BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakuszewicz Ireneusz (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Prognozowanie przestrzennego obciążenia mocą elektryczną terenów zurbanizowanych
Spatial Electric Load Forecasting as Element of Urban Terrain Management
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2006, nr 1, s. 8-19, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Przestrzenne zagospodarowanie miasta, Energia elektryczna, Planowanie przestrzenne miasta, Dystrybucja energii elektrycznej, Zapotrzebowanie na energię
Town spatial development, Electric power, Town spatial planning, Electric power distribution, Energy demand
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niezbędnym elementem efektywnego planowania rozwoju elektroenergetycznych sieci rozdzielczych jest znajomość prognozy wielkości i geograficznej lokalizacji popytu na moc elektryczną, dla różnych prawdopodobnych scenariuszy. Przygotowania do budowy nowych lub rozbudowy istniejących urządzeń zajmują z reguły kilka lat, co oznacza, że inwestycje muszą być planowane z kilkuletnim - pięć lub więcej - wyprzedzeniem. Prognozowanie przestrzennego obciążenia daje przedsiębiorstwom dystrybucyjnym możliwość wcześniejszego przygotowania się do przyszłego wzrostu obciążenia. Zapobiegliwe przedsiębiorstwa dystrybucyjne mogą nabywać tereny, które będą leżały w centrum obciążenia, pod budowę stacji transformatorowych i prawa do dróg dojazdowych do tychże stacji. Artykuł niniejszy stanowi prezentację metody małoobszarowego prognozowania przestrzennego obciążenia mocą elektryczną, z uwzględnieniem procesu urbanistycznego przekształcenia terenu. (fragment tekstu)

A necessary elements of effective power system planning is the knowledge of forecast of scale and geographic location power demand, under different possible scenarios. Arrangements for new or expanded facilities normally require several years, meaning that investments must be plan several years - five or more - ahead. Spatial load forecasting gives utilities possibility to prepare to earlier for the future load growth. Provident utilities will be able to buy sites, which will be in center of load, for building substations and connecting roads of way to these substations. This paper outlines small-area spatial electric load forecasting method to take urban re-development considerations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brown R.E., Hanson A.P., Marshall M.W., Willis H.L.: Reliability and capacity: a spatial load forecasting method for a performance based regulatory environment, Proceedings of the 21 st International Conference on Power Industry Computer Applications. Connecting Utilities. PICA 99. To the Millennium and Beyond, Santa Clara 1999.
 2. Chow M., Tram H.: Application of fuzzy logic technology for spatial load forecasting, "IEEE Transaction on Power Systems" 1997, nr 3.
 3. Jakuszewicz I.: Czynniki lokalizacyjne w zarządzaniu rozwojem miasta, II Warsztaty z Nauk o Zarządzaniu dla Doktorantów i Przyszłych Doktorantów, Zakopane, 10-12 maja 2001.
 4. Jakuszewicz I.: Prognozowanie przestrzennego obciążenia mocą elektryczną jako element zarządzania terenami zurbanizowanymi, Rozprawa doktorska obroniona na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, lipiec 2003.
 5. Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 1999.
 6. Malko J.: Wybrane zagadnienia prognozowania w elektroenergetyce. Prognozowanie zapotrzebowania energii i mocy elektrycznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
 7. Markowski T.: Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999.
 8. Nazarko J., Jakuszewicz I.: Prognozowanie kierunków rozwoju aglomeracji miejskich z zastosowaniem wnioskowania rozmytego, IV Krajowa Konferencja Naukowa Sztuczna inteligencja - badania, zastosowania, rozwój, Siedlce-Warszawa,
 9. Nazarko J., Jakuszewicz I.: Prognozowanie przestrzennego obciążenia mocą z zastosowaniem zbiorów rozmytych, Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, IV Konferencja naukowo-techniczna Sieci elektroenergetyczne w przemyśle i energetyce SIECI'2000, Wrocław 5-7 lipca 2000.
 10. Ostasiewicz W.: Zastosowanie zbiorów rozmytych w ekonomii, PWN, Warszawa 1986.
 11. Popławski J.: Bielsk Podlaski. Plan miasta 1:7500, Fundacja na Rzecz Rozwoju Lokalnego w Bielsku Podlaskim, Białystok 1995.
 12. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski, Zarząd Miasta Bielsk Podlaski, 1998.
 13. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Dz.U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348.
 14. Willis H. L., Engel M. V., Buri M. J.: Spatial load forecasting, "IEEE Computer Application in Power", April 1995.
 15. Willis H. L.: Spatial electric load forecasting, Marcel Dekker Inc., New York 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu