BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cichobłaziński Leszek (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Narracyjne podejście do zarządzania zmianą w relacjach między związkami zawodowymi a pracodawcą
Narrative Approach to Change Management in Relationship between Labor - Unions and Employers on the Example of Mediation in Collective Dispute Resolution
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, nr 2, s. 67-80, bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Studium przypadku, Spory zbiorowe, Zarządzanie zmianami, Mediacje, Zmiany organizacyjne
Case study, Collective disputes, Change management, Mediation, Organisational change
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, w jaki sposób zastosowanie paradygmatu narracyjnego może być wykorzystane w inicjowaniu zmiany, jaka dokonuje się w relacjach między związkami zawodowymi a pracodawcą podczas rozwiązywania sporów zbiorowych z zastosowaniem procedury mediacyjnej. Z tej perspektywy zmiana organizacyjna związana jest z dekonstrukcją funkcjonującej narracji i konstrukcji nowej, lepiej spełniającej funkcje adaptacyjne. Podejście zaprezentowane w niniejszym artykule wywodzi się z procesualnego ujęcia organizacji oraz nurtu konstruktywizmu społecznego. (abstrakt oryginalny)

The goal of this article is to indicate the way in which the application of a narrative paradigm may be used to initiate changes in relations between trade unions and the employer in resolving collective disputes through the utilization of mediation procedures. From this perspective organizational change is tied with the deconstruction of the functioning narrative and the building of a new one that better meets adaptive functions. The approach presented in this article stems from a processual view of the organization as well as the stream of social constructivism. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z. (2006), Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 2. Barry D. (1997), Telling Changes: From Narrative Family Therapy to Organizational Change & Development, "Journal of Organizational Change Management", vol. 10, nr 1, s. 32-48.
 3. Bochniarz P. (2009), Czego kryzys może nas nauczyć o efektywnym zarządzaniu zmianą, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5.
 4. Bylok F. (2001), Zmiana organizacyjna a stres w przedsiębiorstwie rynkowym, [w:] J. Sztumski, M. Harciarek, Stres w biznesie, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 5. Bridges W. (2008), Zarządzanie zmianami. Jak maksymalnie skorzystać na procesach przejściowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 6. Cichobłaziński L. (2011), Mediator jako antropolog - podejście antropologiczne w rozwiązywaniu konfliktów pracowniczych, "Problemy Zarządzania", vol. 9, nr 2(32), s. 51-62.
 7. Czarniawska B. (2004), Narrative in Social Science Research, Sage Publications, London.
 8. Czarniawska B. (2010), Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 9. Flam H. (2002), Corporate emotions and emotions in corporations, [w:] J. Barbalet (red.), Emotions and Sociology, Blackwell Publishing/The Sociological Review, Oxford.
 10. Gergen K.J. (2009), Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Giddens A. (2010), Nowoczesność i tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Gioia D.A., Chittipeddi K. (1991), Sensemaking and Sensegiving in Strategic Change Initiation, "Strategic Management Journal", vol. 12, s. 433-448.
 13. Grzmil-Tylutki H., Hennel-Brzozowska A., red. (2010), Postmodernizm i fundamentalizm a prawda. Od idei do praxis, Polska Akademia Umiejętności - Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 14. Konecki K. (2006), Procesualne ujęcie organizacji. Interpretatywna socjologia organizacji i zarządzania, [w:] B. Glinka, K. Konecki (red.), Współczesne problemy socjologii organizacji i zarządzania. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. [http://qsr.webd.pl/KKonecki/publikacje/Organizacje_jako_proces_Interpretatywna_socjologia_organizacji_i_zarzadzania.pdf], 10.01.2013.
 15. Konecki K. (2009), Odwoływalne "prawo utraty twarzy" a odwaga, "Zeszyty Karmelitańskie", vol. 2(47), s. 69-73.
 16. Kostera M. (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 17. Kostera M. (2003/2010), Antropologia organizacji: Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Krupski R., red. (2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 19. Lewis L.K. (2011), Organizational Change. Creating Change Through Strategic Communication, Willey - Blackwell, Malden, MA.
 20. Luhman N. (2007), Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, Zakład Wydawniczy , Kraków.
 21. Muller A.P., Becker L., red. (2013), Narrative and Innovation. New Ideas for business Administration, Strategic Management and Entrepreneurship, Springer VS, Wiesbaden (w druku).
 22. Norris Ch. (2001), Dekonstrukcja przeciw postmodernizmowi, TAiWPN Universitas, Kraków.
 23. Patton G.S. (1944), Przemówienie do żołnierzy 3 armii amerykańskiej, [www.wykop.pl/ramka/1265851/przemowienie-gen-pattona-do-zolnierzy], 15.01.2013.
 24. Propp W. (2011), Morfologia bajki, Wydawnictwo NOMOS, Kraków.
 25. Skrzypczak Piotr (2009), Sprawiedliwość i prawo w świetle dekonstrukcji, "Diametros" nr 20, czerwiec, s. 94-106.
 26. Słocińska A. (2008), Zmiany w organizacji, [w:] E. Gorczycka (red.), Wybrane problemy zarządzania kapitałem ludzkim, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 27. Sonenshein S. (2010), We're Changing - or Are We? Untangling the Role of Progressive, Regressive, and Stability Narratives During Strategic Change Implementation, "Academy of Management Journal", vol. 53, nr 3, s. 477-512.
 28. Stachowicz J., Machulik J. (2008), Dylematy procesu zmian kultury organizacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6.
 29. Sztompka P. (2005), Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo ZNAK, Kraków.
 30. Trzebiński J., red. (2002), Narracja jako sposób rozumienia świata (2002), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 31. Weick K., Sutcliffe K.M., Obstefeld D. (2005), Organizing and the Process of Sensemaking, "Organization Science", lipiec-sierpień, vol. 16(4), s. 409-421.
 32. Więcek-Janka E. (2006), Zmiany i konflikty w organizacji, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 33. Winslade J., Monk G. (2000), Narrative Mediation. A new Approach to Conflict Resolution, Jossey-Bass, San Francisco CA.
 34. Van Ginkel E. (2004), Mediator as a Face-Giver, "Negotiation Journal", vol. 20, nr 4, s. 475-487.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu