BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słowiński Bronisław (Politechnika Koszalińska), Fligiel Marek (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Walidacja procesu kształcenia w szkole wyższej
The Validation of Education Process in Higher School
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2007, nr 1, s. 59-67, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Walidacja, Ocena procesu kształcenia, Proces dydaktyczny w szkole wyższej, Ewaluacja, Jakość kształcenia, Badanie jakości usług
Validation, Assessing the learning process, Teaching process in higher education, Evaluation, Quality education, Service quality tests
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawową metodą badawczą wykorzystywaną do walidacji procesu kształcenia w szkole wyższej jest sondaż diagnostyczny, wykonywany na zakończenie całego cyklu kształcenia, nazywany ewaluacją sumującą (konkluzywną). Techniką badawczą w tym zakresie jest odpowiednio przygotowana ankieta, z zestawem pytań pozwalających określić różne wymiary jakości realizowanego procesu. Pytania takie winny dotyczyć m.in.: treści i struktury programu kształcenia, spełniania zadań przez wykładowców oraz pracowników dziekanatu. W celu dokładniejszej analizy satysfakcji studentów ankieta ta może być uzupełniona o dodatkowe pytania związane z dalszymi losami absolwentów oraz przydatnością treści programowych dla wykonywanej pracy. W celu porównania wyników oraz weryfikacji podjętych działań projakościowych przez dziekana, wskazane jest przeprowadzenie porównawczej ankiety w kolejnych cyklach kształcenia. Badania takie, obejmujące większą bazę danych, pozwalają na zidentyfikowanie czynników istotnie wpływających na poziom satysfakcji studentów i właściwą ocenę podejmowanych działań zarządczych w procesie. (fragment tekstu)

This article consider problem of education quality in higher school as process of deliver of service that should satisfying consumer (student). Quality as one of significant standard of "listening of consumer voice" and accommodating of realization process to consumers requirements, continuously expend its influence scope. From typically industry and business field nowadays quality enter into management of education processes in higher schools. Providing adequate product, such is well educated student, in right time and for proper price, is very important matter in today education and social reality. It require specified information and right decisions concerning education process. If obtained results can't be verified at once and inaccuracy of process can reveal in the course of utilization of product (that case is in education) then in qualitative proceedings leading of validation process are suggested. The aim of validation is to diagnose that performed work is right or modernization action should be taken. In range of education process proper proceeding method is conclusion evaluation. In paper an example of that procedure refer to education process realized on Mechanical Department of Technical University of Koszalin for last two years was given. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Denek K., Bereźnicki F., Świrko-Pilipczuk J.: Przemiany dydaktyki na progu XXI wieku, Szczecin 2000.
 2. EIRMA, The management of Corporate Knowledge, Paris 1999 [za:] Mierzejewska B.: Zarządzanie wiedzą unpluuged?, e-mentor.edu.pl, nr 3(5), czerwiec 2004.
 3. Fijor J.M.: Metody zdobywania klientów, czyli jak osiągnąć sukces w sprzedaży?, Wydawnictwo Fijor Publising, Chicago-Warszawa 2001, s. 34-35.
 4. Giera P., Golisz T., Klaus R.: Modelowanie procesów przeprowadzania audytów uczelni wyższych, [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie (t. 1), red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2007, s. 281-287.
 5. Gregory R., Colman A.M.: Czucie i percepcja, Wydawnictwo Zysk i Ska, Warszawa 2003.
 6. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Poznań 1998.
 7. Hys K., Knosala R.: Badania jakości usług w praktyce przemysłowej, "Zarządzanie Przedsiębiorstwem" 2006, nr 2, s. 17-30.
 8. Iwasiewicz A.: Zarządzanie jakością, PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 9. Kieraciński P.: Akcja uzdrowicielska, "Forum Akademickie", nr 4/2003.
 10. Korporowicz L.: Ewaluacja w edukacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 1997.
 11. Kotler Ph.: Marketing, Wydawnictwo Rebis, 2005.
 12. Latzko W.J., Saunders D.M.: Cztery dni z dr. Demingiem. Nowoczesna teoria zarządzania, WNT, Warszawa 1998.
 13. Majewski M.: Ewaluacja - narzędzie wprowadzania i oceny standardów jakości szkoły, "Edukacja i Dialog", nr 6/2000, s. 30-36.
 14. Mazurek-Łopacińska K.: Zadowolenie nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003, s. 28-29.
 15. Morbitzer J.: O niektórych mitach edukacji wspieranej komputerowo, "Konspekt nr 13", Pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie, grudzień 2002.
 16. Niemierko B., Kowalik E.: Perspektywy diagnostyki edukacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
 17. Nieżurawski L.: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, Olsztyn 2002.
 18. Parasuraman A., Zeithamal V.A., Berry L.: A conceptual model of service quality and its implementation for future research, "Journal of Marketing" 1985, vol. 49, pp. 41-50.
 19. PN-EN ISO 9000:2000 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.
 20. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, t. l, GUS, War-szawa 2001, s. VII-XI.
 21. Rączy M.: Jakość kształcenia a prawo, "Forum Akademickie", nr 4/2003.
 22. Saryusz-Wolski, T., Figlewicz R.: System zapewniania jakości kształcenia w WSHE w Łodzi. Stan obecny i propozycje rozwoju, Łódź 2001.
 23. Słowiński B.: Rola nauczyciela w kształceniu przez Internet. Materiały II Konferencji Naukowej pt. Nowe technologie w kształceniu na odległość, Koszalin - Osieki, 5-7.10. 2006, s. 153-163.
 24. Słowiński B.: Wykorzystanie metod wibroakustycznych do walidacji procesu wytwarzania ściernic, red. L. Dąbrowski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
 25. Słowiński B., Fligiel M.: Ewaluacja jako element podniesienia jakości kształcenia w szkole wyższej, Materiały II Konferencji Naukowej pt. Nowe technologie w kształceniu na odległość, Koszalin - Osieki, 5-7.10.2006, s. 249-257.
 26. Słowiński B., Fligiel M.: Jakość kształcenia jako element działań logistycznych w szkole wyższej, Materiały II Konferencji Logistycznej, Koszalin grudzień 2005.
 27. Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980, s. 668.
 28. Storbiecka K., Lehtien J.R.: Sztuka budowania trwałych związków z klientem, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 34.
 29. Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 3.04.1993 (Art. 3), Dz. U. Nr 55, poz. 250.
 30. Wołniak R., Szymański J.: Wykorzystanie narzędzi statystycznych do analizy procesu w produkcji wielkoseryjnej, "Zarządzanie Przedsiębiorstwem" 2006, nr 2, s. 70-87.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu