus, vol. 42, no. 2.
 3. Błażyńska, J., 2011, Dylematy wyceny we współczesnej rachunkowości, w: Gabrusewicz, W., Samelak, J. (red.), Kierunki zmian we współczesnej rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 4. Brzezin, W., 1997, Ogólna teoria rachunkowości na przełomie XX i XXI wieku, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, nr 40, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 5. Dworkin, R., 1998, Biorąc prawa poważnie, PWN, Warszawa.
 6. FASB i IASB Memorandum of Understanding, 2006, http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=l176156245663&pf=tru [dostęp: 7.05.2012].
 7. Gabrusewicz, W., 2006, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a dylematy polskiej rachunkowości, w: Standardy rachunkowości: szansa czy zagrożenie?, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Oddział Regionalny KiBR, Poznań.
 8. Gore, R., Zimmerman, D., 2007, Building the Foundations of Financial Reporting: The Conceptual Framework, The CPA Journal, August.
 9. Hail, L., Leuz, Ch., Wysocki, P., 2009, Global Accounting Convergence and the Potential Adoption of IFRS by the United States: An Analysis of Economic and Policy Factors, http://ssrn.com/abstract=1357331, [dostęp: 15.02.2012].
 10. Hendriksen, E.A., van Breda, M.F., 2002, Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Hornby, A.S., 1981, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, PWN - Polish Scientific Publishers, Warszawa.
 12. IFRS,2012, IASB Update,http://media.ifrs.ogr/IASBupdateApril2012.html [dostęp: 07.05.2012].
 13. Jamal, K., Tan, H.T., 2010, Joint Effects of Principles-Based versus Rules-Based Standards and Auditor Type in Constraining Financial Manager's Aggressive Reporting, The Accounting Review American Accounting Association, vol. 85, no. 4.
 14. Kamela-Sowińska, A., 2006, Standardy rachunkowości, rzeczywistość czy wyobraźnia, w: Standardy rachunkowości: szansa czy zagrożenie?, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Oddział Regionalny KiBR, Poznań.
 15. Memorandum of Understanding FASB and IASB, 2002, http://www.fasb.org/news/memorandum.pdf [dostęp: 15.02.2012].
 16. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), 2007, International Accounting Standards Board, t. 1, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 17. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), 2011, International Accounting Standards Board, cz. A, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 18. Nowak., W., 2011, Ramy konceptualne jako teoria sprawozdawczości finansowej, w: Gierusz, J., Martyniuk, T. (red.), Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 19. Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r., w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości.
 20. Samelak, J., 2011, Kierunki zmian współczesnej sprawozdawczości finansowej, w: Gabrusewicz, W., Samelak, J. (red.), Kierunki zmian we współczesnej rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 21. Surdykowska, S.T., 1998, Międzynarodowe aspekty rozwoju rachunkowość w warunkach globalizacji gospodarki światowej, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, nr 46, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 22. Surdykowska, S.T., 2010, Perspektywy rozwoju rachunkowości międzynarodowej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 56 (112), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 23. Szychta, A., 1997, Współczesne kierunki rozwoju teorii rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, nr 40, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 24. Uniwersalny słownik języka polskiego, 2003, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 25. Wojciechowska, R., 2011, Proces badawczy w naukach ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 26. Zeff S.A., 2011, Evolution of US Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), Rice University http://www.iasplus.com/resourece/0407/zeffusgaap.pdf [dostęp: 19.02.2012].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu