BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jastrzębowski Artur (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Harmonizacja przepisów dotyczących różnic kursowych w świetle zmian obowiązujących od 1 stycznia 2012 roku
Harmonization of Rules on Foreign Exchange Differences in View of Changes in Force from 1 January 2012
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 233, s. 57-69, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Kurs walutowy, Ustawa o rachunkowości, Podatek dochodowy, Rachunkowość finansowa, Prawo podatkowe, Prawo bilansowe
Exchange rates, Accounting Act, Income tax, Financial accounting, Tax regulations, Balance law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ten przedstawia ujęcie problemu różnic kursowych w polskim prawie podatkowym i regulacjach dotyczących rachunkowości. Brak pełnej spójności przepisów w zakresie podatku dochodowego i rachunkowości powoduje, że przedsiębiorstwa są zmuszone do oddzielnego rozpatrywania problemu różnic kursowych w ramach tych dwóch obszarów. Sytuacja sukcesywnie ulega zmianie w wyniku rozpoczętego kilka lat temu procesowi harmonizacji przepisów. Modyfikacje, które weszły w życie 1 stycznia 2012 roku, są kolejnym etapem na drodze ujednolicenia regulacji, których głównym celem jest zunifikowanie zasad wyceny kursów walut. Niestety, brak przepisów przejściowych spowodował powstanie nowych wątpliwości, z którymi muszą się zmierzyć polscy przedsiębiorcy. (abstrakt oryginalny)

This article presents the approach to the problem of foreign exchange differences in Polish tax law and accounting regulations. Due to the lack of full coherence of tax and accounting legislation, businesses are forced to separately examine exchange rate differences in these two areas. This situation is gradually changing as a result of the process of harmonization. The changes which came into force on 1 January 2012 are another step towards harmonization of regulation, their main goal was to unify the rules for the valuation of exchange rates. Unfortunately, the lack of transitional provisions gave rise to new questions which the Polish entrepreneurs have to face. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 grudnia 2011 r. nr IBPBI/2/423-1102/11/AP, http://interpretacje-podalkowe.org/roznice-kursowe/ibpbi-2-423-1102-11-ap.
 2. Kowalska, E., 2011, Kursy walut stosowane do obliczenia różnic kursowych, Gazeta podatkowa, nr 204.
 3. Kozłowska, H., 2011, Waluty obce i różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym, SKwP, Warszawa.
 4. Michałowska, J., 2012, Jak ewidencjonować w pkpir różnice kursowe, Monitor Księgowego, nr 4.
 5. Najlepszy, E., 2000, Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa.
 6. Najlepszy, E., 2007, Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 7. Muszyńska, W., 2012, Kurs faktycznie zastosowany, Rachunkowość, nr 1.
 8. Olchowicz, I., Tłaczała, A., 2009, Różnice kursowe, rozliczenia między okresowe, rezerwy, zobowiązania warunkowe w rachunkowości i podatkach, SKwP, Warszawa.
 9. Rozliczenie zaliczki na poczet zagranicznej podróży służbowej, 2011, Przegląd Podatku Dochodowego, 20 października, http://www.sgk.gofin.pl/11,2630,139473,rozlicze-nie-zaliczki-na-poczet-zagranicznej-podrozy-sluzbowej.html.
 10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U., nr 236, poz. 1991 ze zm.).
 11. Szaruga, K., 2008, Różnice kursowe, instruktaż przeliczania w aspekcie podatkowym i bilansowym z przykładami, ODDK, Gdańsk.
 12. Szwęch, A., 2012, Różnice kursowe w podatkach i rachunkowości po zmianach, Monitor Księgowego, nr 4.
 13. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U., nr 16, poz. 93 z póź. zm.
 14. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z póź. zm.
 15. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 z póź. zm.
 16. Ustawa z dnia 29 września 994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z póź. zm.
 17. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2011 r., nr 178, poz. 1059.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu