BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilimowska Zofia (Politechnika Wrocławska), Seretna-Sałamaj Danuta (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie)
Tytuł
Wpływ zadłużenia branży na wybór struktury kapitałowej spółki
An Influence of Branch Debt Ratio on the Company Capital Structure Choice
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2007, nr 1, s. 68-81, rys., tab., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Zadłużenie, Zadłużenie przedsiębiorstwa, Struktura kapitału przedsiębiorstwa, Struktura kapitału, Wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Źródła finansowania, Wskaźnik zadłużenia
Indebtedness, Company indebtedness, Company capital structure, Capital structure, Market value of enterprise, Source of financing, Debt ratio
Uwagi
summ.
Abstrakt
Odpowiedzialne i świadome kształtowanie struktury kapitałowej ma wpływ na płynność, generowane przepływy pieniężne, zyski oraz wartość przedsiębiorstw. Osiągnięcie i zdolność utrzymania optymalnej struktury finansowania niesie korzyści dla właścicieli poprzez maksymalizację wartości przedsiębiorstwa. Znajomość wpływu współzależności pomiędzy stopą zadłużenia kapitału własnego a stopą struktury kapitałowej branży ma znaczenie w kształtowaniu wartości przedsiębiorstw i korzyści dla właścicieli. Zbyt wysoki wskaźnik zadłużenia może być odczytywany jako wzrost ryzyka finansowania. Inwestorzy mogą pozbywać się akcji takich spółek, kierując swoje zainteresowanie do spółek o niższym wskaźniku zadłużenia. Zwiększony popyt będzie powodować wzrost ich wartości na rynku. Spółki zadłużone muszą przeznaczać coraz większą część środków na obsługę zadłużenia, co pociąga za sobą spadek zysku netto i następnie w ocenie inwestorów zagraża wypłacie dywidendy. Mniejsze zyski to również ograniczenie możliwości reinwestowania kapitału własnego w przedsięwzięcia rozwojowe. W oderwaniu od wskaźnika zadłużenia występującego w branży trudno jest ocenić, jaki poziom zadłużenia kapitału własnego jest najbardziej efektywny dla danej spółki. Porównanie do branży i informacja o gorszej niż branża strukturze kapitałowej spowoduje wzrost średniego ważonego kosztu kapitału ze względu na już zbyt wysoki udział długu. Spółki o mniejszym zadłużeniu w odniesieniu do branży mogą być bardziej konkurencyjne, gdyż łatwej pozyskają z rynku dodatkowe kapitały, które mogą przeznaczyć na rozwój. Optymalizację struktury kapitałowej i wzrost wartości można osiągnąć poprzez dopasowywanie struktury kapitałowej do średniej branżowej. Dostęp polskich przedsiębiorstw do różnorodnych źródeł finansowania, weryfikowanie wartości przedsiębiorstw na giełdzie papierów wartościowych skłania do podjęcia działań mających na celu osiąganie wzrostu wartości poprzez kształtowanie optymalnej struktury kapitałowej. (fragment tekstu)

There are two ways of financing of company activity: by using equity capital and debt capital. Debt capital engaging gives the firm some tax benefits and decreases company cost of capital but simultaneously in excess debt engaging causes financial risk increasing that influence on cost of equity increasing and in effect - cost of company capital increasing. Continuously trade of between financing by equity capital and debt capital is one of the most important task of firm managing. Company value increasing and by it the benefits for shareholders increasing (increasing ROE) may be achieved by capital structure optimization (optimization of debt rate). Target of financial structure can be realized by adapting to the branch rate of debt. The sector average of rate of debt to equity and rate of debt indicate the level of the company optimal capital structure. Here were studied an influence of capital structure of selected companies (Warsaw Stock Exchange companies) characterized by various capital structures on value of the company calculated as market capitalization and on the return on equity (ROE). In the paper the results of researches of the capital structure influence on company value are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Billingsley R., Smith D., Lamy R.: Simultaneous debt and equity issues and capital structure targets, "Journal of Financial Research", Winter 1994.
 2. Bowen R., Daley L., Huber C.: Leverage measures and industrial classification: review and additional evidence, "Financial Management", Winter 1982.
 3. Bradley M., Jarrell G., Kim E.: On the existence of an optimal capital structure: Theory and evidence, "Journal of Finance", September 1984.
 4. Brighman E. F.: Podstawy zarządzania finansami, PWN, Warszawa 1995.
 5. Ćwiąkała-Małys, W.: Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
 6. Davis E. W.: Finanse, PWE, Warszawa 1997.
 7. Duliniec A: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, "Bank i Kredyt" 5/1999.
 8. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1998.
 9. Emery D. R., Finnerty J. D.: Principles of Finance with Corporate Applications, West Publishing Com¬pany, 1991.
 10. Fischer E., Heinkel R., Zechner J.: Dynamic capital structure choice: theory and tests, "Journal of Finance", March 1989.
 11. Harris M., Raviv A.: The theory of capital structure, "Journal of Finance" 1991,46(1).
 12. Hirschleifer: Investment decision under uncertainty - choice theoretic approache, "The Quarterly Journal of Economics" 1965.
 13. Hurdle, G.: Leverage, risk, market structure and profitability, "Review of Economics and Statistics", 56/1974.
 14. Ickiewicz J.: Pozyskiwanie i struktura kapitału a długookresowe cele przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa 1996.
 15. Jarzemowska M.: Kształtowanie struktury kapitału w S.A., PWN, Warszawa 1999.
 16. Leland H. E.: Corporate debt value, bond covenants, and optimal capital structure, "Journal of Finance" 49.
 17. Levy H., Sarnat M.: Capital Investment & Financial Decision, Prentice Hall, New York 1990.
 18. Marsh P.: The Choice between equity and debt: an empirical study, "Journal of Finance", March 1982.
 19. Mcclure K. G., Clayton R., Hofler R. A.: International capital structure differences among the G7 nations: a current empirical view, "The European Journal of Finance" 5/1999.
 20. Metody wyceny spółki, perspektywa klienta i inwesto¬ra, red. M. Panfil, A. Szablewski, POLTEXT, Warszawa 2006.
 21. Norton E.: Similarities and differences in small and large Corporation ś beliefs about capital structure policy, "Small Business Economics" 1991, no. 2.
 22. Passov R.: How much cash does your company need?, "Harvard Business Review", November 2003.
 23. Pluta W.: Strategiczne zarządzanie finansami, Ekspert, Wrocław 1996.
 24. Scott D.: Evidence on the importance of financial structure, "Financial Management", Spring 1972.
 25. Siudak M.: Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 26. Smith C.: Alternative Methods for raising capital: Rights versus underwritten offerings, "Journal of Financial Economics" 1977, no. 5.
 27. Świerszczewski A.: Wpływ struktury kapitałowej na wartość przedsiębiorstwa w gospodarce polskiej, Praca magisterska, Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.
 28. Taggart R.: A model of corporate financing decisions, "Journał of Finance", December 1977.
 29. Titman S., Wessels.: Determinants of capital structure, "Journal of Finance" 43/1988.
 30. Weston J.F., Copeland T.E.: Managerial Finance, Cassell 1992.
 31. Wilimowska Z.: Wilimowski M., Sztuka zarządzania finansami, Część 2, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego sp. z o.o., Bydgoszcz 2001.
 32. Wilimowska Z.: Metodyka budowy efektywnego portfela projektów inwestycyjnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.
 33. Wilimowska Z.: Ryzyko w wycenie wartości przedsiębiorstwa, [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t. 2, red. R. Knosala, WNT, Warszawa 2004.
 34. Wilimowska Z.: Risk modelling in value based management process. Modelowanie ryzyka w procesie zarządzania wartością firmy, [w:] Proceedings of the Fifth Asia-Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference 2004 [dokument elektroniczny], ed by E. Kozan, Gold Coast, Australia, 12-15 December 2004, Brisbane: School of Mathematical Sciences, Queensland University of Technology, cop. 2004.
 35. Wilimowska Z., Seretna-Sałamaj D.: The analysis of capital structure of polish enterprises. Analiza struk-tury kapitałowej polskich przedsiębiorstw, [w:] Information Systems Architecture and Technology ISAT 2005. Proceedings of the 26th international scientific school. Information systems concepts, tools and applications, red. A. Grzech, Z. Wilimowska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej (Biblioteka Informatyki Szkół Wyższych), Wrocław 2005.
 36. Wilimowska Z., Seretna-Sałamaj D.: Metody uwzględniania ryzyka w kształtowaniu struktury finansowej przedsiębiorstwa, [w:] Organizacje przedsiębiorstwa i rynki kapitałowe w otoczeniu globalnym, red. M. Lisiecki, Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.
 37. Wilimowska Z. Seretna-Sałamaj D.: Macroeconomic conditions affect capital structure choice, [w:] Materiały konferencyjne ISAT'2006 Information Systems Architecture and Technology, red. L. Borzemski, A. Grzech, J. Świątek, Z. Wilimowska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.
 38. www.gpw.com.pl
 39. www.stat.gov.pl
 40. Zarządzanie finansami, red. D. Zarzecki, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu